25 Lokakuu 2016

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
25.10.2016 klo 9.00

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Liikevoitto ja rahavirta korkealla tasolla

Kolmas neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 264 miljoonaa euroa (281 milj.) 
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 319 miljoonaa euroa (158 milj.)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 9,40 dollaria barrelilta (13,19 USD/bbl)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 375 dollaria tonnilta (239 USD/tonni)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 147 miljoonaa euroa (249 milj.)

Tammi-syyskuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 721 miljoonaa euroa (574 milj.)
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 853 miljoonaa euroa (454 milj.) 
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 567 miljoonaa euroa (180 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 18,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2015: 16,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 21,4 % (31.12.2015: 29,4 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 2,21 euroa (1,69)
 • Osakekohtainen tulos: 2,65 euroa (1,37)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen vahva tuloksenteko jatkui, ja onnistuneet omat toimemme näkyivät hyvinä lisämarginaaleina. Öljytuotteiden viitemarginaali oli selvästi viimevuotista poikkeuksellisen korkeaa tasoa matalampi, mutta Uusiutuvissa tuotteissa se oli hieman edellisvuotista korkeampi. Nesteen kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 264 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 281 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 120 miljoonaa euroa (178 milj.). Viitemarginaali oli keskimäärin 3,9 dollaria barrelilta eli 5,2 dollaria alempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, millä oli 128 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Globaalien tuotevarastojen korkea taso piti erityisesti bensiinimarginaalit vuodenaikaan nähden matalina. Dieselmarginaalit olivat vakaat ja ne alkoivat parantua neljänneksen loppua kohti mentäessä. Öljytuotteiden lisämarginaali pysyi korkealla 5,6 dollarin tasolla barrelilta hyvän operatiivisen tehokkuuden ja suotuisan myynnin rakenteen ansiosta.

Uusiutuvien tuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 124 miljoonaa euroa (75 milj.). Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali oli hieman korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pystyimme edelleen saavuttamaan korkean lisämarginaalin onnistuneella marginaalien hallinnalla ja myynnin kohdentamisella. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus oli 79 prosenttia raaka-aineiden käytöstä kolmannella neljänneksellä.

Öljyn vähittäismyynnin markkinat kasvoivat, ja pystyimme parantamaan tulostamme kasvattamalla myyntimääriämme erityisesti Baltian maissa. Yksikkömarginaalit olivat toisaalta matalampia kilpailutilanteen takia. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (27 milj.).

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä kysynnän tasapaino vaikuttavat öljyn ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Suhteellisen matalien raakaöljyn hintojen odotetaan jatkavan tuotteiden kysynnän tukemista.

Neste arvioi Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan jonkin verran korkeampi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä kuin kolmannella neljänneksellä. Porvoon jalostamon tuotantolinjan 4 käynnissä olevilla kunnossapitotöillä arvioidaan olevan noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääosin viimeisellä neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja uskomme, että vuodesta 2016 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Konsernin kolmannen neljänneksen 2016 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 034 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, jolloin se oli 3 023 miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 264 miljoonaa euroa (281 milj.). Olennaisesti matalampi viitemarginaali vaikutti negatiivisesti Öljytuotteiden tulokseen, mutta korkeampi lisämarginaali kompensoi sitä osittain. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani pääasiassa merkittävästi korkeamman lisämarginaalin vuoksi. Öljyn vähittäismyynnin myyntimäärät kasvoivat, mutta yksikkömarginaalit laskivat edellisvuoteen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä pääasiassa Nynasin tuloksen heikentymisen vuoksi.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 120 miljoonaa euroa (178 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 124 miljoonaa euroa (75 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 25 miljoonaa euroa (27 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -6 miljoonaa euroa (-1 milj.), josta tulos Nynasista oli -3 miljoonaa euroa (3 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 319 miljoonaa euroa (158 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 18 miljoonaa euroa (tappiot 174 milj.), avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 24 miljoonaa euroa (51 milj.) ja liittyivät pääasiassa varaston suojaukseen. Liikevoittoon vaikuttivat myös yhteensä 12 miljoonan euron myyntivoitot, jotka liittyivät pääasiassa Ekokem Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin. Tulos ennen veroja oli 294 miljoonaa euroa (158 milj.), kauden voitto 253 miljoonaa euroa (129 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,99 euroa (0,50).

Konsernin tammi-syyskuun 2016 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 8 268 miljoonaa euroa (8 372 milj.). Vaikka myyntimäärät olivat korkeammat, liikevaihto laski edellisvuotta matalamman öljyn hinnan takia. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 721 miljoonaa euroa (574 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti viitejalostusmarginaali, joka oli olennaisesti matalampi kuin vuoden 2015 vastaavana ajanjaksona. Lisämarginaali kuitenkin nousi, ja Porvoon jalostamon käyttöaste oli korkea, kun taas edellisvuoden vastaavaan ajonjaksoon vaikutti suunniteltu suurseisokki. Uusiutuvien tuotteiden liikevoitto parani onnistuneen marginaalien hallinnan, myynnin kohdentamisen ja raaka-aineiden optimoinnin tuloksena. Kasvaneet myyntimäärät nostivat Öljyn vähittäismyynnin tulosta. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa korkeampien konsernin yhteisten kustannusten vuoksi.

Öljytuotteiden yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 355 miljoonaa euroa (348 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 323 miljoonaa euroa (171 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 70 miljoonaa euroa (67 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -25 miljoonaa euroa (-12 milj.), josta tulos Nynasista oli 2 miljoonaa euroa (7 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 853 miljoonaa euroa (454 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 229 miljoonaa euroa (tappiot 171 milj.), avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -107 miljoonaa euroa (-22 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Lisäksi liikevoittoon vaikuttivat 23 miljoonan euron (76 milj.) myyntivoitot, jotka liittyivät lähinnä Ekokemin osakkeiden myyntiin ja Nesteen voimalaitoksen myyntiin Kilpilahden Voimalaitos Oy:lle. Tulos ennen veroja oli 778 miljoonaa euroa (415 milj.), kauden voitto 681 miljoonaa euroa (352 milj.) ja osakekohtainen tulos 2,65 euroa (1,37).

Näkymät

Maailmantalouden kehittyminen on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Suhteellisen matalien öljyn hintojen odotetaan jatkavan tuotteiden kysynnän tukemista. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvuennusteet vuodelle 2016 ovat noin 1,2 miljoonaa barrelia päivässä, ja sekä bensiinin että dieselin kysynnän odotetaan jatkavan hyvää kasvuaan. Tuotevarastot ovat kuitenkin tällä hetkellä korkeat. Jalostuskapasiteetin odotettu kasvu huomioiden globaali tarjonnan ja kysynnän suhde vaikuttaa olevan kohtuullisesti tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Vuonna 2016 Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan pysyvän lähellä nykyistä markkinakurssia ja investointien aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa.

Neste arvioi Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan jonkin verran korkeampi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä kuin kolmannella neljänneksellä. Porvoon jalostamon tuotantolinjan 4 käynnissä olevien kunnossapitotöiden, jotka korvaavat kevään 2017 suunnitellun huollon, arvioidaan valmistuvan marraskuussa. Kunnossapitotöillä arvioidaan olevan noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääosin viimeisellä neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja uskomme, että vuodesta 2016 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus kolmannen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 25.10.2016 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 25.10.2016 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 6937 9590, muu Eurooppa: +44 (0)20 3427 1903, Yhdysvallat: +1 212 444 0896, osallistumiskoodi 9002176. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 31.10.2016 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650/Suomi, +44 (0)20 3427 0598/Eurooppa ja +1 347 366 9565/US (osallistumiskoodi 9002176).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin.  Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2015 Nesteen liikevaihto oli 11 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 listalla. Lue lisää:neste.com