5 Elokuu 2015

Nesteen osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Neste Oyj
Osavuosikatsaus
5.8.2015 klo 9.00

Nesteen osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Vahvana pysyneet jalostusmarkkinat mahdollistivat hyvän tuloksen Porvoon jalostamon suunnitellusta suurseisokista huolimatta

Toinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 78 miljoonaa euroa (Q2/2014: 86 milj.)
  • Porvoon jalostamon seisokin negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 130 miljoonaa euroa
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 10,83 dollaria barrelilta (Q2/2014: 8,33 USD/bbl)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 210 dollaria tonnilta (Q2/2014: 200 USD/tonni)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 227 miljoonaa euroa (Q2/2014: 219 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 293 miljoonaa euroa (1-6/2014: 136 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 12,5 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2014: 10,1 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 40,3 % (31.12.2014: 37,9 %)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 0,80 euroa (1-6/2014: 0,30)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Toista neljännestä leimasivat vahvat jalostusmarginaalit ja Porvoon jalostamon suurseisokki. Nesteen toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 78 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 86 miljoonaa euroa. Kuten 16. kesäkuuta ilmoitimme, seisokilla oli noin 130 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (33 milj.). Nesteen viitemarginaali oli keskimäärin 8,7 dollaria barrelilta eli yli kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Bensiinimarginaalit pysyivät erityisen korkealla tasolla globaalin kysynnän kasvun ja kesän ajokauden tukemina. Toisella neljänneksellä toteutettu huoltoseisokki oli Porvoon jalostamon kaikkien aikojen suurin. Seisokki saatiin onnistuneesti päätökseen ja se auttaa varmistamaan jalostamon hyvän suorituskyvyn ja turvallisuuden seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Uusiutuvien tuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 54 miljoonaa euroa (32 milj.). Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaalilla ja dollarin vahvistumisella oli positiivinen vaikutus tulokseen edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-aineiden optimointia jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus nousi 67 prosenttiin raaka-aineiden käytöstä. Porvoon seisokki vähensi uusiutuvan dieselin tuotantoa toisella neljänneksellä yli 10 prosentilla kokonaistuotantokapasiteetista.

Öljyn vähittäismyynnin markkinat pysyivät kilpailtuina, mutta pystyimme kasvattamaan tulostamme lisäämällä myyntimääriä erityisesti Baltian maissa sekä parantamalla marginaaleja. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa eli korkeampi kuin vuoden 2014 toisella neljänneksellä, jolloin se oli 20 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvuennusteita vuodelle 2015 on yleisesti nostettu 1,3-1,5 miljoonaan barreliin päivässä. Forward-hintoihin perustuva viitejalostusmarginaali tuleville neljänneksille on vahvempi kuin huhtikuussa nähtiin. Nykyinen raakaöljyn hintataso edistää tuotteiden kysyntää, ja odotukset öljyn hinnan noususta vaikuttavat rajallisilta.

Tulosohjauksemme säilyy ennallaan: Neste arvioi konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna 2014."

Konsernin toisen neljänneksen 2015 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 2 605 miljoonaa euroa (4 104 milj.). Liikevaihdon aleneminen oli pääasiassa seurausta Porvoon jalostamon seisokista johtuneesta myyntimäärien laskusta, jolla oli 1,1 miljardin euron vaikutus, ja öljyn hinnan laskusta johtuneista matalammista myyntihinnoista, joiden vaikutus oli 0,7 miljardia euroa. USD/EUR-valuuttakurssin muutoksella oli 0,3 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 78 miljoonaa euroa (86 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Porvoon jalostamon suunniteltu suurseisokki ja positiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat korkeammat kuin vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani pääasiassa korkeamman lisämarginaalin ja suotuisan USD/EUR-valuuttakurssin ansiosta. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja marginaalit edellisvuoteen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (33 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 54 miljoonaa euroa (32 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 22 miljoonaa euroa (20 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -14 miljoonaa euroa (2 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 63 miljoonaa euroa (70 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 78 miljoonaa euroa (2 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -91 miljoonaa euroa (-18 milj.) ja liittyivät pääasiassa varastojen suojaukseen, sekä yhteensä -3 miljoonan euron (0 milj.) kertaluonteiset erät. Tulos ennen veroja oli 52 miljoonaa euroa (48 milj.), kauden voitto 42 miljoonaa euroa (39 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,15). Konsernin efektiivinen verokanta oli 20 % (18 %).

Konsernin tammi-kesäkuun 2015 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 5 348 miljoonaa euroa (7 613 milj.). Liikevaihdon pieneneminen oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneista matalammista myyntihinnoista, joilla oli 1,9 miljardin euron vaikutus, ja Porvoon jalostamon toisen neljänneksen seisokista johtuneesta myyntimäärien laskusta, jonka vaikutus oli 1,1 miljardia euroa. USD/EUR-valuuttakurssin muutoksella oli 0,7 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 293 miljoonaa euroa (136 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat selvästi korkeammat kuin vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Porvoon jalostamon suunnitellulla suurseisokilla oli sen sijaan negatiivinen vaikutus segmentin tulokseen toisella neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani onnistuneen marginaalien hallinnan, raaka-aineiden käytön optimoinnin ja suotuisan USD/EUR-valuuttakurssin ansiosta. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja marginaalit. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoden 2014 ensimmäiseen kuuteen kuukauteen verrattuna.

Öljytuotteiden kuuden kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 170 miljoonaa euroa (65 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 96 miljoonaa euroa (44 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 39 miljoonaa euroa (34 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -11 miljoonaa euroa (-9 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 296 miljoonaa euroa (120 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 2 miljoonaa euroa (varastotappiot 1 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -73 miljoonaa euroa (-13 milj.) ja liittyivät pääasiassa varastojen suojaukseen, sekä yhteensä 74 miljoonan euron (-2 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa Porvoon sähköverkon myyntivoittoon. Tulos ennen veroja oli 257 miljoonaa euroa (81 milj.), kauden voitto 223 miljoonaa euroa (66 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,87 euroa (0,25). Konsernin efektiivinen verokanta oli 13 % (20 %), joka johtui pääasiassa verovapaista tuloista, kuten Kilpilahden Sähkönsiirto Oy:n osakkeiden myynnistä.

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvuennusteita vuodelle 2015 on nostettu, ja niiden yleinen taso on 1,3-1,5 miljoonaa barrelia päivässä, sillä erityisesti bensiinin kysyntä on kasvanut. Forward-hintoihin perustuva viitejalostusmarginaali tuleville neljänneksille on vahvempi kuin huhtikuussa nähtiin. Vaikka Aasian ja Lähi-idän jalostuskapasiteetin kasvun ja jalostamoiden huoltokauden päättymisen odotetaan lisäävän tarjontaa, transatlanttisten markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino on riippuvainen myös kysynnän kasvusta ja mahdollisista jalostamoseisokeista. Iranin vastaisten talouspakotteiden päättyminen voisi lisätä keskiraskaan raakaöljyn tarjontaa Euroopan markkinoilla tulevaisuudessa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa, mutta kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa pienempinä. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden ja öljyn hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotukseen ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. BTC-verohelpotuksen uusimisella olisi positiivinen vaikutus Nesteen vertailukelpoiseen liikevoittoon, mutta se ei sisälly nykyiseen tulosohjaukseen.

Nesteen tulosohjaus säilyy ennallaan: Neste arvioi konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vahvana ja olevan korkeampi kuin vuonna 2014.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus toisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 5.8.2015 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 5.8.2015 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 6937 9543 (osallistumiskoodi 6785568). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 12.8.2015 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 6785568).

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli noin 15 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com