4 Helmikuu 2014

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2013

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
4.2.2014 klo 9.00

Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2013

Vahva koko vuoden tulos, vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 70 prosenttia

Vuosi 2013 lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 604 miljoonaa euroa (2012: 355 milj.)  

  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,60 dollaria barrelilta (2012: 10,17/bbl) 

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 839 miljoonaa euroa (2012: 468 milj.) 

  • Keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 11,8 % (2012: 5,0 %) 

  • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 30,0 % (31.12.2012: 43,2 %) 

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (2012: 0,70 euroa) 

  • Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa osakkeelta (2012: 0,38), eli yhteensä 167 miljoonaa euroa (2012: 97 milj.) 

Neljäs neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 164 miljoonaa euroa (Q4/2012: 77 milj.)  

  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 9,53 dollaria barrelilta (Q4/2012: 10,99/bbl) 

  • Liiketoiminnan rahavirta oli 629 miljoonaa euroa (Q4/2012: 327 milj.) 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Neste Oilin vuosi 2013 oli erittäin hyvä. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 604 miljoonaan euroon ja pienensimme velan osuutta kokonaispääomasta vahvan kassavirran ansiosta.

Uusiutuvissa polttoaineissa tämä oli ensimmäinen täysi toimintavuosi, jolloin tuotantolaitokset kävivät täydellä kapasiteetilla. Segmentti onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja asiakaskuntaansa erityisesti Yhdysvalloissa ja laajensi myyntiään uudelle markkina-alueelle Australiaan. Marginaalit olivat kesällä erittäin vahvat sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, mutta heikkenivät loppuvuonna. Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta kasvatettiin menestyksekkäästi 52 prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista. Uusiutuvien polttoaineiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 273 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2012 oli 56 miljoonaa euroa tappiollinen.

Vahvan alkuvuoden jälkeen Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali alkoi laskea ja oli koko vuoden aikana keskimäärin matalampi kuin vuonna 2012, kun öljytuotteiden kysyntä Euroopassa oli heikohkoa ja lisää jalostuskapasiteettia otettiin käyttöön Lähi-idässä ja Aasiassa. Porvoon ja Naantalin jalostamoiden tuottavuus oli hyvällä tasolla, mikä osaltaan kasvatti lisäjalostusmarginaaliamme. Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2012 oli 396 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin tulos oli erittäin hyvä, mikä johtui vahvemmista marginaaleista kaikilla markkinoilla, erityisesti Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Segmentin koko vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 76 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi parempi kuin vuoden 2012 liikevoitto 58 miljoonaa euroa.

Öljyn tarjonnan ja kysynnän tasapaino Euroopassa sekä biopolttoainevelvoitteisiin ja -kannustimiin liittyvä poliittisen päätöksenteon epävarmuus erityisesti Yhdysvalloissa ovat vaikuttaneet öljytuotteiden  ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan tulokseemme myös vuonna 2014. Neste Oililla on vahva tase ja olemme onnistuneet kasvattamaan sijoitetun pääoman tuottoamme. Luotamme siihen, että saavutamme hyvän tuloksen myös vuonna 2014, ja odotamme konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 500 miljoonan euron tasolla."

Konsernin neljännen neljänneksen 2013 tulos

Neste Oilin neljännen neljänneksen liikevaihto oli 4 604 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla (4 597 milj.). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 164 miljoonaa euroa (77 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat matalammat kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Uusiutuvien polttoaineiden tulos parani merkittävästi, ja myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli selvästi parempi kuin vuoden 2012 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat marginaalit kaikilla markkinoilla, erityisesti Suomessa. Muut-segmentin tulos oli tappiollinen, mutta parempi kuin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, jolloin tulokseen kirjattiin useita kertaluonteisia kulueriä.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa (116 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 94 miljoonaa euroa (-2 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 14 miljoonaa euroa (5 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -14 miljoonaa euroa (-42 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli -11 miljoonaa euroa (-8 milj.), mikä johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta. Nynasin tulos sisältää 6 miljoonan euron varauksen koskien Dundeen jalostamon uudelleenjärjestelyä ja alaskirjauksia.

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 185 miljoonaa euroa (52 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 16 miljoonaa euroa (varastotappiot 48 milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 4 miljoonaa euroa (23 milj.). Tulos ennen veroja oli 167 miljoonaa euroa (35 milj.), kauden voitto 193 miljoonaa euroa (17 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,75 euroa (0,06).

Konsernin vuoden 2013 tulos

Neste Oilin liikevaihto oli 17 462 miljoonaa euroa vuonna 2013 (17 853 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa pienemmästä trading-toiminnasta ja Puolan vähittäismyyntitoiminnan myynnistä. Konsernin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 604 miljoonaa euroa, joka oli 70 prosenttia suurempi kuin vuonna 2012 (355 milj.). Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, ja myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli selvästi parempi kuin vuonna 2012. Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto laski vuoteen 2012 verrattuna, mikä johtui pääasiassa matalammista jalostusmarginaaleista. Muut-segmentin tulos parani vuoteen 2012 verrattuna, mutta pysyi tappiollisena. Konsernin kiinteät kustannukset olivat 691 miljoonaa euroa (664 milj.). Kasvu johtui pääasiassa suuremmista henkilöstö- ja kunnossapitokustannuksista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 280 miljoonaa euroa (396 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 273 miljoonaa euroa (-56 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 76 miljoonaa euroa (58 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -27 miljoonaa euroa (-43 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli -13 miljoonaa euroa (-6 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 632 miljoonaa euroa (324 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 19 miljoonaa euroa (61 milj.) ja omaisuuden luovutusvoitot, jotka olivat 43 miljoonaa euroa (45 milj.). Tulos ennen veroja oli 561 miljoonaa euroa (233 milj.) ja kauden voitto 524 miljoonaa euroa (159 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,92 euroa (0,70) ja osakekohtainen tulos 2,04 euroa (0,61). Konsernin efektiivinen verokanta oli alhainen 6,6 % (31,9 %), johtuen pääosin Suomen yhteisöverokannan alentumisen seurauksena tehdystä laskennallisten verojen alaskirjauksesta, sekä verovapaista tuloista, kuten Puolan liikenneasemaverkoston myyntituotoista.

Neste Oilin taloudelliset tavoitteet ovat keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) ja velan osuus kokonaispääomasta. Pitkän aikavälin ROACE-tavoite on 15 %, ja tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli vuoden 2013 lopussa 11,8 % (tilikaudella 2012: 5,0 %). Tavoite velan osuudeksi kokonaispääomasta on 25-50 %, ja vuoden 2013 lopussa se oli 30,0 % (43,2 %).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan kasvavan yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2014, mutta vuoden 2013 tapaan uusi jalostuskapasiteetti Aasiassa ja Lähi-idässä ylittää tämän kasvun. Tämän kehityksen seurauksena öljytuotetuonnin Eurooppaan odotetaan pysyvän suurena, mikä asettaa painetta erityisesti yksinkertaisten jalostamoiden keskimääräisille käyttöasteille. Neste Oilin kaltaisten kehittyneiden jalostajien odotetaan pysyvän kilpailukykyisimpinä. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan paranevan kausivaihtelun mukaisesti keväällä ja kesällä. Korkealaatuisten perusöljyjen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta perusöljymarginaaleihin odotetaan kohdistuvan edelleen painetta ylikapasiteetin vuoksi.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan kasvavan tämänhetkiseltä kapealta tasolta vuoden 2014 aikana sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet vaikuttavat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Odotettavissa olevia päätöksiä ovat muun muassa biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja Blender's Tax Credit -verohelpotuksen uusiminen, jotka molemmat vaikuttavat Yhdysvaltojen markkinoihin.

Porvoon jalostamon tuotantolinja 4 on suunniteltu pysäytettäväksi noin viiden viikon huoltoseisokin ajaksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä.  Singaporen NExBTL-jalostamo on suunniteltu pysäytettäväksi huoltoa varten joko vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä tai vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 300-350 miljoonaa euroa.

Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 500 miljoonan euron tasolla. Tämä perustuu oletukseen, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on keskimäärin 4,5 dollaria barrelilta. Yhdysvaltojen biopolttoaineiden verohelpotuksen palauttaminen vaikuttaisi tulokseen positiivisesti. Myös euron heikentyminen Yhdysvaltain dollariin nähden vaikuttaisi tulokseen positiivisesti.

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti yhtiö jakaa osinkoina vähintään yhden kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 1 242 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oil Oyj jakaa vuodelta 2013 osinkoa 0,65 euroa (0,38) osaketta kohti eli rekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 167 miljoonaa euroa (97 milj.).

Esitetty osinko vastaa 4,5 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 14,37 euroa vuoden 2013 lopussa) ja se on 34 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2013.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2013 tuloksesta järjestetään tänään 4.2.2014 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 4.2.2014 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2310 1621 (osallistumiskoodi: 2191993). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 11.2.2014 asti numerossa (09) 2310 1650 (osallistumiskoodi 2191993#).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi