26 Huhtikuu 2018

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018

Neste Oyj, osavuosikatsaus, 26.4.2018 klo 9.00

Erinomainen alku vuodelle: ennätyksellinen neljänneksen tulos

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 401 miljoonaa euroa (204 milj.)
  • Liikevoitto oli 421 miljoonaa euroa (271 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate ilman vuoden 2017 Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotusta oli 525 dollaria tonnilta (286)
  • Yhdysvaltain vuoden 2017 BTC-verohelpotuksella oli 140 miljoonan euron vaikutus liikevoittoon
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,16 dollaria barrelilta (11,00)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 234 miljoonaa euroa (-25 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 20,5 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2017: 17,5 %) 
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 3,9 % (31.12.2017: 8,7 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

”Neste sai erinomaisen alun vuodelle 2018. Vertailukelpoinen liikevoittomme ensimmäisellä neljänneksellä oli 401 miljoonaa euroa, joka on neljänneskohtainen ennätyksemme. Tulosta tuki takautuvasti vuodelle 2017 päätetty Yhdysvaltain Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotus, jonka ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes kaksinkertainen vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (204 milj.). Uusiutuvat tuotteet pystyi parantamaan tulostaan edellisvuodesta onnistuneen myynnin kohdistamisen ja raaka-aineiden optimoinnin ansiosta myös ilman BTC-verohelpotuksen vaikutusta. Öljytuotteiden lisämarginaali ja toiminnallinen tehokkuus olivat vahvoja mutta kausiluonteisesti matalat jalostusmarginaalit vaikuttivat tulokseen. Kassavirta oli vahva 234 miljoonaa euroa, keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto 20,5 % ja velan osuus kokonaispääomasta 3,9 %.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen: 296 miljoonaa euroa (80 milj.). Tulosta tuki myös Yhdysvaltain takautuva BTC-verohelpotuspäätös vuodelle 2017. Sillä oli 140 miljoonan euron positiivinen vaikutus neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Myyntimäärä oli 550 000 tonnia eli hieman suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Uusiutuvan dieselin kysyntä jatkui vahvana. Tuotantolaitoksillamme oli joitakin toimintahäiriöitä, minkä seurauksena niiden käyttöaste oli 89 %. Ensimmäisellä neljänneksellä 76 % myynnistä suuntautui Euroopan markkinoille ja 24 % Pohjois-Amerikkaan. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus oli 29 % kokonaismäärästä. Raaka-ainepohjan menestyksekäs optimointi kohti heikompilaatuisia raaka-aineita jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 81 %. Ensimmäinen uusiutuvan propaanin toimitus tapahtui Rotterdamin jalostamolta, joka on maailman ensimmäinen suuressa mittakaavassa uusiutuvaa propaania tuottava laitos.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 99 miljoonaa euroa (126 milj.). Jalostusmarkkina oli kausiluonteisesti odotetun heikko katsauskauden alussa, mutta vahvistui neljänneksen loppua kohti. Viitemarginaali oli keskimäärin 4,1 dollaria barrelilta eli 0,8 dollaria barrelilta matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Öljytuotteiden lisämarginaali oli vahva: 6,1 dollaria barrelilta. Sitä tukivat hyvä toiminnallinen tehokkuus, jalostamon 96 %:n käyttöaste, sekä uudet strategiset investoinnit, kuten Porvoon syötön esikäsittely-yksikkö (SDA-yksikkö).

Marketing & Services -segmentissä onnistuimme kasvattamaan myyntimääräämme vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Markkinat olivat edelleen kilpailtuja, ja yksikkökatteet olivat edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (11 milj.).

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitetasoamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita suunniteltuja huoltoseisokkeja lukuun ottamatta.

Öljytuotteiden viitemarginaali on noussut alkuvuoden 2018 matalalta tasolta, ja dieselin ja bensiinin vahvan kysynnän odotetaan edelleen tukevan viitemarginaalin kehitystä. Öljytuotteiden globaalin tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Uskomme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että keväällä ja syksyllä toteutetaan useita suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä.

Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan vahva Nesteelle.”

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2018 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 629 miljoonaa euroa (3 071 milj.). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 400 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon, ja myyntimäärien noususta, jolla oli myös noin 400 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 401 miljoonaa euroa (204 milj.). Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli huomattavasti korkeampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja takautuva BTC-verohelpotuspäätös vuodelle 2017 tuki neljänneksen tulosta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa pienemmästä viitemarginaalista ja dollarin kurssin heikentymisestä. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan myyntimääriään hieman ja pitämään yksikkökatteet ennallaan, minkä ansiosta sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 296 miljoonaa euroa (80 milj.), Öljytuotteet-segmentin 99 miljoonaa euroa (126 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 13 miljoonaa euroa (11 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-17 milj.), josta Nynasin osuus oli -4 miljoonaa euroa (-7 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 421 miljoonaa euroa (271 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 32 miljoonaa euroa (42 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -12 miljoonaa euroa (24 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 397 miljoonaa euroa (236 milj.), ja kauden voitto oli 347 miljoonaa euroa (201 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,29 euroa (0,56), ja osakekohtainen tulos oli 1,36 euroa (0,78).


Näkymät

Maailmantalouden kehittyminen on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja markkinoiden vaihtelun odotetaan jatkuvan. Tämänhetkisten markkinanäkemysten mukaan Yhdysvaltain dollarin odotetaan pysyvän heikkona vuonna 2018.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Markkinoiden vaihtelujen odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta ja vaikuttavan Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla vuonna 2018. Loppukäyttäjille 100 %:na toimitettavan uusiutuvan dieselin myyntimäärien osuus kasvaa vuoden 2017 tasolta kohti tavoitettamme, joka on 50 % vuonna 2020. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja Nesteen tavoitteena on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineen käyttöä entisestään. Uusiutuvan dieselin laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua neljän viikon huoltoseisokkia toisella neljänneksellä ja Singaporen jalostamon yhdeksän viikon suurseisokkia neljännellä neljänneksellä. Tällä hetkellä Rotterdamin huoltoseisokilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron ja Singaporen suurseisokilla noin 80 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana vuonna 2018 makrotalouden vakaan kasvun myötä ja heijastuvan sekä keskitisleiden että bensiinin kysyntään. Viimeaikaiset kysynnän kasvuennusteet vuodelle 2018 ovat olleet noin 1,7 miljoonaa barrelia päivässä. Kysynnän kasvua edistävät etenkin keskitisleet. OPEC on päättänyt jatkaa tuotantoleikkauksia vuonna 2018, ja päätöksen odotetaan tukevan raakaöljyn hinta- ja markkinarakennetta myös vuoden 2018 alkupuoliskolla, mutta globaalit raakaöljyvarastot saattavat silti kääntyä jälleen kasvuun vuonna 2018.

Öljytuotteiden viitemarginaali on noussut alkuvuoden 2018 matalalta tasolta, ja dieselin ja bensiinin vahvan kysynnän odotetaan edelleen tukevan viitemarginaalin kehitystä. Öljytuotteiden globaalin tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018. Uskomme jalostamotoimintojen hyvän luotettavuuden jatkuvan ottaen kuitenkin huomioon, että keväällä ja syksyllä toteutetaan useita suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja. Suunnitelluilla yksikköhuolloilla arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon toisella neljänneksellä ja noin 50 miljoonan euron vaikutus vuoden 2018 toisella puoliskolla.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta. Taloudellisen tuloksen parantamiseksi on käynnistetty useita toimenpiteitä.

Kaiken kaikkiaan odotamme vuoden 2018 olevan vahva Nesteelle.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 26.4.2018 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 7479 0404, muu Eurooppa +44 (0)330 336 9411, Yhdysvallat +1 323 794 2093, osallistumiskoodi 1620551. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 3.5.2018 saakka numerossa (09) 8171 0562 (osallistumiskoodi 1620551).