28 Heinäkuu 2016

Nesteen osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
28.7.2016 klo 9.00

Nesteen osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Vahva tuloksenteko jatkui - liikevoitto ja rahavirta korkealla tasolla

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 282 miljoonaa euroa (Q2/2015: 78 milj.) 
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa (Q2/2015: 63 milj.)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,19 dollaria barrelilta (Q2/2015: 10,83 USD/bbl)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 405 dollaria tonnilta (Q2/2015: 210 USD/tonni)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 346 miljoonaa euroa (Q2/2015: 14 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 457 miljoonaa euroa (1-6/2015: 293 milj.) 
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 534 miljoonaa euroa (1-6/2015: 296 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 420 miljoonaa euroa (1-6/2015: -69 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 19,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2015: 16,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 25,2 % (31.12.2015: 29,4 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,41 euroa (1-6/2015: 0,80)
 • Osakekohtainen tulos: 1,67 euroa (1-6/2015: 0,87)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen vahva tuloksenteko jatkui. Pystyimme parantamaan tulostamme onnistuneilla omilla toimillamme, jotka näkyivät korkeina lisämarginaaleina. Öljytuotteiden viitemarginaali oli viimevuotista matalampi, mutta Uusiutuvissa tuotteissa lähes viimevuotisella tasolla. Nesteen toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 282 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 78 miljoonaa euroa, mihin vaikutti Porvoon jalostamon suunniteltu suurseisokki.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 149 miljoonaa euroa (14 milj.). Viitemarginaali oli keskimäärin 5,6 dollaria barrelilta eli 3,1 dollaria barrelilta alempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vaikka bensiinimarginaalit heikkenivät kuluneen neljänneksen aikana, ne olivat edelleen vahvimpia. Dieselmarginaalit elpyivät neljänneksen aikana jalostamoiden siirryttyä bensiinin tuotannon maksimoimiseen. Hyvä operatiivinen tehokkuutemme ja suotuisa myynnin rakenteemme mahdollistivat korkean 5,6 dollarin lisämarginaalin barrelilta.

Uusiutuvien tuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 119 miljoonaa euroa (54 milj.). Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pystyimme edelleen merkittävästi nostamaan lisämarginaaliamme onnistuneella marginaalien hallinnalla, myynnin kohdentamisella ja säilyttämällä suuren osuutemme Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotuksesta. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus nousi 93 prosenttiin raaka-aineiden käytöstä. Rotterdamin jalostamon seisokki on nyt saatu onnistuneesti päätökseen, ja se auttaa varmistamaan jalostamon suorituskyvyn ja turvallisuuden tulevina vuosina. Seisokilla oli 35 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon.

Öljyn vähittäismyynnin markkinat pysyivät suotuisina, ja pystyimme nostamaan tulostamme kasvattamalla myyntimääriämme erityisesti Baltian maissa. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa eli korkeampi kuin vuoden 2015 toisella neljänneksellä, jolloin se oli 22 miljoonaa euroa.

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä kysynnän tasapaino vaikuttavat öljyn ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Suhteellisen matalien öljyn hintojen odotetaan edelleen tukevan  tuotteiden kysyntää. Neste arvioi Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan hieman alempi vuoden 2016 toisella puoliskolla kuin vuoden alkupuoliskolla, sillä globaalit tuotevarastot ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, eikä merkittäviä huoltoseisokkeja ole suunniteltu.

Uusiutuvien tuotteiden jalostusmarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja uskomme, että vuodesta 2016 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs."

Konsernin toisen neljänneksen 2016 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 2 927 miljoonaa euroa (2 605 milj.). Liikevaihdon kasvu oli pääasiassa seurausta korkeammista myyntimääristä vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna, jolloin Porvoon jalostamon suurseisokki laski liikevaihtoa. Liikevaihdon kasvua pienensivät matalammat myyntihinnat, jotka johtuivat öljyn hinnan laskusta edellisvuoteen verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 282 miljoonaa euroa (78 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti alempi viitemarginaali, jota korkeampi lisämarginaali ja suuremmat myyntimäärät kompensoivat operatiivisesti onnistuneella neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani pääasiassa merkittävästi korkeamman lisämarginaalin ansiosta Rotterdamin jalostamon seisokista huolimatta. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät edellisvuoteen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin vuoden 2015 toisella neljänneksellä pääasiassa Nynasin tuloksen paranemisen vuoksi.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 149 miljoonaa euroa (14 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 119 miljoonaa euroa (54 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa (22 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -8 miljoonaa euroa (-14 milj.), josta tulos Nynasista oli 5 miljoonaa euroa (-6 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa (63 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 163 miljoonaa euroa (78 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -155 miljoonaa euroa (-91 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 254 miljoonaa euroa (52 milj.), kauden voitto 214 miljoonaa euroa (42 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,83 euroa (0,17).

Konsernin tammi-kesäkuun 2016 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 5 234 miljoonaa euroa (5 348 milj.). Vaikka myyntimäärät olivat korkeampia, liikevaihto laski edellisvuotta alemmasta öljyn hinnasta johtuvan myyntihintojen laskun vuoksi. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 457 miljoonaa euroa (293 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti jalostusmarginaali, joka oli selvästi alempi kuin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Lisämarginaali kuitenkin kasvoi, ja Porvoon jalostamo toimi toisella neljänneksellä korkealla käyttöasteella verrattuna edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteutettuun suunniteltuun suurseisokkiin. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani onnistuneen marginaalien hallinnan, myynnin kohdentamisen ja raaka-aineiden optimoinnin tuloksena. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja marginaalit. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoden 2015 kuuteen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna.

Öljytuotteiden kuuden kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 235 miljoonaa euroa (170 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 199 miljoonaa euroa (96 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 45 miljoonaa euroa (39 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -19 miljoonaa euroa (-11 milj.), josta tulos Nynasista oli 5 miljoonaa euroa (4 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 534 miljoonaa euroa (296 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 211 miljoonaa euroa (2 milj.), avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -131 miljoonaa euroa (-73 milj.), jotka liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen, sekä 11 miljoonan euron (77 milj.) myyntituotot, jotka liittyivät lähinnä Nesteen nykyisen voimalaitoksen myyntiin Kilpilahden Voimalaitos Oy:lle. Tulos ennen veroja oli 484 miljoonaa euroa (257 milj.), kauden voitto 428 miljoonaa euroa (223 milj.) ja osakekohtainen tulos 1,67 euroa (0,87).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Suhteellisen matalien öljyn hintojen odotetaan jatkavan tuotteiden kysynnän tukemista. Raakaöljyn tarjonnan odotetaan kasvavan, kun talouspakotteet Irania vastaan on poistettu ja Euroopan markkinoille tulee enemmän keskiraskasta raakaöljyä vuonna 2016. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän ennusteet vuodelle 2016 ovat nousseet tyypillisesti 1,4 miljoonaan barreliin päivässä, ja bensiinin sekä dieselin kysynnän odotetaan jatkavan hyvää kasvuaan. Jalostuskapasiteetin odotettu kasvu huomioiden globaali tarjonnan ja kysynnän suhde vaikuttaa olevan kohtuullisesti tasapainossa keskipitkällä aikavälillä.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Vuonna 2016 Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan pysyvän lähellä nykyistä markkinakurssia, investointien aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa.

Neste arvioi Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan hieman alempi vuoden 2016 toisella puoliskolla kuin vuoden alkupuoliskolla, sillä globaalit tuotevarastot ovat tällä hetkellä korkealla tasolla. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan korkea, eikä merkittäviä huoltoseisokkeja ole suunniteltu.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla ja lisämarginaalin arvioidaan pysyvän vahvana. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Vuosi on jatkunut hyvin, ja uskomme, että vuodesta 2016 tulee Nesteelle jälleen menestyksekäs.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus toisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 28.7.2016 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 28.7.2016 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 2310 1618, muu Eurooppa: +44 (0)20 3427 0502, Yhdysvallat: +1646 254 3369, osallistumiskoodi 4563376. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 4.8.2016 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 4563376).

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi