22 Maaliskuu 2006

NESTE OILIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Neste Oil Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2005.
 
Osinko
 
Yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2006. Osingot maksetaan maanantaina 3.4.2006.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Neste Oilin nykyinen hallitus valittiin uudelle toimikaudelle yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat tehtävissään.
 
Hallituksessa on 8 jäsentä ja sen muodostavat vuorineuvos Timo Peltola (puheenjohtaja), Sponsor Capitalin osakas Mikael von Frenckell (varapuheenjohtaja), UPM-Kymmenen liiketoiminnan kehityksessä työskentelevä johtaja Ainomaija Haarla, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan, Fortum Oyj:n talousjohtaja Juha Laaksonen, Opcon AB:n hallituksen jäsen Nina Linander, kauppa-ja teollisuusministeriön omistajapolitiikan yksikön neuvotteleva virkamies Pekka Timonen sekä Onvest Oy:n toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely on yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Hallituksen palkkiot säilyivät esitetysti ennallaan ja ovat:
 
- puheenjohtaja     55 000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 42 000 euroa/vuosi
- jäsenet           30 000 euroa/vuosi
 
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa/kokous.
 
 
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
 
Myös yhtiön nykyisen hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelle toimikaudelle. Hallintoneuvostossa on 8 jäsentä ja sen muodostavat kansanedustaja Klaus Hellberg (puheenjohtaja), kansanedustaja Markku Laukkanen (varapuheenjohtaja), Kansaneläkelaitoksessa työskentelevä johtaja Mikael Forss, kansanedustaja Heidi Hautala, Turun kauppakorkeakoulun professori Satu Lähteenmäki, kansanedustaja Markus Mustajärvi, kansanedustaja Juhani Sjöblom ja kansanedustaja Jutta Urpilainen.
 
Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, joten ne ovat:
 
- puheenjohtaja      1 000 euroa/kk
- varapuheenjohtaja    600 euroa/kk
- jäsenet              500 euroa/kk
 
Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio.
 
 
Tilintarkastaja
 
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan.
 
 
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta
 
Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
 
Neste Oil Oyj on pohjoiseurooppalainen öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 500 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.