3 Helmikuu 2012

Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2011

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
3.2.2012 klo 9.00

Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2011  

- Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 156 miljoonaa euroa (2010: 240 milj.)
- Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (Q4/2010: 90 milj.), johon vaikutti negatiivisesti matalampi kokonaisjalostusmarginaali
- Uusiutuvien polttoaineiden myyntimäärät kasvoivat 55 % neljännellä neljänneksellä ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 42 miljoonalla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna

Vuosi 2011 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 156 miljoonaa euroa (2010: 240 milj.)  

 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 273 miljoonaa euroa (2010: 323 milj.) 

 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,48 dollaria barrelilta (2010: 8,14) 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 197 miljoonaa euroa (2010: 1 105 milj.) 

 • Investoinnit olivat 364 miljoonaa euroa (2010: 943 milj.) 

 • Velan osuus kokonaispääomasta vuoden lopussa oli 45,7 % (2010: 42,6 %)  

 • Uusi uusiutuvan dieselin jalostamo Rotterdamissa ja yhteisyrityksen omistama perusöljylaitos Bahrainissa valmistuivat alkuperäisen budjetin ja aikataulun mukaisesti  

 • Hallitus esittää osingoksi 0,35 euroa osakkeelta (2010: 0,35) 

Vuoden 2011 neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (Q4/2010: 90 milj.) 

 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli -22 miljoonaa euroa (Q4/2010: 146 milj.) 

 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 6,97 dollaria barrelilta (Q4/2010: 9,67) 

 • Myynti oli 4 179 miljoonaa tonnia (Q4/2010: 4 232) 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 394 miljoonaa euroa (Q4/2010: 483 milj.) 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Saimme vuonna 2011 päätökseen merkittävän investointiohjelmamme, kun käynnistimme tuotannon sekä Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamolla että Bahrainin perusöljylaitoksella. Olen erittäin ylpeä myös viime vuoden turvallisuussuorituksestamme, joka oli yhtiön kaikkien aikojen paras.

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus ja maailmanlaajuinen öljynjalostuksen ylikapasiteetti sekä leuto alkutalvi vaikuttivat negatiivisesti loppuvuoden jalostusmarginaaleihin ja neljännen neljänneksen tulokseen. Siitä huolimatta Öljytuotteet-segmentti onnistui vuonna 2011 parantamaan vertailukelpoista liikevoittoaan vuoteen 2010 verrattuna.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminta oli käynnistysvaiheessa vuonna 2011, mutta edistyimme vuoden aikana lupaavasti myynnin kasvattamisessa ja asiakaskunnan laajentamisessa. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä uusiutuvan dieselin myyntimäärät kasvoivat 55 % kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vaikka Uusiutuvat polttoaineet -segmentin tulos oli tappiollinen vuonna 2011, suunta on oikea kohti parempaa kannattavuutta. Strategiamme mukaisesti onnistuimme myös laajentamaan uusiutuvien raaka-aineidemme valikoimaa, ja kaikki uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksemme on nyt ISCC-sertifioitu.

Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta odotamme Neste Oilin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali säilyy viime vuoden tasolla ja että uusiutuvan dieselin neljännesvuosittaiset myyntimäärät ovat samalla tasolla tai korkeammat kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä."

Konsernin vuoden 2011 tulos

Konsernin liikevaihto oli 15 420 miljoonaa euroa (11 892 milj.) vuonna 2011. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vuotta 2010 korkeammista öljyn hinnoista ja suuremmista myyntimääristä. Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni 156 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 240 miljoonaan euroon, joka sisälsi 48 miljoonan euron kertaluonteisen vakuutuskorvauksen. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoteen 2010 verrattuna, kun taas Uusiutuvat polttoaineet teki huomattavasti tappiollisen tuloksen. Öljyn vähittäismyynnin tulos oli lähes vuoden 2010 tasolla. Konsernin kiinteät kustannukset pienenivät 613 miljoonaan euroon 643 miljoonasta eurosta vuonna 2010.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 249 miljoonaa euroa (208 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -163 miljoonaa euroa (-65 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 57 miljoonaa euroa (60 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (45 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli 19 miljoonaa euroa (25 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 273 miljoonaa euroa (323 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti 97 miljoonan euron varastovoitot (121 milj.). Tulos ennen veroja oli 206 miljoonaa euroa (296 milj.), tilikauden voitto 160 miljoonaa euroa (231 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,62 euroa (0,89).

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli joulukuun lopussa 2,6 % (4,6 %).

Konsernin vuoden 2011 neljännen neljänneksen tulos

Konsernin loka-joulukuun 2011 liikevaihto oli 4 169 miljoonaa euroa (3 526 milj.). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (90 milj.). Lasku edellisvuoteen verrattuna johtui heikommista jalostusmarginaaleista, Neste Oilin jalostamoiden tuotantohäiriöistä aiheutuneesta matalammasta tuottavuudesta ja Öljyn vähittäismyynnin heikommasta kannattavuudesta.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (108 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -15 miljoonaa euroa (-13 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 9 miljoonaa euroa (18 milj.) ja Muut-segmentin 2 miljoonaa euroa (-16 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli -2 miljoonaa euroa (3 milj.).

Neste Oilin loka-joulukuun IFRS:n mukainen liikevoitto oli -22 miljoonaa euroa (146 milj). Varastotappiot olivat 58 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2010 vastaavan neljänneksen 61 miljoonan euron varastovoittoon. Neljännen neljänneksen tulos ennen veroja oli -49 miljoonaa euroa (142 milj.), kauden voitto -22 miljoonaa euroa (107 milj.) ja osakekohtainen tulos -0,09 euroa (0,42 euroa).

Näkymät

Markkinanäkymiä varjostavat maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus sekä odotus siitä, että erityisesti Eurooppa on ajautumassa ainakin lyhytaikaiseen taantumaan. IEA (The International Energy Agency) on laskenut öljyn globaaliin kysyntään liittyviä ennusteitaan. Tämänhetkisen arvion mukaan öljyn kysyntä kasvaisi 1,2 miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2012 kasvun painottuessa kehittyville markkinoille. Vuoden aikana markkinoille odotetaan tulevan lisää uutta kapasiteettia, mikä johtaisi jonkin verran löysempään kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Ilmoitetuilla kapasiteetin sulkemisilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa voi kuitenkin olla positiivinen vaikutus tasapainoon. Iraniin liittyvät jännitteet saattavat johtaa korkeampiin öljyn hintoihin ja kaventaa Urals- ja Brent-raakaöljyjen hintaeroa.

Neste Oil odottaa Porvoon jalostamon tuottavuuden olevan hyvällä tasolla ja tuotannon kasvavan. Porvoon jalostamon tuotantolinja 4 on poissa käytöstä viiden viikon ajan toisella neljänneksellä, kun tuotantolinjalla toteutetaan suunniteltu koksin poisto. Naantalin jalostamolla toteutetaan kuuden viikon mittainen suunniteltu huoltoseisokki vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Jalostusmarginaalit ovat toipuneet matalilta tasoilta, joita nähtiin joulukuussa kapasiteetin sulkemisien seurauksena. Markkina näyttää odottavan, että edistyksellisten jalostajien, kuten Neste Oilin, marginaalit pysyvät kutakuinkin vuoden 2011 tasolla. Marginaalit ovat kuitenkin alttiita muutoksille maailman talouskehityksessä. Dieselmarginaalien odotetaan olevan vahvimpia, kun taas bensiinimarginaalien odotetaan pysyvän vuoden 2011 tasolla ja olevan alttiita kausivaihtelulle. Perusöljyjen kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, mutta perusöljymarginaalit ovat tällä hetkellä matalat. Noin 30 % Neste Oilin vuoden 2012 myynnistä on suojattu referenssimarginaalitasolle 4,7 dollaria barrelilta olettaen, että Urals- ja Brent-raakaöljyjen hintaero on -1,0 dollaria barrelilta. Edellä mainittujen tekijöiden seurauksena Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan parantuvan verrattuna vuoteen 2011 edellyttäen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali pysyy viime vuoden tasolla.

Uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan käynnistäminen jatkuu vuonna 2012. Biopolttoaineisiin liittyvän lainsäädännön toimeenpanolla on merkittävä vaikutus myynnin kehittymiseen. Uusiutuvan dieselin myynnin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Neste Oil pyrkii lisäämään myyntimääriä merkittävästi vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Vaikka ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvan dieselin marginaalit ovat todennäköisesti matalat, Neste Oil odottaa Uusiutuvien polttoaineiden ensimmäisen neljänneksen tuloksen kehittyvän myönteisesti verrattuna vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen.

Dieselin kysynnän kasvuun Suomessa vaikuttavat teollisuuden kuljetukset, minkä vuoksi kasvu saattaa hidastua vuonna 2012. Kysyntään saattaa vaikuttaa myös Suomessa vuoden 2012 alussa voimaan tullut polttonesteiden valmisteverouudistus. Bensiinin kysynnän laskun odotetaan jatkuvan. Suomen ulkopuolella Puolan markkinan odotetaan pysyvän haasteellisena ja muiden markkinoiden kehittyvän kuten vuonna 2011. Öljyn vähittäismyynnin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vähintään vuoden 2011 tasolla.

Toiminnan laajentumisesta johtuen Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan noin 640 miljoonaa euroa vuonna 2012 verrattuna 613 miljoonaan euroon vuonna 2011.

Yhtiön vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa (364 milj.).

Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta odotamme Neste Oilin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan huomattavasti vuoteen 2011 verrattuna olettaen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali säilyy viime vuoden tasolla ja että uusiutuvan dieselin neljännesvuosittaiset myyntimäärät ovat samalla tasolla tai korkeammat kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 1 036 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,35 euroa osaketta kohti eli 2.2.2012 rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi:
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 3.2.2012 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös osoitteessa http://qsb.webcast.fi/n/nesteoil/nesteoil_2012_0203_q4/#/webcast
Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään niin ikään tänään 3.2.2012 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0) 20 3106 7162 (osallistumiskoodi: 4396199). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 10.2.2012 asti numerossa  +358 (0) 9 2310 1650 (koodi: 4396199#).

Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi.