11 Joulukuu 2018

Neste Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Neste Oyj Pörssitiedote 11.12.2018 klo 17.30

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP”) täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä erityistilanteita varten.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Nesteen johdon ja avainhenkilöiden intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, sitouttaa johtoa Nesteen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä Nesteen avainhenkilöiden sitouttaminen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä osakepalkkio-ohjelmasta, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kyseiset kolme ohjelmaa alkavat vuosina 2019, 2020 ja 2021.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma (PSP 2019‒2021) alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettama suoritustavoite saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Neste Oyj:n osakkeina.

Suoritusmittari, jonka perusteella PSP 2019‒2021-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, on yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen kehitys.

PSP 2019‒2021-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 130 henkilöä, mukaan lukien Nesteen johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2019‒2021-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän ensimmäisen ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 127 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Tämän ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 8,7 miljoonaa euroa.

Osallistujalle muuttuvien palkitsemisjärjestelmien nojalla yksittäisenä vuonna maksettavien palkkioiden yhteisarvo, mukaan lukien pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä sekä vuosittainen lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, ei saa ylittää 120 prosenttia osallistujan kiinteästä bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Mikäli osallistujan työsuhde Nesteessä päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nesteen osakkeina.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille erityistilanteissa.

Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella on, että osallistujan työsuhde Nesteessä jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka.

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2019‒2021) alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022.

RSP 2019‒2021-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 13 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Tämän ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,9 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puh. 010 458 4688
Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja (yhteydenotot johdon assistentti Anna Borovikovan kautta, puh. 010 458 4295)

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com