4 Helmikuu 2015

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014

Neste Oil Oyj
Tilinpäätöstiedote
4.2.2015 klo 9.00

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014

Vahva koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ennätyksellisen viimeisen neljänneksen ansiosta

Vuosi 2014 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 583 miljoonaa euroa (2013: 596 milj.)
 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,83 dollaria barrelilta (2013: 9,60 USD/bbl)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 278 dollaria tonnilta (2013: 328 USD/tonni)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 248 miljoonaa euroa (2013: 839 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 10,1 % (2013: 11,7 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 37,9 % (31.12.2013: 30,0 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (2013: 1,89 euroa)
 • Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (2013: 0,65) eli yhteensä 166 miljoonaa euroa (2013: 167 milj.)

Neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 254 miljoonaa euroa (Q4/2013: 163 milj.)
 • Kokonaisjalostusmarginaali oli 11,43 dollaria barrelilta (Q4/2013: 9,53 USD/bbl)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 141 miljoonaa euroa (Q4/2013: 94 milj.), joka sisälsi 89 miljoonaa euroa Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotuksesta vuodelle 2014
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 351 miljoonaa euroa (Q4/2013: 629 milj.)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Neste Oilin vuoden 2014 vertailukelpoinen tulos oli vahva markkinatilanteen vaihteluista ja Porvoon jalostamon tuotantohäiriöistä huolimatta. Raakaöljyn hinnan lasku 50 prosentilla jälkimmäisellä vuosipuoliskolla aiheutti merkittäviä varaston arvostustappioita ja vaikutti kassavirtaamme. Pystyimme kuitenkin parantamaan tehokkuuttamme alentamalla kustannuksia, minkä ansiosta paransimme tulosta yli 50 miljoonalla eurolla, kuten huhtikuussa luvattiin. Koko vuoden 2014 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 583 miljoonaa euroa (596 milj.).

Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali vaihteli, mutta se vahvistui odotusten vastaisesti toisella vuosipuoliskolla ja oli keskimäärin 4,7 dollaria barrelilta vuonna 2014. Euroopassa öljytuotteiden kysyntä pysyi vaimeana, ja uutta jalostuskapasiteettia otettiin käyttöön Lähi-idässä ja Aasiassa. Lisäksi dieselin tuonti Yhdysvalloista Eurooppaan kasvoi erityisesti kesällä. Porvoon jalostamon tuottavuuteen vaikuttivat negatiivisesti tuotantolinja 4:n suunnittelematon tuotantoseisokki keväällä ja vetylaitoksen vaurio elokuussa. Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli eri tehostamistoimien tukemana 285 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2013 oli 275 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali pysyi selvästi alle vuoden 2013 tason. Pystyimme kasvattamaan lisämarginaaliamme raaka-aineiden käytön joustavuuden ja toimitusketjun tehostamistoimien avulla. Myyntimäärä kasvoi 9 prosenttia edellisvuodesta. Myynnistä merkittävästi suurempi osuus, 73 prosenttia, meni Euroopan markkinoille vuonna 2014. Myynnin jakautumiseen vaikutti marginaalitilanne ja lainsäädännöllisen epävarmuuden jatkuminen Yhdysvalloissa. Päätös myöntää Blender's Tax Credit -verohelpotus myös vuodelle 2014 vahvistettiin Yhdysvalloissa joulukuun lopussa. Sillä oli lähes 90 miljoonan euron positiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Jätteiden ja tähteiden osuutta kasvatettiin menestyksekkäästi keskimäärin 62 prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista vuonna 2014. Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 239 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2013 oli 273 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin asemamyynti jatkoi kasvuaan, mutta marginaaleihin kohdistui kasvava paine Suomessa ja Luoteis-Venäjällä kilpailun kiristymisen, ruplan heikkenemisen ja viimeisellä neljänneksellä öljyn hinnan laskusta johtuneiden varastotappioiden vuoksi. Segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa, mikä oli vähemmän kuin vuoden 2013 ennätyskorkea 77 miljoonan euron tulos. 

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotukseen ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus  vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän vahvana, mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi."

Konsernin neljännen neljänneksen 2014 tulos

Neste Oilin neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 552 miljoonaa euroa eli alempi kuin vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla (4 516 milj.). Lasku oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneesta myyntihintojen alenemisesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 254 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2013 vastaavan ajanjakson 163 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat positiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat selvästi korkeammat kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Myös Uusiutuvien tuotteiden tulos parani merkittävästi Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotuksen seurauksena, joka vahvistettiin Yhdysvalloissa vuodelle 2014 joulukuun lopussa. Öljyn vähittäismyynnin tulos oli heikompi kuin vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat negatiivisesti alemmat marginaalit erityisesti Venäjällä ja Suomessa. Muut-segmentin tulos parani vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna, mutta sen vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen tappiollinen.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 109 miljoonaa euroa (67 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 141 miljoonaa euroa (94 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 8 miljoonaa euroa (15 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -2 miljoonaa euroa (-11 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 1 miljoona euroa (-9 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli -27 miljoonaa euroa (185 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 322 miljoonaa euroa (varastovoitot 16 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 49 miljoonaa euroa (4 milj.), sekä yhteensä -8 miljoonan euron (2 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa uudelleenjärjestelyihin. Tulos ennen veroja oli -32 miljoonaa euroa (167 milj.), tilikauden voitto -23 miljoonaa euroa (193 milj.) ja osakekohtainen tulos -0,09 euroa (0,75).

Konsernin vuoden 2014 tulos

Neste Oilin liikevaihto oli 15 011 miljoonaa euroa (17 238 milj.) vuonna 2014. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa markkinahintojen laskusta, jolla oli 1,2 miljardin euron vaikutus, pienemmästä trading-toiminnasta ja Öljytuotteiden myyntimäärän laskusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 583 miljoonaa euroa eli hieman pienempi kuin vuonna 2013 (596 milj.). Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 4 prosenttia suurempi kuin vuonna 2013. Uusiutuvien tuotteiden tulos oli vahva, mutta ei yltänyt vuoden 2013 ennätystasolle. Myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli jonkin verran pienempi kuin vuonna 2013 matalampien marginaalien vuoksi. Muut-segmentin tulos parani merkittävästi vuoteen 2013 verrattuna, mutta pysyi tappiollisena. Konsernin kiinteät kustannukset olivat 654 miljoonaa euroa (693 milj.). Lasku johtui pääasiassa varustamoliiketoiminnan myynnistä ja sisäisistä tehostamistoimista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 285 miljoonaa euroa (275 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 239 miljoonaa euroa (273 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 68 miljoonaa euroa (77 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (-31 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli 11 miljoonaa euroa (-10 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 150 miljoonaa euroa (632 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 492 miljoonaa euroa (19 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 74 miljoonaa euroa (4 milj.), sekä yhteensä -16 miljoonan euron (51 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa uudelleenjärjestelyihin. Tulos ennen veroja oli 78 miljoonaa euroa (561 milj.) ja tilikauden voitto oli 60 miljoonaa euroa (524 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (1,89) ja osakekohtainen tulos 0,22 euroa (2,04). Konsernin efektiivinen verokanta oli 23,2 % (6,6 %).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta kasvuennusteet ovat yleisesti hieman alle 1 miljoonaa barrelia päivässä vuonna 2015. Forward-hintoihin perustuva viitejalostusmarginaali on tällä hetkellä melko vahva. Jalostuskapasiteetin kasvun yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä Aasiassa ja Lähi-idässä odotetaan kuitenkin kohdistavan jonkin verran painetta globaaliin tarjonnan ja kysynnän tasapainoon erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Transatlanttisten markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino on riippuvainen myös suunnitelluista ja odottamattomista jalostamoseisokeista. Ostot varastoihin tukevat tällä hetkellä bensiinimarginaaleja, ja tuleva ajokausi tukee tyypillisesti bensiinimarkkinoita keväällä. Keskitisleiden tuonnin Venäjältä, Lähi-idästä ja Yhdysvalloista odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 2015.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskussa, mutta kasviöljyjen hintaerot ovat pysyneet historiallista keskiarvoa kapeampina. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden ja öljyn hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Konsernin vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa, mihin sisältyy Porvoon jalostamon noin 100 miljoonan euron suurseisokki. Porvoon seisokin on suunniteltu alkavan huhtikuussa 2015 ja sen odotetaan kestävän noin 8 viikkoa. Seisokkia varten on suunniteltu tuotettavan noin 200 miljoonan euron arvoinen tuotevarasto. Seisokilla odotetaan olevan noin 70 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Öljytuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Raakaöljyn hinnan muutokset, tarjonnan ja kysynnän tasapaino ja biopolttoainevelvoitteisiin, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit -verohelpotukseen ja muihin kannustimiin liittyvän poliittisen päätöksenteon epävarmuus vaikuttavat öljytuotteiden ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin.

Edellä kuvatun perusteella konsernin koko vuoden 2015 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän vahvana, mutta olevan todennäköisesti vuoden 2014 tulosta alempi.

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste Oil jakaa osinkoina vähintään yhden kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 1 123 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2014 osinkoa 0,65 euroa (0,65) osaketta kohti eli ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 166 miljoonaa euroa (167 milj.).

Esitetty osinko vastaa 3,2 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 20,06 euroa vuoden 2014 lopussa), ja se on 41 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2014.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talousjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2014 tuloksesta järjestetään tänään 4.2.2015 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 4.2.2015 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 2310 1620, Eurooppa: +44 (0)20 3427 1916, Yhdysvallat: +1 646 254 3366, osallistumiskoodi 5331558. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 11.2.2015 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650, Suomi, +44 (0)20 3427 0598, Eurooppa, ja +1 347 366 9565, Yhdysvallat (osallistumiskoodi 5331558#).
 

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tuottaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 15 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 5 000 työntekijää. Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös ollut monta vuotta peräkkäin vastuullisten yritysten Global 100 -listalla. CDP Forest on valinnut Neste Oilin yhdeksi parhaista yhtiöistä metsäjalanjäljestä huolehtimisessa öljy- ja kaasuteollisuudessa. www.nesteoil.fi