5 Helmikuu 2009

Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

- Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 602 miljoonaa euroa (2007: 626 milj.)
 
Vuosi 2008 lyhyesti:
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 602 miljoonaa euroa (2007: 626 milj.)
- Vahva kokonaisjalostusmarginaali 13,39 dollaria barrelilta (2007: 10,46)
- IFRS:n mukainen liikevoitto oli 186 miljoonaa euroa (2007: 801 milj.), johon sisältyvät 453
   miljoonan euron varastotappiot (2007: 174 milj. varastovoitto) 
- Liiketoiminnan rahavirta oli 512 miljoonaa euroa (2007: 541 milj.)
- Hyvä taloudellinen asema ja likviditeetti vuoden lopussa
- Hallituksen osinkoehdotus 0,80 euroa osakkeelta (2007: 1,00).
 
Neljäs neljännes lyhyesti:
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 103 miljoonaa euroa (10-12/07: 84 milj.)
- Kokonaisjalostusmarginaali 15,05 dollaria barrelilta (10-12/07: 9,88)
- Naantalin vetykrakkerin suunnittelukustannukset, 19 miljoonaa euroa, alaskirjattiin
- Öljynjalostuksen ja Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto parani, kun taas Uusiutuvien
   polttoaineiden, Öljyn vähittäismyynnin ja Erikoistuotteiden vertailukelpoiset liikevoitot laskivat
- IFRS-liikevoitto oli -352 miljoonaa euroa, mikä johtui varastotappioista (10-12/07: 143 milj.).
- Vahva liiketoiminnan rahavirta 486 miljoonaa euroa (10-12/07: 220 milj.).
 
Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Öljymarkkinoilla koettiin ennennäkemätön hintojen lasku vuoden 2008 toisella puoliskolla. Se aiheutti meille poikkeuksellisen suuret varastotappiot ja heikensi IFRS:n mukaisia tuloslukujamme merkittävästi vuoteen 2007 verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli edellisen vuoden tasoa eli 602 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta vahva, 512 miljoonaa euroa."
 
"Kokonaisjalostusmarginaalimme nousi selvästi vuonna 2008. Tämä osoittaa, että dieselin ja muiden keskitisleiden tuottajana Neste Oil pärjäsi monia muita öljynjalostajia paremmin. Keskitislemarkkinat näyttäisivät olevan myös vuonna 2009 vahvemmat kuin bensiinimarkkinat, vaikkakin arvioimme kaikkien öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän heikkenevän. Jatkossa meidän onkin keskityttävä kustannuksien pienentämiseen ja tehokkuuden parantamiseen pitääksemme huolta yhtiön tuloksesta ja kassavirrasta."
 
Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi


NESTE OILIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                     1.1.2008-31.12.2008        
Vuosien 2008 ja 2007 viimeisen neljänneksen luvut ovat tilintarkastamattomia, koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.
 
Suluissa olevat luvut viittaavat koko vuoden 2007 lukuihin, ellei toisin mainita.
 
AVAINLUVUT
 
Miljoonaa euroa (ellei toisin mainita)
 
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta.
 

Konsernin vuoden 2008 tulos
 
Neste Oil -konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 15 043 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 12 103 miljoonaan euroon.
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 602 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 626 miljoonaa euroa. Vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttivat vahva kokonaisjalostusmarginaali ja Shippingin hyvä kannattavuus, mutta vastaavasti tulosta rasittivat Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen kurssi sekä Öljyn vähittäismyynnin ja osakkuusyhtiö Nynas AB:n heikentyneet tulokset. Negatiivista olivat myös noin 55 miljoonan euron poikkeukselliset kulut.
 
Öljynjalostuksen koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 510 miljoonaa euroa (484 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 2 miljoonaa euroa (-13 milj.), Erikoistuotteiden 50 miljoonaa euroa (109 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 22 miljoonaa euroa (59 milj.) ja Shippingin 55 miljoonaa euroa (28 milj.).
 
Osakkuus- ja yhteisyritysten tulos oli yhteensä 13 miljoonaa euroa (39 milj.).
 
IFRS:n mukainen liikevoitto vuonna 2008 oli 186 miljoonaa euroa. Huomattava heikentyminen edellisen vuoden 801 miljoonasta eurosta johtui öljyn hinnan nopean laskun vuoksi toisella vuosipuoliskolla kertyneistä varastotappioista. IFRS:n mukaisesti varastojen kirjauksessa noudatetaan FIFO (first-in, first-out) -periaatetta ja varastot arvostetaan joko hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenmyyntihintaan. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu ilman varastovoittoja ja -tappioita ja on siksi parempi tapa arvioida yrityksen toiminnan kannattavuutta hintojen vaihdellessa voimakkaasti. Varastotappiot vuonna 2008 olivat 453 miljoonaa euroa, kun taas vuonna 2007 kirjattiin varastovoittoja 174 miljoonaa euroa.
 
Koko tilikauden tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa (763 milj.) ja efektiivinen verokanta 21,8 % (24,0 %). Tilikauden 2008 voitto oli 101 miljoonaa euroa (580 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,38 euroa (2,25)
 
Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE lasketaan vertailukelpoisen liikevoiton perusteella. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli joulukuun lopussa 13,1 prosenttia (tilikausi 2007: 15,5 %).
 
 
Konsernin loka-joulukuun tulos
 
Neste Oilin liikevaihto loka-joulukuussa oli 2 805 miljoonaa euroa (10-12/07: 3 461 milj.).
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 103 miljoonaan euroon (10-12/07: 84 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammasta kokonaisjalostusmarginaalista. Öljyn hinnan nopealla laskulla oli selvä negatiivinen vaikutus Erikoistuotteiden ja Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Vertailukelpoinen liikevoitto sisältää myös 19 miljoonan euron alaskirjauksen Naantalin vetykrakkerin suunnittelukustannuksista. 
 
Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 131 miljoonaa euroa (85 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -10 miljoonaa euroa (3 milj.), Erikoistuotteiden -6 miljoonaa euroa (2 milj.), Öljyn vähittäismyynnin -5 miljoonaa euroa (10 milj.) ja Shippingin 3 miljoonaa euroa (-4 milj.).
 
IFRS:n mukainen loka-joulukuun liikevoitto oli -352 miljoonaa euroa (10-12/07: 143 milj.) ja sisältää  467 miljoonan euron varastotappiot (10-12/07: 54 milj. varastovoitto).
 
Tulos ennen veroja oli -382 miljoonaa euroa (10-12/07: 130 milj.)  ja voitto -289 miljoonaa euroa (10-12/07: 103 milj.). Osakekohtainen tulos oli -1,14 euroa (10-12/07: 0,40 euroa).

 
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Investoinnit vuonna 2008 olivat 508 miljoonaa euroa (334 milj.), josta Öljynjalostuksen osuus oli 132 miljoonaa euroa (193 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 249 miljoonaa euroa (69 milj.), Erikoistuotteiden 30 miljoonaa euroa (5 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 63 miljoonaa euroa (51 milj.) ja Shippingin 3 miljoonaa euroa (2 milj.). Muut-segmentin investoinnit olivat 31 miljoonaa euroa (14 milj.). Poistot vuonna 2008 olivat 223 miljoonaa euroa (195 milj.).
 
Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 1 004 miljoonaa euroa (31.12.2007: 755 milj.). Nettorahoituskulut tammi-joulukuussa olivat 57 miljoonaa euroa (38 milj.). Luottojen keskikorko vuoden lopussa oli 4,0 prosenttia ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 4,4 vuotta.
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 512 miljoonaa euroa (541 milj.). Neste Oilin tase pysyi vahvana vuoden 2008 aikana. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 46,3 prosenttia (31.12.2007: 49,9 %), velan osuus kokonaispääomasta 31,5 prosenttia (23,7 %) ja velkaantumisaste 46,1 prosenttia (31,1 %).
 
Konsernin likviditeetti säilyi hyvänä. Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat joulukuun lopussa 1 536 miljoonaa euroa (31.12.2007: 1 492 milj.). Yhtiö ei näe merkittävää uudelleenrahoitustarvetta ennen vuotta 2012. Lyhyen aikavälin tarpeet hoidetaan syndikoiduilla luottosopimuksilla ja luotollisilla pankkitileillä. Yhtiön nykyisissä luottosopimuksissa ei ole tulokseen, taseeseen tai rahavirtaan sidottuja ehtoja.
 
Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrasta. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
 
 
Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat
 
Strategian toteuttaminen
 
Neste Oil jatkoi puhtaampien polttoaineiden strategiansa toteuttamista vuonna 2008. Siihen liittyen yhtiö investoi parhaillaan tehtaisiin uusiutuvan NExBTL-dieselin ja huippulaatuisten perusöljyjen tuotannon kasvattamiseksi. Lisäksi yhtiö investoi isomerointiyksikköön, jolla parannetaan bensiinin laatua.  
 
Strategiset projektit
 
Neste Oil ilmoitti 13.6.2008 rakentavansa Hollannin Rotterdamiin uusiutuvaa NExBTL-dieseliä valmistavan tehtaan, jonka vuosikapasiteetti on 800 000 tonnia. Rakentaminen käynnistyi heti, ja tehtaan on määrä valmistua vuonna 2011. Hankkeen kokonaiskustannukset arvioitiin 670 miljoonaksi euroksi. Samankokoisen uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa dieseliä valmistavan laitoksen rakentaminen Singaporessa eteni suunnitellusti vuonna 2008 ja sen on määrä olla tuotannossa vuoden 2010 lopussa. Neste Oil ja OMV päättivät vuoden lopussa lopettaa hankkeen, jossa selvitettiin mahdollisuuksia rakentaa yhteisesti omistettu NExBTL-laitos Itävaltaan.
 
Neste Oil, Bahrain's Oil & Gas Holding Company (OGHC) sekä Bahrain Petroleum Company (Bapco) päättivät 16.6.2008 perustaa Bahrain Base Oil Company -nimisen yhteisyrityksen, joka rakentaa korkealaatuista perusöljyä valmistavan tehtaan Bahrainiin. Tehtaan vuosikapasiteetti on 400 000 tonnia VHVI-perusöljyä (very high viscosity index), jota käytetään huippuluokan voiteluöljyjen valmistuksessa. Tehtaan on arvioitu valmistuvan vuonna 2011. Neste Oilin omistusosuus yrityksestä on 45 % ja osuus investointikustannuksista noin 115-135 miljoonaa euroa.
 
Neste Oil päätti 4.6.2008 rakentaa Porvoon jalostamolle noin 80 miljoonaa euroa maksavan isomerointiyksikön. Uusi yksikkö voi muuntaa nykyisiä heikkolaatuisia bensiinijakeita arvokkaammaksi ja laadukkaammaksi bensiiniksi. Sen kapasiteetti on 600 000 tonnia vuodessa ja se nostaa bensiinin kokonaistuotantoa 200 000 tonnilla vuodessa. Isomerointiyksikön rakentaminen alkaa vuonna 2009, ja sen on määrä olla tuotannossa vuonna 2011.
 
Muita tapahtumia
 
Porvoon jalostamon tuotantolinjalla 4 oli tuotantorajoituksia huhtikuun alusta lokakuun alkuun asti. Rajoitusten vuoksi dieselin tuotantomäärä ja kokonaisjalostusmarginaali jäivät suunniteltua pienemmiksi.
 
Neste Oil ilmoitti 3.1.2008, että sen tytäryhtiö Neste Jacobs ostaa suunnittelutoimisto Rinteknon. Kaupan jälkeen Neste Jacobsista tuli Pohjoismaiden johtava kemianteollisuuden ja biotekniikan suunnittelupalveluja myyvä yritys, jonka palveluksessa on yhteensä noin 800 henkilöä.
 
Neste Oil ilmoitti 1.4.2008, että Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys on saatettu välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Neste Oilin vaatimukset YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:tä kohtaan olivat aluksi noin 36 miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääosin urakan viivästyksestä johtuneista vahingoista. Syyskuussa Neste Oil täsmensi vaatimuksensa 107 miljoonaksi euroksi. YIT on esittänyt Neste Oilia kohtaan vastavaatimuksia noin 25 miljoonan euron edestä. Osapuolet kiistävät toistensa vaatimukset.
 
Toukokuun alussa Neste Oil toi Suomessa markkinoille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselpolttoaineen, Neste Green -dieselin. Neste Green -dieselissä on vähintään kymmenen prosenttia uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Neste Green -diesel on aluksi jakelussa Suur-Helsingin alueella.

 
Markkinakatsaus
 
Raakaöljyn hinnat vaihtelivat voimakkaasti vuonna 2008. Hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja Brent Dated saavutti heinäkuussa ennätyksellisen 144 dollarin barrelihinnan. Vahva kysyntä etenkin Kiinassa ja Intiassa sekä huoli pitkäaikaisesta kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta kiihdyttivät markkinoita. Maailmanlaajuisen talouskriisin levitessä hinnat alkoivat kuitenkin pudota rajusti. Samanaikaisesti pelko mahdollisesta taantumasta alensi kysyntäennusteita. OPEC pyrki tukemaan markkinoita ilmoittamalla tuotantoleikkauksista, mutta raakaöljyn hinta jatkoi laskuaan kunnes tasaantui joulukuussa, jolloin Brent Dated oli noin 40 dollaria barrelilta. Brent Dated maksoi keskimäärin 97 dollaria barrelilta vuonna 2008 (73) ja loka-joulukuussa keskimäärin 55 dollaria barrelilta (10-12/07: 89).
 
Raskaan ja kevyen raakaöljyn välinen hintaero oli myös hyvin vaihteleva. Ero kasvoi vuoden 2008 ensimmäisinä kuukausina mutta pieneni jälleen raakaöljyn hintojen pudotessa. Raskaan raakaöljyn kysyntä kasvoi uuden jatkojalostuskapasiteetin ja laivapolttoaineen hyvän kysynnän ansiosta. Brent Dated ja Urals -raakaöljyjen välinen hintaero oli keskimäärin -2,95 dollaria barrelilta vuonna 2008 (-3,10). Loka-joulukuussa hintaero oli keskimäärin -1,82 dollaria barrelilta (10-12/07: -2,88).
 
Jalostusmarginaalit olivat hieman vuotta 2007 heikompia. Keskitisleiden marginaalit pysyivät vahvoina, mutta bensiinin kysyntä heikkeni korkeiden hintojen vuoksi. Marginaalit olivat korkeimmillaan syyskuussa, jolloin hurrikaanit aiheuttivat seisokkeja Meksikonlahden jalostamoilla. Luoteis-Euroopan kehittyneiden, ns. complex-jalostamoiden kansainvälinen viitejalostusmarginaali (IEA Brent Cracking) oli keskimäärin 4,74 dollaria barrelilta (5,09) ja loka-joulukuussa 4,26 dollaria barrelilta (10-12/07: 4,27).
 
Bensiinin marginaalit romahtivat edellisvuodesta. Bensiinin ennätyksellisen korkeat pumppuhinnat ja lisääntyvä etanolin käyttö pienensivät kysyntää merkittävästi USA:n markkinoilla, minkä seurauksena varastot kasvoivat. Heikko kysyntä jatkui Yhdysvalloissa koko ajokauden, ja marginaalit olivat heinäkuussa jopa miinuksella. Syyskuun hurrikaanien jälkeen varastot pienenivät merkittävästi ja marginaalit paranivat, mutta taloudellisen tilanteen heikentyessä bensiinin markkinanäkymät olivat erittäin heikot ja marginaalit putosivat jälleen lähelle nollaa.
 
Kasvava kysyntä nosti entisestään vahvoja keskitisleiden marginaaleja vuonna 2008, varsinkin vuoden huhti-kesäkuussa. Korkeat hinnat ja heikentyvät talousnäkymät eivät vaikuttaneet kysyntään, vaan kysyntä parani, kun taas tarjonta kärsi jalostamoiden tuotantokatkoksista. Vuoden lopulla taloustaantuman vaikutukset alkoivat lopulta heijastua pitkään vahvana säilyneeseen keskitisleiden kysyntään ja marginaalit heikentyivät.    
 
Polttoöljyn marginaalit pysyivät negatiivisina koko vuoden 2008 mutta paranivat vuoden toisella puoliskolla raakaöljyn hinnan laskun seurauksena. Runsasrikkisen polttoöljyn markkinat olivat hetkellisesti vahvat Venäjän vähäisen viennin ja raskaan polttoöljyn erittäin hyvän kysynnän ansiosta.
 
Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivi hyväksyttiin joulukuussa 2008. Direktiivissä asetetaan sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus liikenteen polttoaineista jäsenvaltioissa olisi 10 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi biopolttoaineille asetettiin kestävän kehityksen kriteereitä. Direktiivin toimeenpano edellyttää vielä konsultaatiota, jonka odotetaan kestävän vuoden 2009 toiselle puoliskolle.
 
Bensiinin kysyntä Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla laski noin 5 prosenttia vuonna 2008. Dieselin kysyntä kasvoi, mutta kasvu laski suhdanteiden heikentyessä noin 2 prosenttiin. Itämeren alueen maiden talouskasvun hidastuminen näkyi liikenteen polttoaineiden kysynnän vähenemisenä. Pietarin alueella kysyntä kasvoi aiempaa hitaammin.
 
Odotusten vastaisesti öljyn merikuljetusten rahtihinnat olivat vuonna 2008 korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmeren raakaöljyn rahtihinnat nousivat 32 prosenttia ja Itämeren rahtihinnat 22 prosenttia. Vastaavat luvut loka-joulukuussa olivat -5 prosenttia ja 21 prosenttia.

 
Merkittävimmät markkinatekijät

 
Tuotanto ja myynti
 
Neste Oilin jalostamoilla tehtiin useita uusia ennätyksiä vuonna 2008. Niitä saavutettiin muun muassa jalostamoiden kokonaistuotannossa sekä kokonaissyötössä, joka ylitti ensimmäisen kerran 15 miljoonaa tonnia vuodessa. Dieselin tuotannossa päästiin myös ennätyslukemiin, vaikka uuden dieselin tuotantolinjan käyttöaste olikin vain noin 60 prosenttia sen vuotuisesta nimelliskapasiteetista.
 
Vuonna 2008 Neste Oil jalosti 15,2 miljoonaa tonnia (14,6 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, mistä 12,4 miljoonaa tonnia (11,8 milj.) jalostettiin Porvoossa ja 2,8 miljoonaa tonnia (2,8 milj.) Naantalissa.
 
Loka-joulukuussa Neste Oil jalosti 3,3 miljoonaa tonnia (10-12/07: 2,8 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (10-12/07: 0,7 milj.) Naantalissa, yhteensä 4,0 miljoonaa tonnia (10-12/07: 3,5 milj.).
 
Naantalin jalostamo toimi lähes täydellä raakaöljyn jalostuskapasiteetilla, jonka käyttöaste vuonna 2008 oli 97 prosenttia (97 %). Porvoossa sen sijaan käyttöaste pieneni 92 prosenttiin (95 %) uuden dieselin tuotantolinjan ongelmien vuoksi.
 
Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) osuus Neste Oilin jalostamoiden kokonaissyötöstä nousi 57 prosenttiin (51 %) koko vuoden aikana ja 57 prosenttiin (54 %) viimeisen neljänneksen aikana.
 
Dieselin osuus Neste Oilin myynnistä kasvoi vuonna 2008 lähes 40 prosenttiin, kun taas bensiinin ja raskaan polttoöljyn myynti laski. Dieselin tuotannon kasvusta lähes kaikki myytiin Eurooppaan, mikä kasvatti Euroopan myyntiä 25 prosentilla. Myös Pohjois-Amerikan myynti kasvoi.
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö varastoi ja sopi myyvänsä myöhemmin noin 400 000 tonnia eli lähes 3 miljoonaa barrelia raakaöljyä ja tuotteita.

 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)
 
 
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

 
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET
 
Vuonna 2008 Neste Oilin liiketoiminta oli jaettu kuuteen segmenttiin: Öljynjalostus, Uusiutuvat polttoaineet, Erikoistuotteet, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut. Biodiesel-toimialan nimi muutettiin huhtikuussa 2008 Uusiutuvat polttoaineet -toimialaksi.
 
Öljynjalostus
 
Avainluvut
 

Öljynjalostuksen koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 510 miljoonaa euroa (484 milj.). Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali kasvoi 13,39 dollariin barrelilta vuonna 2008 (10,46). Kokonaisjalostusmarginaalia paransivat dieselin ja keskitisleiden vahvat marginaalit. Yhdysvaltain dollarilla, alaskirjauksilla ja suunnittelemattomilla huoltokustannuksilla oli negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.
 
Öljynjalostuksen vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuussa oli 131 miljoonaa euroa (10-12/07: 85 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu johtui ennätyskorkeasta kokonaisjalostusmarginaalista, joka oli 15,05 dollaria barrelilta (10-12/07: 9,88). Sitä tukivat vahvat dieselmarginaalit, lisääntynyt dieselin tuotanto ja jalostamoiden hyvä tuottavuus. Naantalin vetykrakkerin suunnitteluun liittyvä 19 miljoonan euron alaskirjaus ja muut kertaluonteiset kustannukset sekä Yhdysvaltain dollarin suojaukset vaikuttivat negatiivisesti.
 
Öljynjalostuksen koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 123 miljoonaa euroa (640 milj.). Koko vuoden varastotappiot olivat yhteensä 422 miljoonaa euroa, kun varastovoitto vuonna 2007 oli 161 miljoonaa euroa.
 
Öljynjalostuksen vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 21,7 prosenttia vuonna 2008 (22,7 %).


Uusiutuvat polttoaineet
 
 
Uusiutuvien polttoaineiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (-13 milj.). Kasvu selittyy sillä, että Porvoon ensimmäinen NExBTL-diesellaitos oli toiminnassa osan vuodesta. Nousseet kustannukset liittyivät kasvuprojektien ja T&K-hankkeiden edistymiseen.
 
Uusiutuvat polttoaineet -segmentin loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisen vuoden 3 miljoonasta eurosta -10 miljoonaan euroon. Tämä johtui pääasiassa Porvoon yksikön suunnitellusta täysimittaisesta huoltoseisokista.   
 
Uusiutuvat polttoaineet -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 0,9 prosenttia (-12,3 %).
 
 
Erikoistuotteet
 
 
 
Erikoistuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa (109 milj.). Tuloksen heikkenemisen syynä olivat yhteisyritys Nynasin heikompi kannattavuus, perusöljymarginaalien nopeat vaihtelut sekä bensiinikomponenttien heikkona jatkunut kysyntä.
 
Erikoistuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuulta laski -6 miljoonaan euroon vertailukauden 2 miljoonasta eurosta. Tuloskehityksen suurin syy oli Nynasin varastotappiot. Perusöljyjen marginaalit olivat vahvat viimeisellä neljänneksellä, mutta bensiinikomponenttien kysyntä heikkoa.
 
Erikoistuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 13,9 prosenttia (32,9 %).
 
 
 
Avainluvut
* sisältää sekä asemien myynnin että suoramyynnin
 
Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto putosi 22 miljoonaan euroon vuonna 2008 (59 milj.). Liikevoiton lasku johtui pääosin saataviin liittyvästä 15 miljoonan euron alaskirjauksesta ja 10 miljoonan euron varastotappioista.
 
Neljännellä neljänneksellä Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli -5 miljoonaa euroa (10 milj.) ja sisälsi 17 miljoonan euron varastotappion.
 
Neste Oilin bensiinin myynti laski Suomen vähittäismarkkinoilla, mutta dieselin myynti kasvoi arviolta viisi prosenttia. Yhtiö onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan molemmissa tuotteissa. Marginaalit säilyivät vuoden 2007 tasolla. Öljyn vähittäismyynnissä vietiin vuoden aikana eteenpäin projektia, jolla tähdätään kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen Suomen markkinoilla. Suunnitelman mukaan Suomen henkilöstömäärä vähentyisi 35 prosenttia 2008-2011 välisenä aikana. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä ilman irtisanomisia. Suomen asemien ilmeen uudistus eteni ja sitä jatketaan vuoteen 2011.
 
Itämeren alueella asemamyynti kasvoi 7 prosenttia automaattiasemien kasvavan suosion ansiosta. Marginaalit Itämeren alueen maissa pysyivät lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna, joskin viimeisellä neljänneksellä oli havaittavissa pientä vahvistumista.
 
Taloustilanteen heikentyminen vuoden loppua kohti vaikutti negatiivisesti voiteluöljyjen ja nestekaasun kysyntään ja myyntimääriin.
 
Neste Oililla oli vuoden 2008 lopussa 887 (899) asemaa Suomessa ja 286 (271) asemaa Itämeren alueella.
 
Öljyn vähittäismyynnin vuoden 2008 vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 6,0 prosenttia (17,1 %).
 
 
 
Avainluvut
 
 
Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa vuonna 2008 (28 milj.). Rahtihinnat olivat vuonna 2008 keskimäärin korkeampia kuin edellisenä vuonna. Shippingin operatiivinen toiminta oli koko vuoden hyvää ja laivaston käyttöaste erinomainen.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuulta oli 3 miljoonaa euroa (10-12/07: -4 milj.). Rahtijohdannaisista kirjattiin viimeiselle neljännekselle 9 miljoonan euron tappio. Korkeammat telakointi- ja korjauskustannukset vaikuttivat negatiivisesti vertailukauden 2007 tulokseen.
 
Shippingin vuoden 2008 vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 19,2 prosenttia (9,3 %).
 
 
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
 
Neste Oilin osakkeen päätöskurssi vuoden 2008 lopussa oli 10,58 euroa, joten laskua vuoden 2007 loppuun verrattuna oli 52 prosenttia. Osakekurssin kehitys vastaa Euroopan öljynjalostusalan yleistä suuntausta. Osakkeen korkein noteeraus vuoden 2008 aikana oli 24,90 euroa ja alin 9,47 euroa, joten vuoden painotettu keskiarvo oli 17,95 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2008 oli 2,7 miljardia euroa.
 
Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,5 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,5 prosenttia yhtiön osakkeista. Kuukauden keskimääräinen osakevaihto oli 32 miljoonaa osaketta. Koko vuoden aikana osakevaihto oli 382 miljoonaa osaketta eli 149 prosenttia yhtiön osakkeista.
 
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma vuoden lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
 
Vuoden lopussa Suomen valtio omisti Neste Oilin osakkeista 50,1 prosenttia, ulkomaiset instituutiot 20,6 prosenttia, suomalaiset instituutiot 19,5 prosenttia ja suomalaiset kotitaloudet 9,8 prosenttia.
 
 
Muutokset ylimmässä johdossa
 
Toimitusjohtaja Risto Rinne jäi yli 30 vuoden palveluksen jälkeen eläkkeelle 1.10.2008. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Matti Lievonen, joka aloitti tehtävässään 1.12.2008.
 
Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti jätti Neste Oilin syyskuun lopussa. Hänen seuraajakseen marraskuussa nimitetty Ilkka Salonen aloitti yhtiössä tammikuussa 2009.
 
 
Henkilöstö
 
Neste Oilin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2008 oli 5 174 (4 810). Vuoden lopussa henkilöstöä oli 5 262 (joulukuu 2007: 4 807). Yhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita vuonna 2008 yhteensä 251 miljoonaa euroa (210 milj.)
 
 
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 
Neste Oilin jalostamoilla ja muilla tuotantolaitoksilla ei sattunut vuoden 2008 aikana korvausvastuuseen johtaneita vakavia ympäristövahinkoja. Neste Oilin toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön pysyivät koko vuoden pieninä. Jalostamoiden jätevesien käsittelylaitokset toimivat erinomaisesti. Veteen joutuvien päästöjen öljypitoisuus oli 0,1 grammaa öljyä jalostettua raakaöljytonnia kohden. Tämä on alle 3,5 prosenttia Itämeren suojelukomission maksimitavoitetasosta, joka on 3 g/tonni.
 
Korkein oikeus määräsi Neste Oilille 500 000 euron yhteisösakon vuonna 2001 tapahtuneen öljyvuodon aiheuttamista ympäristövahingoista. Turun hovioikeus ja Turun käräjäoikeus olivat aiemmin hylänneet syyttäjän vaatimukset yhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon.
 
Neste Oilin tärkein työturvallisuuden mittari TRIF oli vuoden lopussa 5,2 (5,8). Mittari kertoo oman henkilöstön ja yhtiölle työskentelevien aliurakoitsijoiden kirjattujen tapaturmien kokonaismäärän miljoonaa työtuntia kohden. Tavoite vuodelle 2008 oli alle 5. Joulukuun loppuun mennessä sattui 54 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja poissaoloon johtavien tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti kertova tapaturmataajuus (LWIF) oli 3,2 (2,9). Tavoitetaso on alle 3.
 
Neste Oil täytti kaikki vuoden 2008 hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. Vuoden 2008 päästöt on todennettu, ja yhtiö voi raportoida ja luovuttaa viranomaisille vuoden 2008 kokonaispäästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia. Yhtiö on saanut päästöoikeudet 3,6 miljoonan tonnin vuotuisille hiilidioksidipäästöille vuosille 2008-2012. Päästöoikeuksien hankkiminen markkinoilta on tarpeen tulevien päästöjen kattamiseksi.
 
EU:n REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettelyt) tuli voimaan 1.6.2007.
Neste Oil on osallistunut Euroopan öljy-yhtiöiden organisaation Concawen yhteistyöhön, ja yhtiön REACH-järjestelmän vaatimusten täyttämiseen liittyvä projekti on edennyt suunnitellusti. Yhtiö ennakkorekisteröi käyttämänsä ja tuottamansa aineet määräaikaan eli marraskuun 2008 loppuun mennessä.
 
Vuonna 2008 Neste Oil kuului edelleen tai valittiin useaan kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö valittiin uudelleen maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin, johon kuuluu 320 toimialansa parasta kestävään kehitykseen sitoutunutta yritystä 24 maasta. Norjalainen pankkikonserni Storebrand myönsi Neste Oilille yhteiskuntavastuullisuutta osoittavan "Best in Class" -tunnustuksen. Neste Oil pääsi myös Innovestin The Global 100 -listalle, joka on muodostettu maailman vastuullisimmista yrityksistä, ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin.
 

Tutkimus ja kehitys
 
Sekä raakaöljyyn että uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuviin polttoaineisiin keskittyvä tutkimus ja kehitys on tärkeää Neste Oilin strategian toteuttamisessa. Neste Oilin T&K-kustannukset nousivat 32 prosenttia vuodesta 2007 ja olivat yhteensä 37 miljoonaa euroa (28 milj.). Tärkeimmät T&K-hankkeet liittyivät uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin teknologioiden ja raaka-ainepohjan kehittämiseen.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Neste Oil ilmoitti 5.2.2009, että sen liiketoiminnat ryhmitellään uudestaan kolmeen liiketoiminta-alueeseen (Business Areas) ja seitsemään yhteiseen toimintoon (Common Functions). Uusi rakenne ja organisaatio tulevat käyttöön 1.4.2009.
 
Liiketoiminta-alueet ovat tulosvastuisia yksiköitä ja vastaavat asiakkuuksista ja tuotteista sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Uudet liiketoiminta-alueet ovat Öljytuotteet (Oil Products), Uusiutuvat polttoaineet (Renewable Fuels) ja Öljyn vähittäismyynti (Oil Retail). Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset toiminnot kuuluvat ryhmään Muut (Others). Konsernin yhteisiä toimintoja ovat Tuotanto ja logistiikka, Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Ympäristö ja turvallisuus, Viestintä, Teknologia ja strategia sekä Lakiasiat.
 
Nykyinen Erikoistuotteet-toimiala yhdistetään Öljytuotteet-liiketoiminta-alueeseen. Nykyinen Shipping-toimiala raportoidaan osana sen palveluita käyttäviä liiketoiminta-alueita. Shippingin varustamotoiminta siirtyy osaksi Tuotanto ja logistiikka -toimintoa.
 
Neste Oilin taloudellinen raportointi perustuu jatkossa uusiin liiketoiminta-alueisiin. Ensimmäisen kerran uuden segmenttijaon mukaisesti raportoidaan 28.4.2009 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. Tätä ennen huhtikuussa julkistetaan uuden jaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2008.
 
Muutoksen jälkeen Neste Oilin konsernin johtoryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja; Matti Lehmus, Öljytuotteet; Jarmo Honkamaa, Uusiutuvat polttoaineet ja konsernin varatoimitusjohtaja; Sakari Toivola, Öljyn vähittäismyynti; Ilkka Poranen, Tuotanto ja logistiikka; Ilkka Salonen, Talous ja rahoitus; Hannele Jakosuo-Jansson, Henkilöstö; Simo Honkanen, Ympäristö ja turvallisuus; Osmo Kammonen, Viestintä; Lars Peter Lindfors, Teknologia ja strategia; Matti Hautakangas*, Lakiasiat.
* Johtoryhmän sihteeri, ei jäsen
 
Liiketoiminnan johtoryhmä, joka koostuu toimitusjohtajasta, liiketoiminta-alueiden johtajista, talous- ja rahoitusjohtajasta sekä tuotanto- ja logistiikkajohtajasta päättää operatiivisen liiketoiminnan tavoitteista ja seuraa niiden toteutumista.
 
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
 
Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 
Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden heikentymiseen, joka vaikuttaa todennäköisesti öljytuotteiden ja erityisesti bensiinin kysyntään. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ongelmat ovat lisänneet yleistä epävarmuutta, minkä seurauksena asiakassaatavien hallinta on entistäkin tärkeämpää. Myös äkilliset, suunnittelemattomat tuotantokatkokset yhtiön laitoksilla muodostavat jatkuvasti lyhyen aikavälin riskin.
 
Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.
 
Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.
 
EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoainemarkkinoiden kehityksen nopeuteen.
 
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.
 
Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
 
 
Vuoden 2009 näkymät
 
Maailmantalouden näkymät ovat heikot ja öljyn kysyntäennusteita on jatkuvasti korjattu alaspäin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi tammikuussa maailmanlaajuisen öljyn kysynnän vähenevän edelleen vuonna 2009. OECD-maissa kysynnän odotetaan vähentyvän 2,5 prosenttia.

Bensiinin kysynnän ja marginaalien odotetaan pysyvän heikkoina vuonna 2009.  Dieselin ja muiden keskitisleiden kysynnän odotetaan pysyvän suhteellisesti parempina, ja ne ovatkin lähes ainoat jalostusmarginaaleja tukevat öljytuotteet. Talouskasvun hidastuminen luo kuitenkin todennäköisesti paineita myös dieselmarginaaleihin.
 
Perusöljyjen kysyntä vaikuttaisi heikkenevän edellisistä vuosista ennakoidun voiteluöljyjen kysynnän vähenemisen vuoksi. 
 
Öljyn vähittäismyynnissä tuotteiden kysynnän odotetaan heikkenevän. Paikallisten valuuttojen devalvoituminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti Itämeren alueen toimintoihin.

Neste Oilin jalostamoiden suorituksen odotetaan paranevan vuoteen 2008 verrattuna, NExBTL-laitos mukaan luettuna. Tuotantolinjalla 4 toteutetaan vuoden toisella neljänneksellä suunniteltu kahden kuukauden huoltoseisokki toiminnan tehostamiseksi ja linjan tuottavuuden parantamiseksi.

Shippingin käyttöasteen ja toiminnan odotetaan säilyvän hyvinä.
 
Yhtiö aikoo kiinnittää erityishuomiota kiinteisiin kustannuksiinsa ja ylläpitoinvestointeihinsa vuonna 2009.

Neste Oilin investointien arvioidaan olevan noin 950 miljoonaa euroa vuonna 2009 (508 milj. vuonna 2008), josta ylläpitoinvestoinnit ovat noin 180 miljoonaa euroa (218 milj.), tuotannon tehostamisinvestoinnit noin 60 miljoonaa euroa (14 milj.) ja strategiset investoinnit noin 710 miljoonaa euroa (276 milj.).
 
 
Osingonjakoehdotus ja varsinainen yhtiökokous
 
Neste Oilin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj maksaisi osakkeenomistajille vuodelta 2008 osinkoa 0,80 euroa osakkeelta eli yhteensä 205 miljoonaa euroa.
 
Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2009 klo 11.00 Helsingin Messukeskuksessa.
 
 
Vuoden 2009 tammi-maaliskuun tuloksen julkistus
 
Neste Oil julkistaa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa 28.4.2009 noin klo 9.00.
 
 
Espoossa 4.helmikuuta 2009
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
 
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
 
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
 
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
 
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
 
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
 
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
 
Tutkimus- ja kehitysmenot = Tutkimus- ja kehitysmenot sisältävät tuloslaskelmaan kirjatut konsernin kaikkia toimialoja palvelevan Tutkimus & teknologia -yksikön kulut sekä toimialojen oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulut. Luku sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot. Kulut esitetään bruttona vähentämättä saatuja avustuksia.
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
 
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
 
Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Hinta / voitto -suhde (P/E) = Osakeantioikaistu viimeinen kaupantekokurssi tilikauden lopussa / Osakekohtainen tulos
 
Osinko tuloksesta, % = 100 x Osakekohtainen osinko / (Tulos / osake)
 
Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Osakekohtainen osinko / Viimeinen kaupantekokurssi
 
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto / Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
 
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi
 
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä tilikauden aikana.
 
Attachments: