7 Helmikuu 2018

Nesteen tilinpäätöstiedote 2017

Neste Oyj
Tilinpäätöstiedote
7.2.2018 klo 9.00

Nesteen tilinpäätöstiedote 2017

Erittäin menestyksekäs vuosi ja ennätystulos 2017 -
osinkoa ehdotetaan nostettavaksi yli 30 %:lla 1,70 euroon osakkeelta

Vuosi 2017 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 101 miljoonaa euroa (983 milj.)
 • Liikevoitto oli 1 171 miljoonaa euroa (1 155 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 365 dollaria tonnilta (348)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,08 dollaria barrelilta (10,38)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 628 miljoonaa euroa (834 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 17,5 % (16,9 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 8,7 % (31.12.2016: 15,4 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,33 euroa (3,10)
 • Hallitus esittää osingoksi 1,70 euroa osakkeelta (1,30), yhteensä 435 miljoonaa euroa (332 milj.).

Neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 311 miljoonaa euroa (262 milj.)
 • Liikevoitto oli 296 miljoonaa euroa (302 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 209 miljoonaa euroa (146 milj.)
 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 89 miljoonaa euroa (98 milj.)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (19 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 287 miljoonaa euroa (267 milj.)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen vuosi 2017 oli erittäin menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen, hyvän toiminnallisen tehokkuuden ja parantuneen turvallisuuden seurauksena. Kirjasimme kaikkien aikojen suurimman vertailukelpoisen liikevoiton, 1 101 miljoonaa euroa (983 milj. euroa vuonna 2016). Uusiutuvat tuotteet -segmentti paransi edellisvuoden erittäin hyvää suoritustaan, ja sen osuus yhtiön vertailukelpoisesta liikevoitosta oli jälleen suurin. Myös Öljytuotteet-segmentti paransi tulostaan suotuisien jalostusmarginaalien ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden myötä. Rahavirtamme oli vahva, ja velan osuus kokonaispääomasta laski 8,7 %:iin. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen nousi 17,5 %:iin ja ylitti pitkän aikavälin tavoitetasomme, joka on 15 %.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen 561 miljoonaa euroa (469 milj.), joka oli hieno saavutus ilman Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotusta. Myyntimäärissä ylsimme uuteen vuosiennätykseen: lähes 2,6 miljoonaan tonniin. Myyntimäärät kasvoivat 16 % edellisvuodesta. Euroopan markkinoiden osuus myyntimääristä oli suurempi kuin vuonna 2016. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus nousi suunnitellusti 25 %:iin kokonaismäärästä vuonna 2017, kun se vuonna 2016 oli 15 %. Raaka-ainepohjan menestyksekäs optimointi heikompilaatuisten raaka-aineiden suuntaan jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 76 %. Toiminnallinen tehokkuus oli hyvä vuonna 2017, kun uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöaste oli 98 %. Olemme ilmoittaneet valinneemme Singaporen uusiutuvan tuotannon uuden kapasiteetin sijoituspaikaksi. Uuden tuotantoyksikön tekninen suunnittelu on alkanut, ja tavoitteena on lopullinen investointipäätös vuoden 2018 loppuun mennessä. Jos hanke etenee suunnitellusti, tuotanto uudessa yksikössä alkaa vuoteen 2022 mennessä.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2017 oli 495 miljoonaa euroa (453 milj.), joka on vuosikymmenen paras. Öljyn maailmanlaajuinen kysyntä jatkui vahvana, ja tuotteiden tarjonta ja kysyntä olivat melko hyvin tasapainossa. Jalostusmarkkina oli yleisesti ottaen suotuisa, ja viitemarginaali vuonna 2017 oli keskimäärin 5,7 dollaria barrelilta eli 0,8 dollaria barrelilta korkeampi kuin edellisvuonna. Öljytuotteiden lisämarginaali oli 5,4 dollaria barrelilta. Sen kehitystä tukivat hyvä toiminnallinen tehokkuus sekä uudet strategiset investoinnit vuoden loppua kohti. Strategiset investoinnit syötön esikäsittely-yksikköön (SDA) ja OneRefinery-konseptiin saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana. Niiden avulla voimme jatkossa saavuttaa tavoitteidemme mukaisen keskimääräisen lisämarginaalin, joka on vähintään 5,5 dollaria barrelilta.

Marketing & Services -segmentissä onnistuimme pitämään myyntimäärämme edellisvuoden tasolla. Markkinat olivat kuitenkin edelleen kilpaillut, ja yksikkökatteet olivat selvästi matalammat kuin vuonna 2016. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa (90 milj.) vuonna 2017.

Neste odottaa Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuuden kokonaismyynnistä suunnitellaan kasvavan vuoden 2017 tasolta kohti 50 %:n tavoitettamme vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita suunniteltuja huoltoseisokkeja lukuun ottamatta.

Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan jäävän alle vuoden 2017 keskiarvon vuoden 2018 alkupuolella, mutta vahvistuvan ajokauden alkamisen myötä keväällä. Öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän odotetaan olevan tasapainossa kysynnän kasvun jatkuessa vahvana. Edellisvuotta matalampien varastotasojen nähdään tukevan keskitislemarginaaleja. Raakaöljyn tarjonnan rajoitukset tuottajamaissa johtavat todennäköisesti vuotta 2017 hieman pienempään Urals-Brent -hintaeroon. Uskomme OneRefinery-toimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ja tukevan hyvää käyttöastetta vuonna 2018. Toteutamme useita suunniteltuja huoltoseisokkeja yksiköissämme keväällä ja syksyllä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä.

Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan vahva Nesteelle."

Konsernin neljännen neljänneksen 2017 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 636 miljoonaa euroa (3 421 milj.). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja myyntimäärien noususta, jolla oli myös noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 311 miljoonaa euroa (262 milj.). Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät ja lisämarginaali olivat suurempia kuin vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä. Öljytuotteiden tulos oli hieman matalampi kuin vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa dollarin kurssin heikentymisestä. Marketing & Services -segmentti onnistui pitämään myyntimääränsä edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, mutta yksikkökatteet olivat selvästi matalammat, minkä seurauksena vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vain hieman pienempi kuin vuoden 2016 vastaavalla jaksolla.

Uusiutuvien tuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 209 miljoonaa euroa (146 milj.), Öljytuotteiden 89 miljoonaa euroa (98 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 11 miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 0 miljoonaa euroa (2 milj.), josta Nynasin osuus oli 3 miljoonaa euroa (9 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 296 miljoonaa euroa (302 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat
1 miljoonaa euroa (voitot 51 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -13 miljoonaa euroa (-11 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 287 miljoonaa euroa (297 milj.), ja kauden voitto oli 244 miljoonaa euroa (262 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,00 euroa (0,89), ja osakekohtainen tulos oli 0,96 euroa (1,02).

Konsernin vuoden 2017 tulos

Nesteen liikevaihto vuonna 2017 oli 13 217 miljoonaa euroa (11 689 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1 300 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Suuremmat myyntimäärät kasvattivat liikevaihtoa noin 400 miljoonaa euroa. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 101 miljoonaa euroa (983 milj.). Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien ja viitemarginaalin kasvu kompensoi lisämarginaalin laskun vaikutuksen, ja segmentti kirjasi kaikkien aikojen suurimman vertailukelpoisen liikevoittonsa. Öljytuotteiden tulosta vahvisti viitemarginaalin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Marketing & Services -segmentin tulosta heikensi yksikkökatteiden pieneneminen. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pysyi lähes vuoden 2016 tasolla.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 561 miljoonaa euroa (469 milj.), Öljytuotteiden 495 miljoonaa euroa (453 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 68 miljoonaa euroa (90 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -24 miljoonaa euroa (-23 milj.), josta Nynasin osuus oli -2 miljoonaa euroa (11 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 1 171 miljoonaa euroa (1 155 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 31 miljoonaa euroa (280 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 24 miljoonaa euroa (-118 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 094 miljoonaa euroa (1 075 milj.), ja kauden voitto oli 914 miljoonaa euroa (943 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,33 euroa (3,10), ja osakekohtainen tulos oli 3,56 euroa (3,67).

Näkymät

Maailmantalouden kehittyminen on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja markkinoiden vaihtelun odotetaan jatkuvan. Tämänhetkisten markkinanäkemysten mukaan Yhdysvaltain dollarin odotetaan pysyvän heikkona vuonna 2018.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Neste odottaa Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuuden kokonaismyynnistä suunnitellaan kasvavan vuoden 2017 tasolta kohti 50 %:n tavoitettamme vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua neljän viikon huoltoseisokkia toisella neljänneksellä ja Singaporen jalostamon yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana vuonna 2018 makrotalouden vankan kasvun myötä ja heijastuvan sekä tisleiden että bensiinin kysyntään. Viimeaikaiset arviot öljyn kysynnän kasvusta vuonna 2018 vaihtelevat ja ovat 1,3 - 1,7 miljoonaa barrelia päivässä. Maailman raakaöljyvarastot ovat alkaneet pienentyä vuoden 2017 toisen neljänneksen huipputasosta, minkä myötä raakaöljyn hinta on noussut yli 65 dollariin barrelilta. OPEC on päättänyt jatkaa tuotantoleikkauksia vuonna 2018, ja päätöksen odotetaan tukevan raakaöljyn hintaa ja markkinoita myös vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan jäävän alle vuoden 2017 keskiarvon vuoden 2018 alkupuolella, mutta vahvistuvan ajokauden alkamisen myötä keväällä. Öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän odotetaan olevan tasapainossa kysynnän kasvun jatkuessa vahvana. Edellisvuotta matalampien varastotasojen nähdään tukevan keskitislemarginaaleja. Raakaöljyn tarjonnan rajoitukset tuottajamaissa johtavat todennäköisesti vuotta 2017 hieman pienempään Urals-Brent -hintaeroon. Uskomme OneRefinery-toimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ja tukevan hyvää käyttöastetta vuonna 2018. Toteutamme useita suunniteltuja huoltoseisokkeja yksiköissämme keväällä ja syksyllä. Vuonna 2017 käyttöön otettu uusi syötön esikäsittely-yksikkö saavutti täyden suunnittelukapasiteetin vuoden loppuun mennessä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä.

Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan vahva Nesteelle.

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoina vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 1 948 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oyj jakaa vuodelta 2017 osinkoa 1,70 euroa (1,30) osaketta kohti eli osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 435 miljoonaa euroa (332 milj.). Lisäksi hallitus esittää, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,85 euroa/osake maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 9.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksettaisiin maanantaina 16.4.2018. Osingon toinen erä 0,85 euroa/osake maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä keskiviikkona 10.10.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että toisen erän osinko maksettaisiin keskiviikkona 17.10.2018. Hallituksella on oikeus asettaa toiselle osinkoerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja osingonmaksupäivä, mikäli suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän säännöt tai niihin tehtävät muutokset sitä edellyttävät.

Esitetty osinko vastaa 3,2 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 53,35 euroa vuoden 2017 lopussa), ja se on 51 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2017 ja 31 % korkeampi kuin edellisenä vuonna jaettu osinko.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 7.2.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 7479 0404, muu Eurooppa +44 (0)330 336 9411, Yhdysvallat +1 786 789 4797, osallistumiskoodi 1221392. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 14.2.2018 saakka numerossa +358 (0)9 8171 0562 Suomessa, +44 (0)20 7660 0134 Euroopassa ja +1 719 457 0820 Yhdysvalloissa (osallistumiskoodi 1221392).

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com