2 Maaliskuu 2018

Neste-vetoinen projekti todensi 50 % pienemmät metaanipäästöt palmuöljypuristamoilla

Neste Oyj

Uutinen

2. maaliskuuta 2018

Neste-vetoinen projekti todensi 50 % pienemmät metaanipäästöt palmuöljypuristamoilla

Puristamojäteveden suodatus suotonauhapuristimella vähensi palmuöljypuristamon jätevesialtaan metaanipäästöjä 50 %:lla. (Kuva: Michael Giebels, Meo Carbon Solutions.)

Neste on jo kauan tutkinut tapoja, joilla se voisi osaltaan parantaa palmuöljyteollisuuden ympäristösuoritusta, erityisesti sitä, miten palmuöljyntuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin entisestään vähentää. Viime aikoina on keskitytty palmuöljypuristamojen metaanipäästöihin, koska puristamojen prosesseissa syntyy merkittävä osa palmuöljytuotteiden elinkaaren aikaisista päästöistä. 

Neste käynnisti vuonna 2015 kaksivuotisen tutkimusprojektin todentaakseen, että uusi jätevesien käsittelymenetelmä vähentää metaanipäästöjä. Projekti toteutettiin palmuöljypuristamoissa Indonesiassa ja Malesiassa yhteistyössä palmuöljy-yhtiö KLK:n, hollantilaisen vastuullisen kaupan organisaatio IDH:n sekä kansainvälisen sertifiointijärjestelmä ISCC:n kanssa. Kenttätyön teki Meo Carbon Solutions.

Entuudestaan tuttu menetelmä uudessa käyttökohteessa

Vuonna 2017 yhteistyöprojektin tulokset sekä uusi, projektissa kehitetty laskentamenetelmä olivat valmiit esiteltäviksi julkisesti.

Itse menetelmä, kiinteän orgaanisen aineksen erottaminen jätevedestä suotonauhapuristimen avulla, on vakiintunutta tekniikkaa. Uutta on sen käyttäminen kiinteän aineksen poistamiseen palmuöljypuristamon jätevedestä. Menetelmä poistaa vesistä metaanipäästöjä aiheuttavan orgaanisen aineksen, kuten hajoavat öljypalmuhedelmän osat.

Uutta on myös Nesteen kehittämä menetelmä laskea ja varmentaa suodatuksesta saatava päästöjen todellinen väheneminen. Suotonauhapuristimella saatavien päästösäästöjen todistamiseen riittää yksinkertaisesti puristimesta irrotetun puristekakun punnitseminen ja sen hiilisisällön mittaaminen. Niiden perusteella voidaan laskea poistetun orgaanisen hiilen määrä, joka tutkimustulosten mukaan korreloi metaanipäästöjen vähenemisen kanssa. 

Huima potentiaali ilmaston kannalta

"Projektimme osoitti, että orgaanisen aineksen poistaminen palmuöljypuristamon jätevedestä suotonauhapuristimen avulla tarjoaa hienoja ympäristöön liittyviä mahdollisuuksia.  Tutkimuksessamme kiinteän orgaanisen aineksen poistaminen vähensi puristamon jätevesialtaan kasvihuonepäästöjä huimat 50 % verrattuna perinteisten avoaltaiden päästöihin", kertoo Annamari Enström, Nesteen vastuullisuusasiantuntija ja yksi projektiin osallistuneista tutkijoista.

Menetelmän tarjoamat mahdollisuudet ovat valtavat. Esimerkiksi Indonesiassa ja Malesiassa noin 70 % palmuöljystä tuotetaan ilman metaanin vähentämistä. Jos näiden maiden tuottajat ottaisivat käyttöön nyt tutkitun uuden menetelmän, kasvihuonekaasut vähenisivät vuosittain noin 4,5 miljoonalla tonnilla. Päästövähenemä vastaa 1,6 miljoonan henkilöauton poistamista liikenteestä.

Menetelmän laaja-alainen soveltaminen mahdollistaisi sen, että Neste MY uusiutuva diesel palmuöljystä tuotettuna voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 69 % perinteisen fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna koko elinkaaren ajalta laskettuna. Vähenemä on jo nykyiselläänkin selvästi uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) kaikkia biopolttoaineita koskevaa 50 % kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvaatimusta parempi.  

Kustannustehokas ympäristöratkaisu 

Suotonauhapuristimen käyttöön perustuvan menetelmän investointikulut ovat merkittävästi pienemmät kuin muissa metaanin talteenottomenetelmissä. Sen lisäksi että puristimen käytöllä voidaan vähentää palmuöljypuristamojen päästöjä, se tarjoaa myös muita merkittäviä hyötyjä. 

"Suotonauhapuristimen käyttöönotto vähentää tarvetta ruopata lietettä palmuöljypuristamojen jätevesialtaiden pohjalta, mikä pitää nykyisin tehdä 5-7 vuoden välein ja vaatii puristamon toiminnan keskeyttämistä. Koska menetelmä vähentää ruoppausmassoille tarvittavan maan tarvetta, se myös vapauttaa maa-alueita tuottavampiin tarkoituksiin. Puristekakku, kuiva jäteaines, sisältää paljon ravinteita, ja sitä voidaan käyttää öljypalmuviljelmillä maa-aineksen orgaanisena parannusaineena, jolloin fossiililannoitteita tarvitaan vähemmän. Puristimesta tuleva puhdistettu vesi voidaan ohjata kastelujärjestelmään, mikä vähentää tarvetta hankkia kasteluvettä muista lähteistä. Suodattaminen vähentää myös muiden fysikaalisten tai kemiallisten käsittelyjen tarvetta, joita on aikaisemmin käytetty ennen kuin jätevesi on voitu laskea ympäristöön", luettelee Nesteen Asta Soininen, myös yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista."Entuudestaan tutun jätevedenkäsittelymenetelmän sekä Nesteen kehittämän hyvin yksinkertaisen päästövähenemän todentamisen yhdistelmä on herättänyt suurta kiinnostusta. Ja jos totta puhutaan, en ole yllättynyt", Annamari Enström sanoo. "Menetelmä hyödyttää ilmastoa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa monia paikallisia hyötyjä. Tämän lisäksi menetelmän käyttöönotto ja siihen liittyvän päästövähennyksen todistaminen voidaan tehdä hyvin kustannustehokkaasti."

Uutta menetelmää ehdotetaan sisällytettäväksi sertifiointijärjestelmiin

Menetelmän tunnustaminen virallisesti sertifiointijärjestelmissä kannustaisi hyviin käytäntöihin palmuöljyteollisuudessa. Tunnustaminen tarkoittaisi sitä, että suotonauhapuristimen käytölle määriteltäisiin sertifiointijärjestelmässä uusi päästökerroin, jota menetelmää käyttävät yritykset voisivat hyödyntää sertifiointiin liittyvissä kasvihuonekaasulaskelmissa. Menetelmä ja sen tarjoamat päästöjen vähentämismahdollisuudet ovat jo herättäneet kiinnostusta sertifiointiorganisaatioissa.

Menetelmän sisällyttäminen sertifiointijärjestelmään mahdollistaisi sen, että palmuöljyn tuottajat voisivat osoittaa menetelmän käytöstä saatavat ympäristöhyödyt ja päästövähenemät ilman monimutkaisia ja kalliita erillisiä päästömittauksia.Lisätietoja:
Pääset projektia käsittelevään julkaistuun tieteelliseen artikkeliin tästä (julkaistu 18.5.2018)

Annamari Enström, Senior Researcher, puh. 010 458 7658, annamari.enstrom(@)neste.com

Asta Soininen, Researcher, puh. 010 458 3986, asta.soininen(@)neste.com

Timo Haatainen, Supply Chain Compliance Manager, puh. 010 458 7598, timo.haatainen(@)neste.com

Tietoa metaanin vähentämisestä

Metaani on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, jota syntyy orgaanisen aineksen hajotessa hapettomissa eli anaerobisissa oloissa. Sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on paljon suurempi kuin hiilidioksidin. Palmuöljyn tuotantoprosesseissa metaania syntyy öljypuristamojen jätevesissä. Ilmakehään vapautuvan metaanin määrää voidaan kuitenkin vähentää ottamalla talteen metaani tai estämällä sen muodostuminen poistamalla orgaaninen aines puristamon jätevedestä. Molemmilla menetelmillä on sekä maailmanlaajuisia että paikallisia ympäristöhyötyjä.

Osa palmuöljypuristamoista on jo ottanut käyttöön menetelmiä metaanin talteenottamiseksi. Tässä menetelmässä palmuöljypuristamon jätevettä sisältävät avoimet altaat peitetään kaasun talteenottamiseksi esimerkiksi sähköntuotantoa varten. Neste on tukenut tätä kehitystä vuosien ajan ottamalla mukaan monia näistä puristamoista omaan toimitusketjuunsa.

Suurten jätevesialtaiden peittäminen tai anaerobisten mädättämöiden rakentaminen on kuitenkin kallista, minkä johdosta menetelmää käytetään pääasiassa vain suurissa puristamoissa. Neste on toimittajiensa kanssa työskennellessään huomannut, että suurempien ympäristövaikutusten aikaansaamiseksi tarvitaan helpommin käyttöönotettava tapa vähentää metaanipäästöjä. Uusi menetelmä vastaa tähän tarpeeseen.

Tietoa Nesteen raakapalmuöljyn käytöstä

Raakapalmuöljy on yksi yli kymmenestä uusiutuvasta raaka-aineesta, joita Neste käyttää erilaisten uusiutuvien tuotteiden jalostuksessa. Palmuöljy vastaa noin 20 %:a Nesteen vuotuisesta uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Jo 36 % Nesteen käyttämästä palmuöljystä tulee puristamoista, joissa on metaanin talteenottojärjestelmiä tai metaanin syntyä estäviä järjestelmiä.

Kaikki Nesteen käyttämä palmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuviljelmälle asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013. Nesteen raakapalmuöljyn toimitusketju on täysin läpinäkyvä ja tietoja siitä löytyy osoitteesta http://nestepalmoildashboard.com/. Kattavat tiedot yrityksen palmuöljyn toimitusketjusta vuonna 2017 julkaistaan keväällä 2018.

Neste lyhyestiNeste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com