4 Helmikuu 2010

Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009

Pörssitiedote

Neste Oil Oyj

4.2.2010 klo 9.00

 

 

 

- Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 116 miljoonaa (2008: 602 milj.)

- Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto -29 miljoonaa, sisältäen 30 miljoonan negatiiviset kertaluonteiset kustannukset

 

Vuosi 2009 lyhyesti:

 • Uusi toimintamalli otettiin käyttöön tarkoituksena parantaa strategisten hankkeiden läpivientiä ja yhdistää eri tahojen parhaat käytännöt ja osaaminen 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 116 miljoonaa euroa (2008: 602 milj.) 
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 335 miljoonaa euroa (2008: 186 milj.) 
 • Investoinnit olivat 863 miljoonaa euroa (2008: 508 milj.), josta 625 miljoonaa euroa kohdistui Uusiutuviin polttoaineisiin 
 • Myynti laski noin 400 000 tonnia edellisvuodesta contango-varastoinnin seurauksena 
 • Operatiivinen rahavirta oli 177 miljoonaa euroa (2008: 512 milj.), contango-varastoilla oli siihen negatiivinen vaikutus 
 • Korolliset nettovelat kasvoivat 1 918 miljoonaan euroon (2008: 1 004 milj.) 
 • Konsernin työturvallisuus kehittyi positiivisesti vuoteen 2008 verrattuna  
 • Hallitus esittää osingoksi 0,25 euroa osakkeelta (2008: 0,80) 

 

Neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli -29 miljoonaa euroa (Q4/2008: 103 milj.) sisältäen seuraavat negatiiviset kertaluonteiset kustannukset:
  - Nynas AB:n 10 miljoonan euron ympäristövaraus Muut-segmentissä (ei rahavirtavaikutusta)
  - 9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen lokakuussa ilmoitettuihin henkilöstövähennyksiin
  - 3 miljoonan euron ylimääräinen poisto Uusiutuvissa polttoaineissa (ei rahavirtavaikutusta)
  - 4 miljoonan euron ylimääräinen poisto Öljytuotteissa liittyen vuoden 2005 Porvoon suurseisokkiin (ei rahavirtavaikutusta)
  - 4 miljoonaa euroa IFRS-eläkekulujen korjauksia Muut-segmentissä (ei rahavirtavaikutusta) 
   
 • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (Q4/2008: -352 milj.) 
 • Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli 5,85 dollaria barrelilta (Q4/2008: 15,05) 
 • Porvoon jalostamon huoltoseisokkiin varauduttiin rakentamalla merkittäviä contango-varastoja  
 • Varastointi heikensi rahavirtaa noin 250 miljoonalla eurolla, minkä seurauksena liiketoiminnan rahavirta jäi -225 miljoonaan euroon (Q4/08: 486 milj.) 

 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi 2009 oli vaikea öljynjalostuksessa, mikä näkyy selvästi yhtiömme tuloksessa. Lähes historiallisen voimakas öljyn kysynnän lasku yhdistettynä lisääntyneeseen jalostuskapasiteettiin johti edellisvuosia matalampiin jalostusmarginaaleihin. Tänä haastavana aikana haluan esittää erityiset kiitokseni henkilöstöllemme heidän kovasta työstään ja vuoden 2009 saavutuksistamme. Onnistuimme laskemaan kiinteitä kustannuksiamme 10 prosenttia vuoden aikana ja aloitimme useita hankkeita, joista yhtiö hyötyy tulevaisuudessa.

 

Myös vuosi 2010 näyttää olevan haasteellinen talouden hitaan toipumisen vuoksi. Keskitymme strategiamme toteuttamiseen ja tähtäämme Singaporen uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksen sujuvaan käyttöönottoon vuoden 2010 jälkipuoliskolla. Lisäksi aiomme varmistaa, että toiseen neljännekseen ajoittuva Porvoon jalostamon suurseisokki sujuu häiriöittä."

 

 

NESTE OILIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1. TAMMIKUU - 31. JOULUKUU 2009

10-12/2009 ja 10-12/2008 tilintarkastamattomia, koko vuodet 2009 ja 2008 tilintarkastettuja

 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2008, ellei muuta ole mainittu.

 

 

AVAINLUVUT

Milj. euroa, ellei muuta mainittu

 

10-12/09

10-12/08

7-9/09

2009

2008

Liikevaihto

2 491

2 805

2 500

9 636

15 043

Liikevoitto ennen poistoja

74

-297

171

569

409

Poistot ja arvonalentumiset

65

55

58

234

223

Liikevoitto

9

-352

113

335

186

Vertailukelpoinen liikevoitto*

-29

103

42

116

602

Tulos ennen veroja

4

-382

102

296

129

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,01

-1,14

0,29

0,86

0,38

Investoinnit

263

185

216

863

508

Liiketoiminnan rahavirta

-225

486

162

177

512

 

 

31.12.

31.12.

 

2009

2008

Oma pääoma

2 222

2 179

Korolliset nettovelat

1 918

1 004

Sijoitettu pääoma

4 257

3 237

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), %

9,0

6,1

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE)**, %

2,5

13,1

Oman pääoman tuotto (ROE), %

10,2

4,4

Oma pääoma/osake, euroa

8,64

8,48

Rahavirta/osake, euroa

0,69

2,00

Omavaraisuusaste, %

39,1

46,3

Velan osuus kokonaispääomasta, %

46,3

31,5

Velkaantumisaste (gearing), %

86,3

46,1

 

* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-tappioihin.

** Kumulatiivinen 12 kk

 

 

Konsernin vuoden 2009 tulos

 

Konsernin liikevaihto oli 9 636 miljoonaa euroa verrattuna 15 043 miljoonaan euroon vuonna 2008. Lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden matalammista hinnoista.  

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 116 miljoonaa euroa verrattuna 602 miljoonaan euroon vuonna 2008. Aikaisempaa heikommalla markkinaympäristöllä oli suurin negatiivinen vaikutus, mikä näkyi kaikissa liiketoiminta-alueissa ja erityisesti Öljytuotteissa. Tätä vaikutusta lievensi vain osittain 10 %:n lasku kiinteissä kustannuksissa, jotka olivat kokonaisuudessaan 604 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 kiinteät kustannukset olivat 679 miljoonaa euroa.

 

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 105 miljoonaa euroa (602 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -30 miljoonaa euroa (2 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 50 miljoonaa euroa (22 milj.) ja Muut-segmentin -7 miljoonaa euroa (-29 milj.).

 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli yhteensä 20 miljoonaa (13 milj.).

 

IFRS:n mukainen liikevoitto oli 335 miljoonaa (186 milj.). Kasvu johtui 261 miljoonan euron varastovoitoista verrattuna edellisvuoden 453 miljoonan euron varastotappioon.

 

Koko tilikauden tulos ennen veroja oli 296 miljoonaa (129 milj.) ja efektiivinen veroaste 23,8 % (21,8 %). Tilikauden 2009 tulos oli 225 miljoonaa euroa (101 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,86 euroa (0,38).

 

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli joulukuun lopussa 2,5 % (tilikausi 2008: 13,1 %).

 

 

 

Konsernin neljännen neljänneksen 2009 tulos

 

Neste Oilin neljännen neljänneksen liikevaihto oli 2 491 miljoonaa euroa (2 805 milj.) johtuen matalammista myyntimääristä.

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli -29 miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä verrattuna 103 miljoonaan euroon vuotta aiemmin. Heikompi tulos johtui pääasiassa 61 prosentin pudotuksessa kokonaisjalostusmarginaalissa ja edellisvuotta heikommasta rahtimarkkinasta. Öljyn vähittäismyynnin kannattavuus parani verrattuna edellisvuoden viimeiseen neljännekseen, joka sisälsi merkittävät varastotappiot. Positiivinen vaikutus oli edellisvuotta 10 prosenttia pienemmillä kiinteillä kustannuksilla.

 

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -11 miljoonaa euroa (154 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -10 miljoonaa (-10 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 5 miljoonaa (-5 milj.) ja Muut-segmentin -11 miljoonaa (-38 miljoonaa).

 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli -1 miljoonaa euroa (-26 milj.), ja sitä heikensi Nynas AB:n 10 miljoonan euron ympäristövaraus. Vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä Nynas kirjasi merkittävän varastotappion.

 

Konsernin neljännen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (-352 milj.). Vuoden 2009 varastovoitot olivat 58 miljoonaa euroa verrattuna 467 miljoonan euron varastotappioihin vuonna 2008.  

 

Tulos ennen veroja oli 4 miljoonaa euroa (-382 milj.). Neljännen neljänneksen voitto oli 1 miljoonaa euroa (-289 milj.) ja osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-1,14).

 

 

 

10-12/09

10-12/08

7-9/09

2009

2008

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO

-29

103

42

116

602

- varastovoitot/tappiot

58

-467

62

261

-453

- avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset

-20

10

8

-43

24

- omaisuuden myyntivoitot/tappiot

0

2

1

1

13

LIIKEVOITTO

9

-352

113

335

186

 

 

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

 

Konsernin koko vuoden liiketoiminnan rahavirta oli 177 miljoonaa euroa (512 milj.). Muutos edellisvuoteen verrattuna johtui käyttöpääoman kasvusta Öljytuotteiden contango-varastoinnin seurauksena. Contango-varastoihin oli sitoutuneena noin 250 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa.  

 

Vuoden 2009 investoinnit olivat 863 miljoonaa euroa (2008: 508 milj.). Öljytuotteiden osuus oli 198 miljoonaa (165 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 625 miljoonaa (249 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 29 miljoonaa (63 milj.) ja Muut-segmentin 11 miljoonaa (31 milj.).

 

Konsernin korolliset nettovelat olivat 1 918 miljoonaa euroa vuoden lopussa (1 004 milj.). Nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 39 miljoonaa euroa (57 milj.). Luottojen keskikorko vuoden lopussa oli 2,2 % ja luottojen erääntymisaika 3,8 vuotta.

 

Vuoden lopun omavaraisuusaste oli 39,1 % (46,3 %), velan osuus kokonaispääomasta 46,3 % (31,5 %) ja velkaantumisaste 86,3 % (46,1 %).

 

Konsernin likviditeetti säilyi hyvänä. Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat vuoden lopussa 1 407 miljoonaa euroa (1 536 milj.). Syyskuussa Neste Oil laski liikkeelle 300 miljoonan euron seitsemän vuoden kotimaisen joukkovelkakirjalainan, jonka vuosittainen kuponkikorko on 6,00 %. Joulukuussa yhtiö nosti 200 miljoonan euron pankkilainan.

 

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.

 

 

Tilikauden tärkeimmät tapahtumat

 

Neste Oil julkisti 5. helmikuuta 2009 järjestelevänsä liiketoimintansa huhtikuun alusta kolmeen liiketoiminta-alueeseen, Öljytuotteisiin, Uusiutuviin polttoaineisiin ja Öljyn vähittäismyyntiin sekä seitsemään yhteiseen toimintoon. Uusi konsernin johtoryhmä Neste Executive Board (NEB) nimitettiin.

 

Neste Oil kertoi 28. huhtikuuta lykkäävänsä suunniteltua investointiaan Porvoon jalostamon isomerointiyksikköön. Päätös perustui öljytuotteiden heikompaan kysyntään, ja se mahdollisti resurssien keskittämisen yhtiön strategisiin kasvuhankkeisiin. Isomerointiyksikön arvioidut investointikustannukset olisivat olleet noin 80 miljoonaa euroa. Yksikön suunnittelu on suurelta osin valmis, ja projekti on tarkoitus käynnistää uudelleen yleisen markkinatilanteen parannuttua.

 

Neste Oil ja Stora Enso vihkivät 11. kesäkuuta Varkaudessa käyttöön koelaitoksen, jolla kehitetään liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa hakkuutähteistä. Yhtiöiden puoliksi omistama yhteisyritys, NSE Biofuels Oy, on perustettu aluksi kehittämään teknologiaa ja sen jälkeen tuottamaan uusiutuvan dieselin raaka-ainetta.

 

Neste Oil ilmoitti 29. heinäkuuta käynnistäneensä onnistuneesti toisen uusiutuvaa NExBTL-dieseliä tuottavan laitoksen Porvoon jalostamolle. Laitoksen käynnistyttyä yhtiön uusiutuvan dieselin nimelliskapasiteetti oli 340 000 tonnia vuodessa.  

 

Yhtiö julkisti 5. elokuuta tavoitteensa saavuttaa yli 60 miljoonan euron vuotuiset kiinteiden kustannusten säästöt, joista noin 30 miljoonaa euroa pyritään saavuttamaan henkilöstöratkaisuilla. Yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut, joiden alussa henkilövähennystarpeen arvioitiin olevan 450.

 

Neste Oilin Porvoon jalostamon dieselin tuotantolinja 4:llä sattui 6. elokuuta tulipalo. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, eikä siitä aiheutunut vaaraa alueen ulkopuolelle. Tuotantolinja saatiin palautettua normaaliin toimintaan syyskuun lopussa.

 

Neste Oil laski 7. syyskuuta liikkeelle 300 miljoonan euron kotimaisen joukkovelkakirjalainan. Seitsemän vuoden lainan kiinteä korko on 6,00 prosenttia. Lainasta saatavat varat käytettiin yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin ja jälleenrahoitukseen.

 

Neste Oil järjesti pääomamarkkinapäivän 29. syyskuuta Porvoossa ja Helsingissä. Tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita kuten yhtiön kasvualueen eli uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta, yhtiön kustannusrakennetta ja investointiohjelmaa. Pääomamarkkinapäivän keskeinen viesti oli, että yhtiö jatkaa puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista. Myös taloudelliset tavoitteet säilyivät ennallaan.

 

Välimiesoikeus antoi 1. lokakuuta päätöksensä Neste Oilin ja YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n välisessä urakkakiistassa. Yhtiöiden välinen kiista perustui Neste Oilin Porvoon öljynjalostamolle kesällä 2007 valmistuneen dieselin tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntyneeseen erimielisyyteen. Urakkakiista annettiin välimiesoikeuden ratkaistavaksi huhtikuussa 2008. Päätöksellä ei ollut taloudellista vaikutusta Neste Oilin tulokseen.  

 

Neste Oil sai 13. lokakuuta päätökseen 5.8.2009 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden Suomen henkilöstöä. Neuvotteluiden tuloksena Neste Oilin henkilöstömäärä Suomessa vähenee 351 henkilöllä. Näistä noin 240 henkilöä valitsi vapaaehtoisen eläkejärjestelyn. Viimeisetkin yt-menettelyyn liittyvät henkilöstövähennykset toteutuvat vuoden 2010 aikana.

 

Neste Oil ilmoitti 7. joulukuuta siirtävänsä lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle 1.4.2010 alkaen. Neste Oil Eläkesäätiön siirrettävien lakisääteisten eläkevastuiden yhteismäärä oli noin 310 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa. Siirrosta odotetaan aiheutuvan konsernin IFRS-tilinpäätökseen kertaluonteinen kuluerä vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Siirron rahavirtavaikutuksen arvioidaan olevan positiivinen.

 

Strategian toteuttaminen

 

Neste Oil jatkoi puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista vuonna 2009.  Yhtiön nykyiset investointihankkeet liittyvät uusiin tuotantolaitoksiin, jotka lisäävät uusiutuvan dieselin ja korkealaatuisten perusöljyjen tuotantoa.  

 

Strategiset hankkeet

 

Yhtiö jatkoi kahden suuren (800 000 t/v) uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksen rakentamista Singaporeen ja Rotterdamiin. Laitosten odotetaan olevan mekaanisessa valmiudessa kesällä 2010 ja keväällä 2011. Molemmat hankkeet ovat edenneet aikataulun ja budjetin mukaisesti.

 

Kaksi pienempää uusiutuvan dieselin tuotantolaitosta ovat toiminnassa Porvoon jalostamolla. Niistä jälkimmäinen saavutti mekaanisen valmiuden kesällä 2009. Käynnistys sujui erittäin onnistuneesti muutamassa viikossa. Molempien Porvoon uusiutuvan dieselin tuotantolaitosten nimelliskapasiteetti on noussut alkuperäisestä 170 000 tonnista vuodessa 190 000 tonniin vuodessa.

 

Bahrainiin on rakenteilla perusöljytehdas, jonka kapasiteetti on 400 000 tonnia vuodessa. Kysymyksessä on Neste Oilin ja paikallisten yhtiöiden yhteisyritys, josta Neste Oilin osuus on 45 %. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja laitoksen odotetaan valmistuvan vuoden 2011 jälkipuoliskolla.  

 

 

Markkinakatsaus

 

Vuoden 2008 toisen puoliskon laskun jälkeen raakaöljyn hinta nousi tasaisesti vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Nousu jatkui lähes katkeamatta myös loppuvuoden. Brent Dated -raakaöljyn hinta kaksinkertaistui noin 40 dollarista barrelilta noin 80 dollariin barrelilta vuoden loppupuolella. Hinnankehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea uutiset globaalin talouden toipumisesta, vahvistuvat osakemarkkinat sekä heikentynyt Yhdysvaltain dollari, vaikkakin öljymarkkinoiden perustekijät säilyivät heikkoina. OPECin tuotantoleikkausten seurauksena raskaamman raakaöljyn tarjonta pysyi rajoitettuna, mikä johti erittäin kapeaan kevyen ja raskaamman raakaöljyn hintaeroon.

 

Jalostusmarginaalit laskivat edellisvuoteen verrattuna rinnakkain tuotteiden kysynnän kanssa, ja tämä näkyi erityisesti keskitisleissä. Jalostamoiden käyntiasteet laskivat ennätyksellisen alas, erityisesti OECD-maissa. Bensiinimarginaalit toipuivat vuoden 2008 alhaisesta tasosta, mutta laskivat uudelleen vuoden 2009 jälkipuoliskolla. Bensiinin kysyntä säilyi tasaisena, mutta tuotanto oli rajoitettua jalostuskapasiteetin leikkauksista johtuen. Keskitislemarginaalit jatkoivat heikkenemistään ja laskivat kesän aikana alhaisimmalle tasolle viiteen vuoteen. Keskitisleiden kysyntää painoivat yleinen talouden taantuma ja ennätyskorkeat varastotasot. Keskitisleitä tuotiin silti Eurooppaan suuria määriä Yhdysvalloista ja Aasiasta.

 

Polttoöljymarginaalit olivat edellisvuotta korkeampia. Nousua tukivat Aasian ja Yhdysvaltojen kysyntä sekä leikkaukset jalostuskapasiteetissa. Lisäksi vähäisemmän raakaöljyn käytön seurauksena osa jalostajista tuotti polttoöljystä kevyempiä tuotteita.  

 

Biopolttoainemarkkinoilla raaka-ainehinnat nousivat kevään alhaisista tasoista vuoden loppua kohti. Nousu johti biopolttoaineiden matalampiin marginaaleihin. Hintaero korkealaatuisen uusiutuvan dieselin ja perinteisen biodieselin välillä säilyi vakaana.

 

Vähittäismyynnissä kysyntä laski kaikilla markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna. Kysynnän lasku oli selkeintä raskaassa ja muussa ammattiliikenteessä. Öljytuotteiden kysyntä laski Suomessa noin 7 % vuonna 2009. Baltiassa kysyntä laski yli 10 % vuoden aikana ja bensiinin osalta lähes 20 % viimeisen neljänneksen aikana.  

 

Pohjanmeren raakaöljyn merikuljetusten rahtitasot olivat noin puolet vuoden 2008 vastaavasta tasosta. Pudotuksen syynä on öljytankkerien määrän lisääntyminen markkinoilla.

 

 

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)

 

10-12/09

10-12/08

7-9/09

2009

2008

 

01/10

01/09

Neste Oilin viitejalostus

marginaali

1,73

8,66

2,20

3,14

9,93

2,81

6,62

Neste Oilin kokonaisjalostus-marginaali

5,85

15,05

5,97

7,35

13,39

n.a.

n.a.

Urals-Brent-hintaero

-0,68

-1,82

-0,46

-0,81

-2,95

-0,46

-1,11

NWE Bensiinimarginaali*

7,73

2,69

10,09

9,26

5,34

10,0

3,95

NWE Dieselmarginaali*

10,14

28,04

9,24

11,18

31,23

10,4

20,51

NWE Raskaan polttoöljyn

marginaali*

-6,41

-16,16

-5,95

-7,44

-25,16

-5,6

-9,27

Brent dated -raakaöljy

74,56

54,87

68,27

61,51

96,98

76,19

43,59

USD/EUR-valuuttakurssi

1,48

1,32

1,43

1,39

1,47

1,43

1,32

USD/EUR-valuuttakurssi,

suojattu

1,33

1,45

1,40

1,41

1,42

n.a.

n.a.

Raakaöljyrahdit,

WS-pistettä (TD7)

97

144

70

81

179

132

144

 

 

Tuotanto ja myynti

 

Neste Oil jalosti vuonna 2009 yhteensä 15,5 miljoonaa tonnia (15,5 milj.) öljytuotteita, joista 0,2 miljoonaa tonnia (0,1 milj.) uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Yhtiö käytti yhteensä 15,1 miljoonaa tonnia (15,2 milj.) raakaöljyä ja muita hilivetypohjaisia syöttöaineita, joista 12,5 miljoonaa tonnia (12,4 milj.) Porvoossa ja 2,6 miljoonaa tonnia (2,8 milj.) Naantalissa.

 

Neljännellä neljänneksellä yhtiön kokonaistuotanto oli 4,1 miljoonaa tonnia (4,0 milj.), josta NExBTL-dieselin osuus oli 0,1 miljoonaa tonnia (0,0). Neste Oil jalosti yhteensä 4,0 miljoonaa tonnia (4,0 milj.) öljytuotteita, joista 3,3 miljoonaa tonnia (3,3 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa.

 

Vuonna 2009 Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 87 % (82 %) ja Naantalin 87 % (92 %). Porvoon käyttöasteeseen vaikutti negatiivisesti elokuun ja syyskuun aikana elokuun alussa tapahtunut dieselin tuotantolinja 4:n tulipalo. Tulipalosta huolimatta Porvoon käyttöaste parani vuotta aiemmasta tuotantolinja 4:n paremman käynnin ansiosta. Naantalissa käyttöastetta laskivat suunnittelemattomat huollot vuoden alkupuoliskolla. Neljännellä neljänneksellä molempien jalostamoiden käyttöasteet olivat hyvällä tasolla, Porvoon 92 % (89 %) ja Naantalin 89 % (91 %).

 

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) käyttö syöttöaineena nousi 63 %:iin (57 %) vuonna 2009 ja oli neljännellä neljänneksellä 67 % (57 %).

 

Jalostamoiden tuotantokustannukset laskivat 4,4 dollariin barrelilta (5,9) vuonna 2009. Neljännellä neljänneksellä tuotantokustannukset olivat 4,3 dollaria barrelilta (6,3).

 

Dieselin osuus myynnistä oli vuonna 2009 edelleen noin 40 prosenttia, ja samalla bensiinin ja raskaan polttoöljyn osuus kasvoi. Bensiinin vienti suuntautui Yhdysvaltojen sijaan enemmän muille markkinoille.

 

Neljännellä neljänneksellä varastoitiin yhteensä 400 000 tonnia bensiiniä ja keskitisleitä osana valmistautumista Porvoon jalostamon suunniteltuun huoltoseisokkiin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Vuoden 2009 lopussa Neste Oilin contango-varastot olivat noin 570 000 tonnia, ja ne arvioidaan myytävän vuoden 2010 toisella neljänneksellä.

 

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)

 

 

10-12/09

%

10-12/08

%

7-9/09

%

2009

%

2008

%

Moottoribensiini

837

24

1 052

28

1 146

33

4 218

30

4 056

28

Bensiinikomponentit

51

1

33

1

62

2

270

2

253

2

Diesel

1 449

41

1 585

42

1 292

37

5 228

37

5 583

38

Lentopolttoaine

191

5

154

4

136

4

613

4

658

5

Perusöljyt

62

2

58

2

66

2

257

2

278

2

Lämmitysöljy

178

5

245

7

99

3

631

4

763

5

Raskas polttoöljy

291

8

220

6

308

9

1 300

9

981

7

Nestekaasu

51

1

70

2

27

1

220

2

340

2

NExBTL-diesel

66

2

19

1

68

2

209

1

94

1

Muut tuotteet

382

11

318

8

318

9

1 233

9

1 565

11

YHTEENSÄ

3 559

100

3 755

100

3 522

100

14 178

100

14 571

100

 

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

 

10-12/09

%

10-12/08

%

7-9/09

%

2009

%

2008

%

Suomi

2 034

57

1 942

52

1 831

52

7 580

53

7 537

52

Muut Pohjoismaat

581

16

607

16

580

16

2 210

16

2 056

14

Muu Eurooppa

629

18

734

19

692

20

2 488

18

3 028

20

Yhdysvallat ja Kanada

229

6

467

12

357

10

1 686

12

1 857

13

Muut maat

86

2

3

0

62

2

214

2

94

1

YHTEENSÄ

3 559

100

3 754

100

3 522

100

14 178

100

14 571

100

 

 

SEGMENTTIKATSAUKSET

 

Neste Oilin liiketoiminnot on 1.4.2009 lähtien jaettu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

 

 

Öljytuotteet

 

 

10-12/09

10-12/08

7-9/09

2009

2008

Liikevaihto, MEUR

1 987

2 221

1 971

7 631

12 641

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR

-11

154

15

105

602

Liikevoitto, MEUR

27

-301

80

318

183

Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl

5,85

15,05

5,97

7,35

13,39

 

Öljytuotteiden 105 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto oli selvästi edellisvuotista heikompi (2008: 602 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton pudotus johtui pääasiassa kokonaisjalostusmarginaalin huomattavasta laskusta. Se oli vuonna 2009 keskimäärin 7,35 dollaria barrelilta (13,39). Heikon markkinatilanteen ja pienemmän myynnin vaikutusta korjasivat osittain parempi tuottavuus, contango- ja trading-tuotot sekä matalammat kustannukset. Perusöljyliiketoiminta kärsi merkittävästi aikaisempaa matalammasta kysynnästä ja rahtaustoiminta hyvin matalista rahtitasoista. Bensiinikomponenttien tulos oli edellisvuotta parempi johtuen yleisesti vahvemmasta bensiinimarkkinasta.

 

Neljännellä neljänneksellä Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto laski -11 miljoonaan euroon edellisvuoden 154 miljoonasta. Jalostustoiminta oli edelleen kannattavaa huolimatta heikommasta markkinaympäristöstä, jota heijasti kokonaisjalostusmarginaalin lasku 5,85 dollariin barrelilta (2008: 15,05 dollaria barrelilta). Muiden Öljytuotteisiin kuuluvien liiketoimintojen kannattavuus laski edellisvuoden neljänteen neljännekseen verrattuna. Lasku johtui öljyn merikuljetusten matalammista rahtitasoista, korkeista raaka-ainehinnoista bensiinikomponenteissa ja edellisvuotta matalammasta kysynnästä perusöljyissä. Öljytuotteet kirjasi lisäksi 4 miljoonan euron ylimääräisen poiston liittyen Porvoon jalostamon suurseisokkiin vuonna 2005.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli vuoden lopussa 4,0 % (21,2 %).

 

 

Uusiutuvat polttoaineet

 

10-12/09

10-12/08

7-9/09

2009

2008

Liikevaihto, MEUR

61

20

59

182

116

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR

-10

-10

-6

-30

2

Liikevoitto, MEUR

-11

-9

-1

-25

2

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli -30 miljoonaa euroa vuonna 2009 (2008: 2 milj.). Lasku johtui matalammista marginaaleista, jotka selittyvät osittain vuoden 2008 suotuisalla kiinteällä raaka-ainehinnalla, sekä liiketoiminnan laajentamisesta ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneista kustannuksista.

 

Neljännellä neljänneksellä Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-10 milj.). Luku sisältää 3 miljoonan euron ylimääräisen poiston. Uusiutuvan dieselin marginaalit olivat edellisvuotta matalammat johtuen korkeammista raaka-ainehinnoista. Liiketoimintaa tuki korkeammat myyntivolyymit toisen tuotantolaitoksen käynnistyttyä Porvoon jalostamolla vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli -4,8 % vuonna 2009 (0,9 %).  

 

 

Öljyn vähittäismyynti

 

 

10-12/09

10-12/08

7-9/09

2009

2008

Liikevaihto, MEUR

791

915

789

2 998

4 073

Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR

5

-5

19

50

22

Liikevoitto, MEUR

6

-6

19

50

25

Kokonaismyynti*, 1 000 m3

1 030

1 142

986

4 002

4 353

- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3

333

376

374

1 405

1 479

- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3

345

355

340

1 331

1 406

- lämmitysöljy, 1 000 m3

200

219

156

714

759

- raskas polttoöljy, 1 000 m3

78

105

57

287

356

*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

 

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa vuonna 2009 (2008: 22 milj.). Vuoden 2008 vertailukelpoinen liikevoitto sisälsi 15 miljoonan luottotappioiden alaskirjauksen ja 10 miljoonan varastotappiot. Myyntimäärät olivat edellisvuotta matalammat, ja marginaalit huomattavasti tiukemmassa. Positiivista oli kiinteiden kulujen lasku edellisvuoteen verrattuna.

 

Neljännellä neljänneksellä volyymit ja marginaalit olivat matalat Baltiassa ja Luoteis-Venäjällä. Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (-5 milj.). Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen luvussa näkyy merkittävä varastotappio.   

 

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 15,8 % (6,0 %) vuonna 2009.

 

 

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

 

Neste Oilin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuoden viimeinen noteeraus oli 12,42, joka oli 17 % edellisvuotista korkeampi. Osakekurssi oli korkeimmillaan 13,44 euroa ja alimmillaan 8,80 euroa, vuoden noteerausten painotettu keskiarvo oli 10,85. Markkina-arvo vuoden lopussa oli 3,2 miljardia euroa.

 

Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,1 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,4 % osakkeiden kokonaismäärästä. Kuukausittain vaihdettiin keskimäärin 22,4 miljoonaa osaketta. Vuoden aikana vaihdettiin yhteensä 269 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 105 % koko osakekannasta.

 

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma joulukuun lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

 

Suomen valtio omisti vuoden 2009 lopussa 50,1 (50,1) % osakkeista, ulkomaalaiset omistajat 17,1 (20,6) %, suomalaiset instituutiot 18,9 (19,5) % ja kotitaloudet 14 (9,8) %.

 

 

Yhtiökokous

 

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2009 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osingot maksettiin perjantaina 17.4.2009.

 

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Markku Tapio ja Maarit Toivanen-Koivisto sekä uutena jäsenenä Hannu Ryöppönen. Timo Peltola jatkoi hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana. Hallituksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavaa: puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi, hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi ja jäsenet 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhtiökokouksen jälkeen äänestettiin jäsenistä kahteen valiokuntaan. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Timo Peltola (puheenjohtaja), Michiel Boersma, Mikael von Frenckell ja Ainomaija Haarla. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Nina Linander (puheenjohtaja), Hannu Ryöppönen, Markku Tapio ja Maarit Toivanen-Koivisto.

 

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan, ja hallintoneuvoston jäseniksi tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala (puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Mikael Forss, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi, Jutta Urpilainen ja Anne-Mari Virolainen.

Hautala, Ahonen, Forss, Heinonen, Mustajärvi, Urpilainen ja Virolainen valittiin uudelle toimikaudelle. Tiilikainen valittiin uudeksi jäseneksi. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Mikael Forss, joka on johtaja Kansaneläkelaitoksessa. Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, ja ne ovat: puheenjohtaja 1 000 euroa/kk, varapuheenjohtaja 600 euroa/kk ja jäsenet 500 euroa/kk. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio.

 

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

 

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittiin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Vuonna 2009 nimitysvaliokuntaan valittiin ylijohtaja Pekka Timonen valtion omistajaohjausyksiköstä, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman johtaja Risto Murto. Valiokunnan asiantuntijajäseninä toimivat Neste Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Timo Peltola sekä hallituksen varapuheenjohtaja Mikael von Frenckell.

 

 

Organisaation uudelleenjärjestely

 

Neste Oilin liiketoiminta ryhmiteltiin uudestaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen (Business Areas) ja seitsemään yhteiseen toimintoon (Common Functions) 1.4.2009. Uusi organisaatiorakenne on suunniteltu tavoittelemaan entistä kustannustehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää toimintamallia, joka kykenee tehokkaasti toteuttamaan yhtiön strategiaa. Uusi toimintamalli on matriisiorganisaatio, jossa eri liiketoiminta-alueiden ja toimintojen parhaat käytännöt ja osaaminen voidaan yhdistää kokonaisuuden eduksi. Tällä mallilla turvataan myös se, että uudet kansainväliset yksiköt, kuten Singaporeen ja Rotterdamiin rakenteilla olevat tehtaat, voidaan tehokkaasti yhdistää Neste Oilin toimintaan ja raportointiin.

 

Uudet liiketoiminta-alueet ovat Öljytuotteet (Oil Products), Uusiutuvat polttoaineet (Renewable Fuels) ja Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail). Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset toiminnot kuuluvat ryhmään Muut (Others). Yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto ja logistiikka, Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Ympäristö ja turvallisuus, Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet sekä Teknologia ja strategia sekä Lakiasiat.

 

Konsernin johtoryhmän 1.4.2009 alkaen muodostavat seuraavat henkilöt: Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Matti Lehmus, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet, Jarmo Honkamaa, varatoimitusjohtaja sekä liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat polttoaineet, Sakari Toivola, liiketoiminta-alueen johtaja, Öljyn vähittäismyynti, Ilkka Poranen, tuotanto- ja logistiikkajohtaja, Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstöjohtaja, Simo Honkanen, ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, Osmo Kammonen, viestintä-, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä Lars Peter Lindfors, teknologia- ja strategiajohtaja. Lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas toimii johtoryhmän sihteerinä.

 

 

Henkilöstö

 

Neste Oil työllisti vuonna 2009 keskimäärin 5 286 (5 174) henkilöä, joista 1 333 työskenteli Suomen ulkopuolella. Joulukuun 2009 lopussa yhtiössä työskenteli 5 092 henkilöä (5 262), joista 1 424 Suomen ulkopuolella. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 233 miljoonaa euroa (251) vuonna 2009.  

 

 

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 

Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Vuoden lopussa lukema oli 3,1 (5,2). Tavoite oli alle 4. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli joulukuun lopussa 2,2 (3,2) tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden tavoite oli alle 2. Neste Oilin vuoden 2009 työturvallisuustulos oli yhtiön kaikkien aikojen paras.

 

Neste Oilin jalostamoilla ja muilla tuotantolaitoksilla ei sattunut vuoden 2009 aikana korvausvastuuseen johtaneita vakavia ympäristövahinkoja. Neste Oilin päästöt ympäristöön pysyttelivät vähäisinä lukuun ottamatta lyhytaikaisia rikkidioksidipäästöjä heinäkuussa 2009. Rikkidioksidipäästöt aiheutuivat rikillisen polttoaineen palamisesta teknisten ja toiminnallisten ongelmien seurauksena. Sallitut päästörajat eivät ylittyneet. Jalostamoiden jätevesien käsittely toimi erinomaisesti. Vuoden 2009 öljypäästö, 0,07 grammaa jalostettua raakaöljytonnia kohden, oli alle 2,2 % Itämeren suojelukomission 3 g/tonnin tavoitetasosta.

 

Neste Oil täytti kaikki vuoden 2009 hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. Vuoden 2009 päästöt on todennettu, ja yhtiö voi raportoida ja luovuttaa viranomaisille vuoden 2009 kokonaispäästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia. Yhtiö on saanut päästöoikeudet 3,6 miljoonan tonnin vuotuisille

hiilidioksidipäästöille vuosille 2008-2012. Päästöoikeuksien hankkiminen markkinoilta on tarpeen tulevien päästöjen kattamiseksi.

 

EU:n REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt) tuli voimaan 1.6.2007.

Neste Oil on osallistunut Euroopan öljy-yhtiöiden organisaation Concawen yhteistyöhön, ja yhtiön REACH- järjestelmän vaatimusten täyttämiseen liittyvä projekti on edennyt suunnitellusti.

 

Vuonna 2009 Neste Oil kuului edelleen tai valittiin useaan kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö valittiin kolmannen kerran peräkkäin maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Norjalainen pankkikonserni Storebrand myönsi Neste Oilille yhteiskuntavastuullisuutta osoittavan "Best in Class" -tunnustuksen. Neste Oil pääsi myös kolmannen kerran Innovestin The Global 100 -listalle, joka on muodostettu maailman vastuullisimmista yrityksistä sekä Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin.

 


Tutkimus ja kehitys

 

Tutkimus- ja kehitystyö, joka keskittyy sekä raakaöljystä että uusiutuvista raaka-aineista valmistettaviin liikenteen polttonesteisiin, on tärkeää Neste Oilin strategian toteuttamisen kannalta. Tutkimuksen ja kehityksen kustannukset olivat 37 miljoonaa euroa vuonna 2009 (37 milj.). Yhtiön keskeiset kehityshankkeet liittyvät uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainepohjan laajentamiseen ja teknologian kehittämiseen.  

 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Neste Oil ilmoitti 12.1.2010 siirtävänsä Suomen yhtiöidensä lisäeläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan OP-Henkivakuutus Oy:lle. Vakuutustoiminnan luovuttaminen ja varojen siirto tapahtuu arviolta 1.4.2010. Siirrosta odotetaan aiheutuvan konsernille IFRS-tilinpäätökseen kertaluonteinen kuluerä vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Siirron rahavirtavaikutuksen arvioidaan olevan positiivinen.

 

Neste Oil ilmoitti 1.2.2010 saavansa yhteensä 47,5 miljoonan euron vakuutuskorvauksen, joka perustuu 4.4.2008 Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:llä tapahtuneesta tulipalosta omaisuudelle ja tuotannolle aiheutuneisiin vahinkoihin. Korvaus kirjataan yhtiön ensimmäisen neljänneksen 2010 tulokseen.

 

 

Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit

 

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat ja vaihteluiden odotetaan jatkuvan. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

 

Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden odotetun toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuotteiden ja erityisesti dieselin kysyntään.

 

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuotantolaitoksissa muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

 

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.

 

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.

 

EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen nopeuteen sekä niiden tuotannossa käytettäviin raaka-aineisiin. Riskeihin kuuluu myös uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin tuotannon kasvattamiseen tähtäävien investointien loppuunsaattamiseen liittyvät ongelmat tai viivästykset tai näistä investoinneista saatavien odotettujen hyötyjen toteutumatta jääminen. Pidemmällä aikavälillä epäonnistuminen oman teknologian suojaamisessa ja kilpailevien uusiutuvien polttoainetekniikoiden tai hybridi- ja sähkömoottorien kehittäminen ja käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.

 

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.

 

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

 

 

Näkymät

 

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2010. Maailmantalouden ei voida sanoa palanneen kestävälle kasvu-uralle, vaikka positiivisia merkkejä onkin nähtävissä. Öljyn kysyntäennusteet vuodelle 2010 ennakoivat kasvua vuoden 2009 historiallisen romahduksen jälkeen. Kasvu toteutunee pääasiassa OECD-maiden ulkopuolella, ja kysyntä on vahvasti sidoksissa yleiseen talouskehitykseen.

 

Jalostusmarginaalien odotetaan toipuvan vain vähitellen johtuen kysynnän hitaasta toipumisesta ja uudesta kapasiteetista, jonka pitäisi tulla käyttöön vuonna 2010, sekä öljytuotteiden runsaista varastoista. Jalostamoiden käyttöasteita rajoitetaan todennäköisesti eri puolilla maailmaa ja entistä useampia tuotantolaitoksia suljetaan väliaikaisesti tai pysyvästi.  

 

Dieselin ja keskitisleiden marginaalit ovat vahvistuneet vähitellen tammikuun 2010 aikana, mikä on johtunut kylmästä säästä ja normaalista kysynnän kausivaihtelusta. Marginaalien ei odoteta vahvistuvan merkittävästi ennen kuin hyvin täydet varastot sekä maalla että merellä tyhjenevät. Tämän odotetaan vievän ainakin kuusi kuukautta riippuen kysynnän kehityksestä. Bensiinivarastot ovat lähellä normaalitasoa, ja mahdollinen ajokautta edeltävä kausivaihtelu saattaa vaikuttaa positiivisesti bensiinimarginaaleihin.

 

Porvoon jalostamon suunniteltu kuuden viikon huoltoseisokki alkaa huhtikuun alussa. Seisokin aikana Neste Oil myy varastoituja tuotteita, joita oli vuoden 2009 lopussa liki 600 000 tonnia (yli 4 miljoonaa barrelia). Tällä on positiivinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan rahavirtaan toisella neljänneksellä.

 

Uusiutuvien polttoaineiden tuloksen odotetaan pysyvän negatiivisena, kunnes myyntimäärät kasvavat merkittävästi. Tämän uskotaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisinä kuukausina, kun Singaporen uuden NExBTL-laitoksen odotetaan olevan tuotannossa.

 

Öljyn vähittäismyynnin markkinoissa ei ole näköpiirissä merkittävää kysynnän elpymistä Suomessa eikä muualla. Talouden toipuminen vaikuttaisi positiivisesti dieselin kysyntään raskaassa ja muussa ammattiliikenteessä. Torjuakseen heikentyneen markkinatilanteen vaikutuksia Neste Oil pyrkii edelleen parantamaan sisäistä tehokkuuttaan.

 

Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon kirjataan kertaluonteinen 47,5 miljoonan euron vakuutuskorvaus.

 

Toisen neljänneksen liikevoittoon arvioidaan kirjattavan kertaluonteinen kuluerä, joka liittyy Neste Oil Eläkesäätiön siirtämiseen yhtiön ulkopuolelle. Siirron rahavirtavaikutuksen odotetaan toisella neljänneksellä olevan positiivinen.  

 

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

 

Yhtiön vuoden 2010 käteisinvestointien arvioidaan olevan noin 920 miljoonaa euroa (870 milj.), josta strategisten investointien osuus on 580 miljoonaa (670 milj.), ylläpitoinvestointien osuus 310 miljoonaa (160 milj.), ja tuottavuusinvestointien osuus 30 miljoonaa (40 milj.).  

 

 

Osingonjakoehdotus ja yhtiökokous

 

Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on, että vuodelta 2009 osinkoa maksettaisiin 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 64 miljoonaa euroa.

 

Neste Oilin varsinainen yhtiökokous pidetään 15.4.2010 kello 11.00 Helsingin Messukeskuksessa.

 

 

Ensimmäisen neljänneksen 2010 tulosjulkistus

 

Neste Oil julkistaa ensimmäisen neljänneksen 2010 tuloksen 29.4.2010 noin kello 9.00.

 

 

Espoo, 3 helmikuuta 2010

 

Neste Oil Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490

Sijoittajasuhteet, p. 010 458 5132

 

 

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 4.2.2010 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 4.2.2010 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Puhelinkonferenssia voi seurata myös internetissä osoitteessa http://www.thomson-webcast.net/uk/dispatching/?event_id=e52f403b5265cf27b5210a23f0da8265&portal
_id=87cf8ed9b77cfb128c775d5a0751c499
. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.

 

 

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja

lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut

pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja

kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.

 

NESTE OIL -KONSERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMMI-JOULUKUU 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12/2009 ja 10-12/2008 tilintarkastamaton, koko vuosi 2009 ja 2008 tilintarkastettu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

3

 

 

2 491

2 805

9 636

15 043

Liiketoiminnan muut tuotot

 

 

 

 

6

7

29

44

Osuus osakkuusyritysten ja

 

 

 

 

 

 

 

yhteisyritysten tuloksesta

 

3

 

 

-1

-26

20

13

Materiaalit ja palvelut

 

 

 

 

-2 180

-2 789

-8 167

-13 657

Henkilöstökulut

 

 

 

 

-80

-84

-301

-315

Poistot ja arvonalentumiset

 

3

 

 

-65

-55

-234

-223

Liiketoiminnan muut kulut

 

 

 

 

-162

-210

-648

-719

Liikevoitto

 

 

 

 

9

-352

335

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

 

 

 

 

4

2

10

8

Rahoituskulut

 

 

 

 

-8

-28

-44

-70

Kurssierot ja käypien arvojen muutokset

 

 

 

 

-1

-4

-5

5

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

 

 

-5

-30

-39

-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

 

4

-382

296

129

Tuloverot

 

 

 

 

-3

93

-71

-28

Kauden voitto

 

 

 

 

1

-289

225

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden voiton jakautuminen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille

 

 

 

-1

-290

221

97

Vähemmistölle

 

 

 

 

2

1

4

4

 

 

 

 

 

1

-289

225

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos / osake laskettuna emoyhtiön

 

 

 

 

 

 

 

osakkeenomistajille kuuluvan voiton perusteella

 

 

 

 

 

 

 

laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake)

 

 

 

-0,01

-1,14

0,86

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden voitto

 

 

 

 

1

-289

225

101

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuntoerot ja muut muutokset

 

 

 

 

3

-34

9

-44

Rahavirran suojaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

kirjattu omaan pääomaan

 

 

 

 

-2

-22

3

-23

siirretty tuloslaskelmaan

 

 

 

 

-11

21

15

-25

Nettosijoitusten suojaukset

 

 

 

 

0

0

0

0

Suojausrahastot osakkuus- ja yhteisyrityksissä

 

 

 

0

0

-2

-1

Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

 

 

 

-10

-35

25

-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden laaja tulos yhteensä

 

 

 

 

-9

-324

250

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille

 

 

 

 

-11

-325

246

4

Vähemmistölle

 

 

 

 

2

1

4

4

 

 

 

 

 

-9

-324

250

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

Liite

 

 

 

 

2009

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

4

 

 

 

 

48

51

Aineelliset hyödykkeet

4

 

 

 

 

3 235

2 675

Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä

 

 

 

 

 

216

152

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

 

 

3

13

Eläkesaamiset

 

 

 

 

 

 

111

105

Laskennalliset verosaamiset

 

 

 

 

 

 

11

16

Johdannaissopimukset

5

 

 

 

 

3

16

Myytävissä olevat rahoitusvarat

 

 

 

 

 

 

1

1

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

 

 

 

 

3 628

3 029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

 

 

 

 

 

 

1 148

637

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 

 

 

 

757

786

Johdannaissopimukset

5

 

 

 

 

50

213

Rahat ja pankkisaamiset

 

 

 

 

 

117

55

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

 

 

 

 

 

2 072

1 691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varat yhteensä

 

 

 

 

 

 

5 700

4 720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva

 

 

 

 

 

 

oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakepääoma

 

 

 

 

 

 

40

40

Muu oma pääoma

 

2

 

 

 

 

2 170

2 131

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

2 210

2 171

Vähemmistöosuus

 

 

 

 

 

 

12

8

Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

2 222

2 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset velat

 

 

 

 

 

 

1 590

926

Laskennalliset verovelat

 

 

 

 

 

 

328

297

Varaukset

 

 

 

 

 

 

22

24

Eläkevelvoitteet

 

 

 

 

 

 

10

12

Johdannaissopimukset

5

 

 

 

 

15

32

Muut pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

0

3

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

 

 

 

 

1 965

1 294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset velat

 

 

 

 

 

445

133

Verovelat

 

 

 

 

 

 

5

1

Johdannaissopimukset

5

 

 

 

 

83

197

Ostovelat ja muut velat

 

 

 

 

 

 

980

916

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

 

 

 

 

 

1 513

1 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

 

 

 

 

 

3 478

2 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

 

 

 

 

 

5 700

4 720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva

 

 

 

Osake-

Vara-

Käyvän

Muunto-

Edellisten

Vähem-

Oma

 

 

pää-

rahas-

arvon

erot

tili-

mistö-

pääoma

 

 

oma

to

rahas-

 

kausien

osuus

yhteen-

 

 

 

 

tot

 

voitto

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2008

40

10

42

-11

2 342

4

2 427

Maksettu osinko

 

 

 

 

 

-256

 

-256

Osakeperusteinen palkitseminen

 

 

 

 

 

0

 

0

Siirto kertyneistä voittovaroista

 

 

 

 

 

 

 

0

Kauden laaja tulos yhteensä

 

 

 

-49

-43

96

4

8

Oma pääoma 31.12.2008

 

40

10

-7

-54

2 182

8

2 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osake-

Vara-

Käyvän

Muunto-

Edellisten

Vähem-

Oma

 

 

pää-

rahas-

arvon

erot

tili-

mistö-

pääoma

 

 

oma

to

rahas-

 

kausien

osuus

yhteen-

 

 

 

 

tot

 

voitto

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2009

 

40

10

-7

-54

2 182

8

2 179

Maksettu osinko

 

 

 

 

 

-205

 

-205

Osakeperusteinen palkitseminen

 

 

 

 

 

-2

 

-2

Siirto kertyneistä voittovaroista

 

 

1

 

 

-1

 

0

Kauden laaja tulos yhteensä

 

 

 

16

9

221

4

250

Oma pääoma 31.12.2009

 

40

11

9

-45

2 195

12

2 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

 

4

-382

296

129

Oikaisut, yhteensä

 

 

81

93

268

249

Käyttöpääoman muutos

 

 

-345

836

-450

248

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä

 

 

-260

547

114

626

Rahoituskulut, netto

 

 

29

6

20

-29

Maksetut verot

 

 

6

-67

43

-85

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

-225

486

177

512

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

 

 

-248

-184

-816

-497

Tytäryrityksen hankinta

 

 

-

-

-

-10

Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta

 

 

 

 

-15

-1

-47

-1

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit

 

 

1

5

7

9

Myydyt osakkeet

 

 

0

2

0

12

Muiden sijoitusten muutos

 

 

-16

-12

-29

-8

Rahavirta ennen rahoitusta

 

 

-503

296

-708

17

Lainojen nettomuutos ja

 

 

 

 

 

 

muut rahoituserät

 

 

551

-346

975

244

Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille

 

 

0

0

-205

-256

Rahavarojen muutos,

 

 

48

-50

62

5

lisäys (+) / vähennys (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Sijoitettu pääoma, milj. euroa

 

 

 

 

4257

3237

Korollinen nettovelka, milj. euroa

 

 

 

 

1918

1004

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä osakkeisiin, milj. euroa

 

 

863

508

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, ROACE %

 

 

 

2,5

13,1

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, ROCE %

 

 

 

 

9,0

6,1

Oman pääoman tuotto,%

 

 

 

 

10,2

4,4

Oma pääoma / osake, euroa

 

 

 

 

8,64

8,48

Rahavirta / osake, euroa

 

 

 

 

0,69

2,00

Hinta/voitto-suhde (P/E)

 

 

 

 

 

 

14,42

28,03

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

39,1

46,3

Velkaantumisaste (gearing), %

 

 

 

 

86,3

46,1

Velan osuus kokonaispääomasta, %

 

 

 

 

46,3

31,5

Osinko/osake 1)

 

 

 

 

 

 

0,25

0,80

Osinko tuloksesta, % 1)

 

 

 

 

 

 

29,0

211,9

Efektiivinen osinkotuotto, % 1)

 

 

 

 

 

 

2,0

7,6

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin

 

 

 

 

255903960

255903686

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

 

 

 

 

255913686

255903686

Henkilöstö keskimäärin

 

 

 

 

5286

5174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LAADINTAPERIAATTEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin tilinpäätöskatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2008 periaatteiden kanssa alla olevat muutokset huomioiden.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

 

 

 

 

- Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Tämä uudistettu standardi erottaa yhtiön omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yhtiön omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.

- Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen. Tämä muutos lisää käyvistä arvoista ja maksuvalmiudesta annettavia liitetietoja.

- Uudistettu IAS 23 Vieraan pääoman menot. Konserni on tarkentanut vieraan pääoman menojen aktivoinnin laskentaperiaatetta vastaamaan uudistettua standardia. Tarkennetulla laskentaperiaatteella ei ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2009 tilinpäätöksessä, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa:

 

 

- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2008.

 

 

 

 

 

 

 

- Muutos IFRIC 2 Osakeperusteiset  maksut -standardiin: Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset.

 

 

 

- Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet

- Muutokset IFRIC 9:ään Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Kytketyt johdannaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OMAT OSAKKEET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuonna 2013. Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. Yhtiö luovutti joulukuussa 2009 10 000 osaketta. Näiden arvo luovutushetkellä oli 119 tuhatta euroa. Omien osakkeiden lukumäärä 31.12.2009 oli 490 000 kappaletta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä Muut-segmentti,

joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

1987

2221

7631

12641

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

61

20

182

116

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

791

915

2998

4073

Muut

 

 

 

 

44

43

164

143

Eliminoinnit

 

 

 

 

-392

-394

-1339

-1930

Yhteensä

 

 

 

 

2491

2805

9636

15043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

27

-301

318

183

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

-11

-9

-25

2

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

6

-6

50

25

Muut

 

 

 

 

-11

-38

-6

-29

Eliminoinnit

 

 

 

 

-2

2

-2

5

Yhteensä

 

 

 

 

9

-352

335

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

-11

154

105

602

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

-10

-10

-30

2

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

5

-5

50

22

Muut

 

 

 

 

-11

-38

-7

-29

Eliminoinnit

 

 

 

 

-2

2

-2

5

Yhteensä

 

 

 

 

-29

103

116

602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

48

44

178

175

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

6

2

14

7

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

8

6

31

31

Muut

 

 

 

 

3

3

11

10

Yhteensä

 

 

 

 

65

55

234

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN

 

 

 

 

 

 

 

HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

10-12/2009

10-12/2008

1-12/2009

1-12/2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

59

47

198

165

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

191

108

625

249

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

10

22

29

63

Muut

 

 

 

 

3

8

11

31

Yhteensä

 

 

 

 

263

185

863

508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKONAISVARAT

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

 

 

3750

3352

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

 

 

1080

450

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

 

 

545

568

Muut

 

 

 

 

 

 

281

265

Kohdistamattomat varat

 

 

 

 

 

 

234

240

Eliminoinnit

 

 

 

 

 

 

-190

-155

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

5700

4720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDOTTU PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

 

 

2943

2436

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

 

 

940

381

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

 

 

305

351

Muut

 

 

 

 

 

 

234

201

Eliminoinnit

 

 

 

 

 

 

1

4

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

4423

3373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

 

 

12,0

6,4

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

 

 

-4,0

0,9

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

 

 

15,8

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %

 

 

 

31.12.

31.12.

 

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Öljytuotteet

 

 

 

 

 

 

4,0

21,2

Uusiutuvat polttoaineet

 

 

 

 

 

 

-4,8

0,9

Öljyn vähittäismyynti

 

 

 

 

 

 

15,8

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

 

/2009

/2009

/2009

/2009

/2008

/2008

/2008

/2008

Öljytuotteet

1987

1971

2091

1582

2221

3907

3798

2715

Uusiutuvat polttoaineet

61

59

38

24

20

27

46

23

Öljyn vähittäismyynti

791

789

727

691

915

1132

1078

948

Muut

44

37

41

42

43

36

33

31

Eliminoinnit

-392

-356

-305

-286

-394

-581

-535

-420

Yhteensä

2491

2500

2592

2053

2805

4521

4420

3297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

 

/2009

/2009

/2009

/2009

/2008

/2008

/2008

/2008

Öljytuotteet

27

80

105

106

-301

15

272

197

Uusiutuvat polttoaineet

-11

-1

-3

-10

-9

-2

12

1

Öljyn vähittäismyynti

6

19

13

12

-6

9

11

11

Muut

-11

17

-1

-11

-38

21

-4

-8

Eliminoinnit

-2

-2

4

-2

2

1

-1

3

Yhteensä

9

113

118

95

-352

44

290

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

 

/2009

/2009

/2009

/2009

/2008

/2008

/2008

/2008

Öljytuotteet

-11

15

37

64

154

173

162

113

Uusiutuvat polttoaineet

-10

-6

-7

-7

-10

-3

13

2

Öljyn vähittäismyynti

5

19

14

12

-5

7

11

9

Muut

-11

16

-1

-11

-38

21

-4

-8

Eliminoinnit

-2

-2

4

-2

2

1

-1

3

Yhteensä

-29

42

47

56

103

199

181

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

 

/2009

/2009

/2009

/2009

/2008

/2008

/2008

/2008

Öljytuotteet

48

43

43

44

44

44

41

46

Uusiutuvat polttoaineet

6

4

2

2

2

2

1

2

Öljyn vähittäismyynti

8

8

8

7

6

9

8

8

Muut

3

3

3

2

3

1

3

3

Yhteensä

65

58

56

55

55

56

53

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN

HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN NELJÄNNEKSITTÄIN

 

 

 

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

 

/2009

/2009

/2009

/2009

/2008

/2008

/2008

/2008

Öljytuotteet

59

45

51

43

47

46

39

33

Uusiutuvat polttoaineet

191

161

150

123

108

64

50

27

Öljyn vähittäismyynti

10

9

6

4

22

18

15

8

Muut

3

1

3

4

8

3

6

14

Yhteensä

263

216

210

174

185

131

110

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN

MUUTOS JA SITOUMUKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Kirjanpitoarvo kauden alussa

 

 

 

 

 

 

2726

2477

Poistot ja arvonalentumiset

 

 

-234

-223

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

 

 

 

 

 

820

497

Vähennykset

 

 

 

 

 

 

-21

-8

Muuntoerot

 

 

 

 

 

 

-8

-28

Hankitut tytäryritykset

 

 

 

0

11

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

 

 

 

 

 

 

3283

2726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITOUMUKSET

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen

 

 

431

540

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

431

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen sisältää 63 miljoonaa euroa energia- ja käyttöhyödykehankintasopimuksiin liittyviä tulevia sitoumuksia, jotka tullaan käsittelemään rahoitusleasingsopimuksina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. JOHDANNAISSOPIMUKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2009

 

31.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korko- ja valuuttajohdannaiset

 

 

 

 

 

 

 

 

sekä osaketermiinit

 

 

 

 

Nimellis-

Käypä arvo,

Nimellis-

Käypä arvo,

milj. euroa

 

 

 

 

arvo

netto

arvo

netto

Koronvaihtosopimukset

 

 

 

 

723

-13

475

-13

Valuuttatermiinit

 

 

 

 

1759

-7

1381

17

Valuuttaoptiot

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostetut

 

 

 

 

115

-1

336

-5

Asetetut

 

 

 

 

114

2

256

-11

Osaketermiinit

 

 

 

 

9

-4

14

-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öljy- ja rahtijohdannaiset

 

 

 

 

Määrä

Käypä arvo,

Määrä

Käypä arvo,

 

 

 

 

 

milj. bbl

netto milj.euroa

milj. bbl

netto milj.euroa

Myyntisopimukset

 

 

 

 

18

-32

28

166

Ostosopimukset

 

 

 

 

7

10

32

-147

Ostetut optiot

 

 

 

 

1

-8

1

-12

Asetetut optiot

 

 

 

 

1

8

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevissa taulukoissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-12

1-12

Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa

 

 

 

 

 

/2009

/2008

Tavaroiden ja palveluiden myynnit

 

 

 

 

 

 

70

110

Tavaroiden ja palveluiden ostot

 

 

 

 

 

 

48

72

Saamiset

 

 

 

 

 

 

23

14

Rahoitustuotot ja -kulut

 

 

 

 

 

 

0

0

Velat

 

 

 

 

 

 

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.VASTUUSITOUMUKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Omasta puolesta sitoumuksiin annetut

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinteistökiinnitykset

 

 

 

 

 

 

26

26

Pantit

 

 

 

 

 

 

2

3

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

 

 

 

 

 

 

48

37

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

76

66

Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut

 

 

 

 

 

 

 

Takaukset

 

 

 

 

 

 

4

5

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

 

 

 

 

 

 

2

2

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

6

7

Muiden puolesta annetut

 

 

 

 

 

 

 

 

Takaukset

 

 

 

 

 

 

18

12

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

18

12

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

100

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

31.12.

milj. euroa

 

 

 

 

 

 

2009

2008

Käyttöleasingvastuut

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhden vuoden kuluessa

 

 

 

 

 

 

82

106

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua

 

 

 

 

 

166

190

Yli viiden vuoden kuluttua

 

 

 

 

 

 

120

123

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

368

419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Tilikaudella 2008 leasingsitoumuksiin sisältyi vedynhankintasopimuksiin kuuluvia käyttöleasingvastuita. Tilikauden 2009 aikana saatujen uusien tietojen perusteella vedynhankintasopimukset on tulkittu vuokrasopimusten sijaan ota tai maksa -sopimuksina. Edellisellä tilikaudella raportoidut käyttöleasingvastuut on muutetttu vastaavasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut vastuusitoumukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.

 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 

Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.

 

Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

 

Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset

 

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

 

Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)

 

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)

 

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

 

 

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet

 

Tutkimus- ja kehitysmenot = Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut konsernin kaikkia liiketoiminta-alueita palvelevan Tutkimus & teknologia -yksikön kulut sekä liiketoiminta-alueiden oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulut. Luku sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. Kulut esitetään bruttona vähentämättä saatuja avustuksia

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

 

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

 

Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

 

Hinta / voitto -suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa / Osakekohtainen tulos

 

Osinko tuloksesta, % = 100 x Osakekohtainen osinko / (Tulos / osake)

 

Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Osakekohtainen osinko / Viimeinen kaupantekokurssi

 

Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi

 

Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä kauden aikana.

 

 

Attachments: