7 Helmikuu 2017

Nesteen tilinpäätöstiedote 2016

Neste Oyj
Tilinpäätöstiedote
7.2.2017 klo 9.00

Nesteen tilinpäätöstiedote 2016

Strategian onnistunut toteuttaminen jatkui ja tulos oli ennätyskorkea vuonna 2016 - osinkoa esitetään korotettavaksi 30 % 1,30 euroon osakkeelta

Vuosi 2016 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto 983 miljoonaa euroa (925 milj.)
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 1 155 miljoonaa euroa (699 milj.)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,38 dollaria barrelilta (11,79)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 348 dollaria tonnilta (299)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 834 miljoonaa euroa (480 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,9 % (16,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 15,4 % (31.12.2015: 29,4 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,10 euroa (2,84)
 • Hallitus esittää osingoksi 1,30 euroa osakkeelta (1,00), yhteensä 332 miljoonaa euroa (256 milj.).

Neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto 262 miljoonaa euroa (352 milj.) 
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa (245 milj.)
 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 98 miljoonaa euroa (91 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 146 miljoonaa euroa (231 milj.)
 • Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (17 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 267 miljoonaa euroa (300 milj.).

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen vuosi 2016 oli jälleen onnistunut, kun kirjasimme 983 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton verrattuna 925 miljoonaan euroon vuonna 2015. Uusiutuvien tuotteiden osuus koko vuoden liikevoitosta oli ensimmäistä kertaa suurin, mikä heijastaa yhtiön jatkuvaa strategista muutosta. On hienoa todeta, että kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Rahavirta oli myös vahvalla tasolla ja vahvisti tasettamme entisestään. Kaikissa taloudellisissa tunnusluvuissa oli nähtävissä parannusta. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen oli 16,9 % ja pysyi pitkän aikavälin tavoitetason 15 % yläpuolella.

Öljytuotteet kirjasi 453 miljoonan euron (439 milj.) vertailukelpoisen liikevoiton. Viitemarginaalimme oli keskimäärin 4,9 dollaria barrelilta eli 2,9 dollaria barrelilta alempi kuin vuoden 2015 poikkeuksellisen korkea taso. Globaali öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän suhde oli kohtuullisessa tasapainossa, mutta tuotevarastojen korkea taso rajoitti jalostusmarginaalien nousua. Öljytuotteiden lisämarginaali kasvoi 5,5 dollariin barrelilta, joka oli 1,5 dollaria barrelilta korkeampi kuin vuonna 2015. Tähän vaikuttivat operatiivinen tehokkuus ja contango-varastoinnin onnistunut hyödyntäminen, kun myyntimäärät palasivat normaaleiksi Porvoon jalostamon vuoden 2015 seisokin jälkeen.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 469 miljoonaa euroa (402 milj.). Viitemarginaali ja lisämarginaali olivat keskimäärin korkeampia kuin vuonna 2015. Myyntimäärämme oli 2,22 miljoonaa tonnia, joka oli vain 2 % pienempi kuin edellisvuonna siitä huolimatta, että Rotterdamin jalostamolla toteutettiin toisella neljänneksellä suunniteltu suurseisokki. Verrattuna vuoteen 2015 hieman suurempi osuus myyntimäärästä meni Pohjois-Amerikkaan. Yhdysvaltain markkinoilla ympäristöviranomainen (EPA) viimeisteli marraskuussa 2016 biomassapohjaista dieseliä koskevat kasvaneet velvoitteet vuosille 2017 ja 2018. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta kasvatettiin onnistuneesti 78 prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista vuonna 2016. Alankomaissa sijaitsevan esikäsittelylaitoksen hankinta lisää entisestään kykyämme käsitellä heikompilaatuisia jäte- ja tähderaaka-aineita.

Öljyn vähittäismyynnissä pystyimme lisäämään tulosta kasvattamalla myyntimääriä ja parantamalla yksikkökatteita erityisesti Baltian markkinoilla. Segmentti paransi tulostaan edelleen ja sen koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (84 milj.).

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä kysynnän ja tarjonnan tasapaino vaikuttavat öljyn ja uusiutuvien tuotteiden markkinoihin. Raakaöljyn hinnoissa on odotettavissa maltillista nousua, sillä raakaöljyn kysynnän ja tarjonnan odotetaan tasapainottuvan.

Neste odottaa Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan keskimäärin melko samalla tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, kun suunnitteilla on ainoastaan tavanomaisia kunnossapitotöitä. Naantalin yksikössä pidetään suunniteltu kahden kuukauden suurseisokki kolmannella neljänneksellä. Tavoittelemme lisämarginaalia, joka on vähintään 5,5 dollaria barrelilta vuoden 2017 puolivälin jälkeen, kun meneillään olevat strategiset investoinnit saadaan päätökseen.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2016 keskimääräisellä tasolla. Neste jatkaa myynnin kohdentamisen optimointia kokonaismarginaalin perusteella, ja meillä on uusia kiinnostavia markkinoita Euroopassa. Esimerkiksi Norja on asettanut liikennepolttoaineiden biovelvoitteen, joka nousee nykyisestä 7,5 %:sta 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Kalifornia on edelleen Nesteelle tärkeä markkina. Loppukäyttäjille suunnatun 100 % uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan 15 %:sta vuonna 2016 ja olevan lähes 25 % uusiutuvien kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja tavoitteemme on lisätä huonompilaatuisten jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään. Toteutunut raaka-aineiden esikäsittely- ja varastointilaitoksen hankinta Alankomaissa tukee tätä tavoitetta. Uusi 2,6 miljoonan tonnin nimelliskapasiteetti otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta, ja uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Neste jatkaa globaalia uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteuttamista. Uusiutuvien tuotteiden globaalin kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. Nesteen uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin kasvattamisohjelmaan kuuluu sekä nykyisen tuotantokapasiteetin nostaminen 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä pullonkauloja poistamalla että uuden kapasiteetin rakentaminen. Arvioimme parhaillaan edellytyksiä investoida uuteen tuotantokapasiteettiin, ja sijaintivaihtoehtoihin sisältyvät Yhdysvallat ja Singapore. 

Strategiamme toteutus etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja kasvuhankkeisiimme, ja saamme päätökseen jo aiemmin ilmoitetut strategiset investoinnit vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs."

Konsernin neljännen neljänneksen 2016 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 421 miljoonaa euroa eli noin 24 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, jolloin se oli 2 759 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui öljyn korkeammasta hinnasta ja suuremmista myyntivolyymeista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 262 miljoonaa euroa (352 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti matalampi viitemarginaali ja suuremmat kunnossapitokustannukset, mutta positiivisesti korkeampi lisämarginaali ja myyntimäärät. Uusiutuvien tuotteiden tulos oli vahva, mutta jäi heikommaksi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, jolloin koko vuoden 2015 BTC-verohelpotus (Blender's Tax Credit -verohelpotus) kirjattiin neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja yksikkökatteet. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä pääasiassa Nynasin tuloksen heikentymisen vuoksi.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 98 miljoonaa euroa (91 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 146 miljoonaa euroa (231 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 19 miljoonaa euroa (17 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (15 milj.), josta tulos Nynasista oli 9 miljoonaa euroa (22 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa (245 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 51 miljoonaa euroa (tappiot 91 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -11 miljoonaa euroa (7 milj.) ja liittyivät lähinnä varaston suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 297 miljoonaa euroa (219 milj.), kauden voitto 262 miljoonaa euroa (209 milj.) ja osakekohtainen tulos 1,02 euroa (0,81).

Konsernin vuoden 2016 tulos

Nesteen liikevaihto oli 11 689 miljoonaa euroa (11 131 milj.) vuonna 2016. Myyntimäärät kasvoivat, mutta öljyn edelliseen vuoteen verrattuna alhaisemmalla keskimääräisellä hinnalla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 983 miljoonaa euroa (925 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti viitemarginaali, joka oli merkittävästi matalampi kuin vuonna 2015. Lisämarginaalimme kuitenkin kasvoi, ja myyntimäärä oli korkeampi kuin edellisenä vuonna, johon vaikutti Porvoon jalostamon suunniteltu seisokki. Uusiutuvien tuotteiden liikevoitto nousi korkeamman viitemarginaalin ja lisämarginaalin ansiosta. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja yksikkökatteet. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoteen 2015 verrattuna, pääasiassa Nynasin heikomman tuloksen ja korkeampien konsernin yhteisten kustannusten vuoksi.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 453 miljoonaa euroa (439 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 469 miljoonaa euroa (402 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 90 miljoonaa euroa (84 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -23 miljoonaa euroa (2 milj.), josta tulos Nynasista oli 11 miljoonaa euroa (29 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 1 155 miljoonaa euroa (699 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 280 miljoonaa euroa (tappio 263 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -118 miljoonaa euroa (-15 milj.) ja liittyivät lähinnä varaston suojaukseen. IFRS:n mukaiseen liikevoittoon vaikuttivat yhteensä 23 miljoonan euron (76 milj.) myyntituotot, jotka liittyivät pääasiassa Ekokem Oy:n osakkeiden myyntiin ja Nesteen voimalaitoksen myyntiin Kilpilahden Voimalaitos Oy:lle. Tulos ennen veroja oli 1 075 miljoonaa euroa (634 milj.) ja tilikauden voitto 943 miljoonaa euroa (560 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,10 euroa (2,84) ja osakekohtainen tulos 3,67 euroa (2,18).

Konsernin efektiivinen verokanta oli 12 % (12 %), joka on Suomen lakisääteistä 20 %:n verokantaa alempi. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Nesteellä on liiketoimintaa Latviassa, Liettuassa, Singaporessa ja Sveitsissä, joissa on Suomea matalampi verotus. Nesteen Uusiutuvien tuotteiden jalostamoinvestointeihin Singaporessa vuosina 2008-2010 sovelletaan Singaporen lainsäädännön mukaista verovapautta vuosina 2010-2023.

Näkymät vuodelle 2017

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Raakaöljyn tarjonnan ja kysynnän odotetaan tasapainottuvan, mikä johtaa vahvempaan raakaöljymarkkinaan. Tunnustettujen asiantuntijoiden arviot öljyn maailmanlaajuisen kysynnän kasvusta vuonna 2017 vaihtelevat ja ovat 1,2-1,6 miljoonaa barrelia päivässä. Jalostuskapasiteetin odotetun kasvun valossa globaali öljytuotteiden kysyntä ja tarjonta vaikuttavat olevan suhteellisen tasapainossa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelujen mukaan. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Neste odottaa öljytuotteiden viitemarginaalin olevan keskimäärin melko samalla tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, ja suunnitelmissa on tavanomaisia yksiköiden kunnossapitotöitä. Naantalin yksikössä pidetään suunniteltu, kahden kuukauden suurseisokki kolmannella neljänneksellä. Tavoittelemme vähintään 5,5 dollarin lisämarginaalia barrelilta vuoden 2017 puolivälin jälkeen, kun strategiset investoinnit Porvoon syötön esikäsittely-yksikköön (SDA-yksikkö) ja Naantalin rakenteen muutokset saadaan päätökseen.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2016 keskimääräisellä tasolla. Neste jatkaa myynnin kohdentamisen optimointia kokonaismarginaalin perusteella, ja meillä on uusia kiinnostavia markkinoita Euroopassa. Esimerkiksi Norja on asettanut liikennepolttoaineiden biovelvoitteen, joka nousee nykyisestä 7,5 %:sta 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Kalifornia on edelleen Nesteelle tärkeä markkina. Loppukäyttäjille suunnatun 100 % uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan ja olevan lähes 25 % kokonaismyynnistä vuonna 2017. Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja tavoitteemme on lisätä heikompilaatuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään. Toteutunut raaka-aineiden esikäsittely- ja varastointilaitoksen hankinta Alankomaissa tukee tätä tavoitetta. Uusi 2,6 miljoonan tonnin nimelliskapasiteetti otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta, ja uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita. Tuotantokustannuksemme ovat laskeneet ja alennamme muuttuvien standardikustannusten ohjaustamme 130 dollarista 110 dollariin tonnilta.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Neste jatkaa globaalia uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteuttamista. Uusiutuvien tuotteiden globaalin kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. Nesteen uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin kasvattamisohjelmaan kuuluu sekä nykyisen tuotantokapasiteetin nostaminen 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä pullonkauloja poistamalla että uuden kapasiteetin rakentaminen. Arvioimme parhaillaan edellytyksiä investoida uuteen tuotantokapasiteettiin, ja sijaintivaihtoehtoihin sisältyvät Yhdysvallat ja Singapore. 

Strategiamme toteutus etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja kasvuhankkeisiimme, ja saamme päätökseen jo aiemmin ilmoitetut strategiset investoinnit vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoina vähintään 40 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 1 670 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oyj jakaa vuodelta 2016 osinkoa 1,30 euroa (1,00) osaketta kohti eli osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 332 miljoonaa euroa (256 milj.).

Esitetty osinko vastaa 3,6 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 36,50 euroa vuoden 2016 lopussa), ja se on 42 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2016.

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2016 tuloksesta järjestetään tänään 7.2.2017 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 7.2.2017 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 2310 1621, Eurooppa: +44 (0)20 3427 1918, Yhdysvallat: +1 646 254 3360, osallistumiskoodi 4114183. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 14.2.2017 asti numerossa (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 4114183).

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com