24 Huhtikuu 2020

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, osavuosikatsaus, 24.4.2020 klo 9.00

Hyvä tulos kasvavan markkinaepävarmuuden keskellä

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 408 miljoonaa euroa (378 milj.)
  • Liikevoitto oli 197 miljoonaa euroa (383 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate, sisältäen BTC-verohelpotuksen, oli 685 dollaria tonnilta (756)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,03 dollaria barrelilta (9,47)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -120 miljoonaa euroa (8 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 26,7 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2019: 26,6 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli -1,1 % (31.12.2019: -3,3 %)
  • Hallituksen osinkoehdotus muuttunut

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen vuosi alkoi hyvin ottaen huomioon maailmanlaajuisen koronaviruspandemian (COVID-19) negatiiviset markkinavaikutukset ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme oli 408 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 378 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät olivat korkeat ja uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitoksemme tekivät uuden neljännesvuoden tuotantoennätyksen. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa korkeasta lisämarginaalista. Marketing & Services -segmentin taloudellinen tulos heijasteli pitkälti myyntimäärän alenemista, joka johtui lämpimästä säästä ja COVID-19:n vaikutuksista. Öljyn hinta putosi merkittävästi neljänneksen aikana, mikä johti huomattaviin varaston arvostustappioihin konsernin liikevoitossa. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 26,7 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli -1,1 %.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 329 miljoonaa euroa (337 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden 2020 alussa, mutta raaka-aineiden markkinatilanne jatkui odotetusti tiukkana. COVID-19-tilanteen merkittävä vaikutus hyödykkeiden hintoihin yhdessä tiukan raaka-ainemarkkinan kanssa loi paineita myyntikatteeseen. Myyntimarginaali laski, ja sillä oli 45 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhdysvaltain BTC-verohelpotuksen tulosvaikutus oli 52 miljoonaa euroa (40 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntimäärämme oli 731 000 tonnia eli noin 6 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 101 % ja saavutimme vuosineljänneksellä uuden tuotantoennätyksen 795 000 tonnia. Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 82 %.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa (73 milj.). Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali vaihteli voimakkaasti vuosineljänneksen aikana. Se oli keskimäärin hieman edellisvuoden vastaavan ajanjakson marginaalin alapuolella. Öljytuotteiden lisämarginaali oli vahva: 6,7 dollaria barrelilta. Sitä tuki hyvä operatiivinen toiminta ja raaka-ainehankintojen onnistuminen. Myyntimäärämme olivat pienemmät kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, koska lämmin sää ja COVID-19 vähensivät kysyntää neljänneksen lopussa.

Marketing & Services -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 8 miljoonaa euroa (13 milj.). Edellisvuoteen verrattuna heikompi taloudellinen tulos johtui pääasiassa siitä, että lämmin sää ja COVID-19 vähensivät myyntiä. Venäjän liiketoiminnasta luopuminen saatettiin loppuun lokakuussa 2019, millä oli yhteensä 3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui pääosin siitä, että Nesteen vähemmistöosuus Nynasissa alaskirjattiin kokonaisuudessaan vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä, joten Nynas ei vaikuta enää Muut-segmentin taloudelliseen tulokseen.

Järjestimme 12.3.2020 pääomamarkkinapäivän, jossa kerroimme strategiastamme ja markkinanäkymistä. Nesteen tavoite olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa on muuttumaton, ja yhtiö keskittyy strategiansa toteuttamiseen nykyisissä hyvin epävakaissa markkinaolosuhteissa. Singaporen uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennus etenee suunnitellusti ja sen odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2022 puolivälissä, riippuen paikallisten viranomaisten COVID-19-pandemian johdosta asettamista rajoituksista.

Neste ottaa COVID-19-riskit hyvin vakavasti. Nykyisessä poikkeustilanteessa yhtiön ensisijainen tavoite on varmistaa työntekijöidensä, asiakkaidensa, urakoitsijoidensa ja muiden kumppaneidensa terveys ja turvallisuus, samoin kuin jalostamotoiminnan jatkuvuus ja tuotteiden toimitukset asiakkaille. Tästä syystä ja Suomen hallituksen poikkeustilasäännösten noudattamiseksi päätimme lykätä varsinaista yhtiökokousta, joka oli tarkoitus pitää 7.4.2020. Lisäksi jouduimme lykkäämään Porvoon jalostamon suurseisokkia, joka oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisella neljänneksellä, ja toteuttamaan sen vaiheittain.

COVID-19-pandemian vuoksi talouskehitykseen sekä öljytuotteiden kysyntään ja hintoihin liittyy merkittävää ja poikkeuksellista epävarmuutta. Paljon riippuu markkinoiden mahdollisen toipumisen nopeudesta, ajoituksesta ja maantieteellisestä jakautumisesta. IEA:n mukaan öljyn globaalin kysynnän odotetaan vähenevän vuonna 2020 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 maailmanlaajuisen taantuman. Eri markkinakonsultit arvioivat tällä hetkellä, että öljyn kysyntä vähenee 4–9 miljoonalla barrelilla päivässä edellisvuoteen verrattuna. Tämän odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Öljytuotteiden ja Marketing & Services -liiketoiminnan markkinakysyntään, myyntiin ja kannattavuuteen. Biopolttoaineita koskevien säännösten ja velvoitteiden odotetaan jatkossakin tukevan uusiutuvan dieselin kysyntää. Polttoaineiden yleisen kysynnän aleneminen saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti uusiutuvien tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Nesteen tase ja maksuvalmius ovat vahvoja ja niiden avulla yhtiö on valmis kohtaamaan nämä epävarmat ja vaikeat ajat. Varautumissuunnitelmat ja suunnitelmat liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi ovat olemassa, ja korjaaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Luotan täysin johtomme ja työntekijöidemme kykyyn toimia menestyksekkäästi näinä vaikeina aikoina.Tähän asti Nesteen liiketoiminta on sopeutunut melko hyvin pandemian moninaisiin vaikutuksiin. Pandemian tulevaan kehitykseen ja sen maailmanlaajuisiin talousvaikutuksiin liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta.  Tässä tilanteessa hallitus on päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle.” 

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2020 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 270 miljoonaa euroa (3 769 milj.). Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa öljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 408 miljoonaa euroa (378 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 329 miljoonaa euroa (337 milj.), pääasiassa vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä matalamman myyntimarginaalin takia. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa (73 milj.). Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 8 miljoonaa euroa (13 milj.). Lasku johtui pääasiassa myynnin vähenemisestä verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen ja Venäjän liiketoiminnan myymisestä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-43 milj.), joka oli merkittävästi parempi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui pääosin siitä, että teimme vuonna 2019 koko Nynasin vähemmistöosuutta koskevan alaskirjauksen.

Konsernin liikevoitto oli 197 miljoonaa euroa (383 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 293 miljoonaa euroa (voitot 72 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 82 miljoonaa euroa (-88 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen.  Tulos ennen veroja oli 203 miljoonaa euroa (348 milj.), ja kauden voitto oli 201 miljoonaa euroa (295 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,38), ja osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,38).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on erittäin huono COVID-19-pandemian vuoksi. Tämän seurauksena odotamme huomattavan epävakauden jatkuvan öljytuotteiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden ja polttoaineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 90 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,11–1,13 vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina toisella neljänneksellä COVID-19-pandemian markkinavaikutuksista huolimatta. Odotamme jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen jatkuvan hyvin tiukkana. Tilannetta vaikeuttaa myös käytetyn paistorasvan saatavuus ravintoloiden ollessa suljettuina. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän hyvinä, lukuun ottamatta Singaporen jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja Rotterdamin jalostamolla vuoden neljännellä neljänneksellä toteutettavia suunniteltuja, neljän viikon pituisia katalyytinvaihtoja. Singaporessa katalyytin vaihdon tarkempi aikataulu riippuu paikallisten viranomaisten mahdollisista liikkumisrajoituksista. Tämänhetkisen arvion mukaan yhdellä katalyytinvaihtoseisokilla on noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Lisäksi yhdessä Porvoon jalostamon uusiutuvan dieselin yksikössä aiotaan toteuttaa kolmen viikon huoltokatkos kolmannella neljänneksellä. Porvoon yksikköseisokilla arvioidaan olevan 10 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

COVID-19-pandemian odotetaan heikentävän merkittävästi Öljytuotteiden markkinakysyntää toisella neljänneksellä. Myös viitemarginaalin odotetaan olevan matalampi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, ja hyvin suurten vaihteluiden odotetaan jatkuvan. Kuten 23.3.2020 ilmoitettiin, Porvoon jalostamon suurseisokki on siirretty vuoteen 2021, ja vuoden 2020 toisella neljänneksellä suoritetaan vain liiketoiminnan kannalta kriittisten yksiköiden kunnossapitotöitä. Tämänhetkisen arvion mukaan kriittisten yksiköiden huollolla on noin 85 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentissä COVID-19-pandemialla odotetaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus kysyntään ja myyntimääriin toisella neljänneksellä.

Neste jatkaa Singaporen kapasiteetin laajennushankkeen, Porvoon muunnetun seisokin ja muiden strategisten hankkeiden toteutusta suunnitellusti. Konsernin vuoden 2020 investointien odotetaan alenevan aiemmin arvioidusta 1,2 miljardista eurosta noin 950 miljoonaan euroon, ilman mahdollisia yritysostoja.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 24.4.2020 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928000, Yhdysvallat: +1 631 5107495, osallistumiskoodi 1297657. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 1.5.2020 asti Euroopan osalta numerossa +44 (0) 333 300 9785, ja Yhdysvaltain osalta numerossa +1 866 331 1332, koodi 1297657.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com