24 Huhtikuu 2008

Neste Oilin tammi-maaliskuun 2008 osavuosikatsaus

- Vertailukelpoinen liikevoitto 119 miljoonaa euroa, laskua 25 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna

 
Ensimmäinen neljännes lyhyesti:
- Liikevaihto 3 297 miljoonaa euroa (Q1/07: 2 457 milj.)
- Vertailukelpoinen liikevoitto 119 miljoonaa euroa (158 milj.)
- Liikevoitto 204 miljoonaa euroa (164 milj.)
- Osakekohtainen tulos 0,56 euroa (0,46)
- Liiketoiminnan kassavirta -113 miljoonaa euroa (-107 milj.)
- Nettovelat 1 212 miljoonaa euroa (987 milj.)
- Kokonaisjalostusmarginaali 11,91 dollaria/barreli (9,62)
 
 
Toimitusjohtaja Risto Rinne:
"Uusi dieselin tuotantolinjamme Porvoossa kasvatti kokonaisjalostusmarginaaliamme odotusten mukaisesti. Tästä huolimatta ensimmäisen neljänneksen tuloksemme jäi edellisvuotista alhaisemmaksi, koska Erikoistuotteiden ja Shippingin markkinat olivat selvästi aiempaa vaikeammat. Myös heikko Yhdysvaltain dollari pienensi tulostamme."
 
"Dieselmarginaalit olivat erittäin vahvat, mutta bensiinin marginaalit ovat pysyneet alhaalla pidemmälle kevääseen kuin tavallisesti. Yhdysvaltojen heikko bensiinikysyntä johti siihen, että jalostajat ajoivat laitoksiaan matalammilla käyttöasteilla, mikä puolestaan pienensi myös dieselin tuotantoa. Neste Oil on jo vuosia kasvattanut dieselin tuotantoaan, joten hyödyimme aiempaa tiukemmasta dieselmarkkinasta."
 
"Olemme huhtikuun aikana tehneet eräissä yksiköissämme suunniteltuja huoltotöitä. Lisäksi dieselin tuotantomme kärsii vielä läpi toukokuunkin uudella diesellinjalla huhtikuun alussa valitettavasti sattuneesta tulipalosta."
 
Lisätietoja:
 
Risto Rinne, toimitusjohtaja, puh. 010 458 4990
Petri Pentti, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
 
 
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta käsittelevä suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 24.4.2008 klo 10.00 Neste Oilin pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.nesteoil.fi.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 24.4.2008 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426. Tunnus on Neste Oil. Puhelua voi seurata myös yhtiön verkkosivuilla ja puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.


 
NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008            
 
Tilintarkastamaton
 
Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen, ellei toisin mainita.
 
AVAINLUVUT
 
 
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta.
 
 
Yhtiön tammi-maaliskuun tulos
 
Neste Oilin vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 297 miljoonaa euroa (2 457 milj.). 34 prosentin kasvu johtui pääasiassa öljytuotteiden kohonneista hinnoista.
 
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 204 miljoonaa euroa (164 milj.), mikä sisältää 75 miljoonaa euroa (29 milj.) varastovoittoja.
 
Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 119 miljoonaa euroa (158 milj.), ja sitä rasittivat kasvaneet kiinteät kustannukset ja poistot sekä heikko Yhdysvaltain dollari. Lisäksi sekä Erikoistuotteiden että Shippingin kannattavuus jäi viimevuotista heikommaksi. Edellä mainitut tekijät laimensivat kasvaneen jalostusmarginaalin positiivisen tulosvaikutuksen.
 
Öljynjalostuksen ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 97 miljoonaa euroa (106 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 2 miljoonaa euroa (-5 milj.), Erikoistuotteiden 8 miljoonaa euroa (32 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 9 miljoonaa euroa (11 milj.) ja Shippingin 9 miljoonaa euroa (21 milj.).
 
Konsernin tulos ennen veroja oli 191 miljoonaa euroa (161 milj.) ja voitto 143 miljoonaa euroa (118 milj.). Osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,46) euroa.
 
Liiketoiminnan pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE, %) tärkeimpänä taloudellisena mittarinaan. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli maaliskuun lopussa 14,1 prosenttia ja jäi alle tavoitteen, joka on vähintään 15 prosenttia suhdannekierron aikana (tilikausi 2007: 15,5 %).
 
 
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat 82 miljoonaa euroa (100 milj.). Öljynjalostuksen investoinnit olivat 32 miljoonaa euroa, Uusiutuvien polttoaineiden 27 miljoonaa euroa, Erikoistuotteiden 1 miljoonaa euroa, Öljyn vähittäismyynnin 8 miljoonaa euroa ja Shippingin 0 miljoonaa euroa.
 
Ensimmäisen neljänneksen poistot kasvoivat 59 miljoonaan euroon (39 milj.), mikä johtui pääosin Porvoon uuden dieselin tuotantolinjan sekä uusiutuvaa dieseliä tuottavan laitoksen käyttöönotoista.
 
Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 1 212 miljoonaa euroa (31.12.2007: 755 milj.). Kasvun taustalla on vuoden 2007 osinkojen maksu sekä nettokäyttöpääoman kasvu. Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 13 miljoonaa euroa (3 milj.).
 
Neste Oilin luottojen keskikorko oli 4,5 prosenttia maaliskuun lopussa ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 4,5 vuotta.
 
Liiketoiminnan kassavirta oli tammi-maaliskuussa -113 miljoonaa euroa (-107 milj.).
 
Yhtiön omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 44,2 prosenttia (31.12.2007: 49,9 %), velkaantumisaste 52,3 prosenttia (31.12.2007: 31,1 %) ja velan osuus kokonaispääomasta 34,3 prosenttia (31.12.2007: 23,7 %).
 
Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät, sitovat luottolimiittisopimukset olivat maaliskuun lopussa 1 088 miljoonaa euroa (31.12.2007: 1 492 milj.).
 
Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrasta. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.
 
 
Markkinakatsaus
 
Raakaöljyn hinnat kipusivat jälleen ennätystasolle ensimmäisellä neljänneksellä. Jalostamojen madallettujen käyttöasteiden seurauksena raakaöljyvarastot kasvoivat merkittävästi, mutta tämä ei juuri hillinnyt raakaöljyjen kallistumista. Brent Dated saavutti maaliskuussa siihenastisen ennätyshinnan, 109,09 dollaria barrelilta, ja sen keskimääräinen hinta oli ensimmäisellä neljänneksellä 96,90 dollaria/barreli (57,75). Brent Datedin ja Uralsin hintaero säilyi vuoden 2007 lopun tasolla ollen keskimäärin -2,91 dollaria barrelilta (-3,56).
 
Jalostusmarginaalit olivat yleisesti ottaen heikot, joskin vaihtelevat. Keskitisleiden vahvat markkinat tukivat marginaaleja ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. Luoteis-Euroopan kehittyneiden, ns. complex-jalostamoiden kansainvälinen viitejalostusmarginaali (IEA Brent Cracking) oli keskimäärin 2,87 dollaria barrelilta (3,70).
 
Korkeat kuluttajahinnat ja Yhdysvaltojen talouskasvun hidastuminen heikensivät bensiinin kysyntää verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Jalostamojen matalista käyttöasteista huolimatta bensiinivarastot kasvoivat nopeasti ja alkoivat pienentyä vasta maaliskuussa. Yhä lisääntynyt etanolin sekoittaminen bensiiniin vaikutti bensiinimarginaaleihin, jotka pysyivät suhteellisen matalina ensimmäisellä neljänneksellä. Heikot bensiinimarkkinat rajoittivat myös korkeaoktaanisten bensiinikomponenttien, kuten iso-oktaanin, kysyntää.
 
Keskitisleiden varastot pienenivät ja tarjonta markkinoilla väheni selvästi. Euroopan vahvojen dieselmarkkinoiden lisäksi keskitisleiden kysyntää kasvattivat kylmä sää ja Aasian voimalaitosten ongelmat. Jalostamoiden matalammat käyttöasteet ja raakaöljyn korkea hinta nostivat keskitisleiden hintoja, ja dieselin sekä lentopolttoaineen marginaalit saavuttivat ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien aikojen ennätystason.  
 
Raskaan polttoöljyn marginaalit laskivat, kun runsasrikkisen tuotteen vienti Venäjältä lisääntyi ja matalarikkisen kysyntä sähköntuotannossa oli heikkoa.
 
Ensimmäisen sukupolven biodieselin (FAME) tuottajat kärsivät edelleen korkeista ja vaihtelevista raaka-ainehinnoista johtuvasta heikosta kannattavuudesta, ja ylikapasiteetti on pitänyt käyttöasteet matalina. Lisäksi näille tuotteille tyypilliset laatuongelmat aiheuttavat yhä kasvavaa huolta. Sen sijaan Neste Oilin kehittämän uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan NExBTL-dieselin kysyntä on säilynyt erinomaisten tuoteominaisuuksien ansioista vahvana.
 
Euroopan komission ehdotuksessa uusiutuviin raaka-ainelähteisiin perustuvan energian direktiiviksi esitetään liikenteen biopolttoaineille pakottavia määrätavoitteita ja kestävän kehityksen kriteereitä. Neste Oil tukee tiukkoja kestävän kehityksen vaatimuksia ja haluaa, että niitä arvioitaessa kaikkia teknologioita ja raaka-aineita kohdellaan yhtenevästi.
 
Korkealuokkaisten voiteluaineissa käytettävien perusöljyjen, kuten EHVI:n (enhanced high viscosity index), kysyntä säilyi vahvana.
 
Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla tilanne näyttäisi hieman helpottuneen vuoden 2007 rakennejärjestelyiden seurauksena. Itämeren alueen kasvu hidastui jonkin verran vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Sekä Pohjanmeren että Itämeren raakaöljyn rahtihinnat laskivat 10 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä. Leudon talven takia Itämerellä ei ollut myöskään saatavissa jäälisiä rahtihintoihin.
 
 
Merkittävimmät markkinatekijät
 
 
Myynti ja tuotanto
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia ja % kokonaismyynnistä)
 
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia ja % kokonaismyynnistä)
 
 
Dieselin myynti kasvoi Porvoon uuden dieselin tuotantolinjan myötä 24 prosenttia vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kotimaan myynti heikkeni 18 prosenttia, mikä johtui lähinnä leudosta talvesta. Heikkojen bensiinimarkkinoiden takia myynti Pohjois-Amerikan markkinoille laski 20 prosenttia.
 
Neste Oil jalosti ensimmäisen neljänneksen aikana jalostamoillaan 3,8 miljoonaa tonnia (3,5 milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, mistä 3,1 miljoonaa tonnia (2,8 milj.) Porvoossa ja 0,7 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa. Porvoon jalostamon raakaöljyn jalostuskapasiteetin käyttöaste oli 94 prosenttia (91 %) ja Naantalin jalostamon 99 prosenttia (93 %).
 
Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn osuus Neste Oilin jalostamoiden kokonaissyötöstä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 64 prosenttiin (42 %).
 
 
 
SEGMENTTIKATSAUKSET
 
Neste Oilin liiketoiminta on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat: Öljynjalostus, Uusiutuvat polttoaineet (aiemmin Biodiesel), Erikoistuotteet, Öljyn vähittäismyynti, Shipping ja Muut.
 
 
Öljynjalostus
 
 
 
Öljynjalostuksen liikevoitto oli 186 miljoonaa euroa (107 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 97 miljoonaa euroa (106 milj).
 
Segmentin tulosta paransi kohonnut jalostusmarginaali, mutta tulosta laskivat korkeammat kiinteät kustannukset ja poistot sekä heikko Yhdysvaltain dollari.
 
Kokonaisjalostusmarginaali kasvoi 11,91 dollariin barrelilta (9,62), mihin vaikuttivat ennen kaikkea uusi dieselin tuotantolinja ja vahvat dieselmarginaalit. Viitejalostusmarginaali - IEA Brent Cracking - oli edellisvuotista heikompi eli keskimäärin 2,87 dollaria barrelilta (3,70).
 
Öljynjalostuksen kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 21,3 prosenttia.
 
 
Uusiutuvat polttoaineet
 
 
Uusiutuvat polttoaineet -toimialan ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 1 miljoonaa euroa (-3 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 2 miljoonaa euroa (-5 milj.).
 
Porvoon ensimmäisen NExBTL-laitoksen positiivista tulosvaikutusta vaimensivat mittavat T&K- ja kasvuhankkeet.
 
 
 
Erikoistuotteet
 
 
Erikoistuotteiden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (31 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 8 miljoonaa euroa (32 milj.).
 
Sekä bensiinikomponenttien että perusöljyjen tulos kärsi heikentyneistä marginaaleista. Iso-oktaanin heikko tulos johtui bensiinin ja korkeaoktaanisten komponenttien alhaisesta kysynnästä. Marginaaleja heikensi edelleen myös raaka-aineena käytettävän butaanin korkea hinta.
 
Nopeasti nousseet raaka-ainekustannukset toivat painetta myös perusöljyjen marginaaleihin.
 
Erikoistuotteiden kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 25,0 %.
 
 
Öljyn vähittäismyynti
 
*Sisältää sekä asemien myynnin että suoramyynnin
 
Öljyn vähittäismyynnin liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 11 miljoonaa euroa (11 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 9 miljoonaa euroa (11 milj.).
 
Neste Oil onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan bensiinin myynnissä Suomessa, vaikka bensiinin kulutus kokonaisuudessaan laski vuoden takaiseen verrattuna. Dieselin kysyntä sen sijaan jatkoi tasaista kasvuaan, ja dieselin myynti asemaverkostossa kasvoi.
 
Öljyn hinnan nopea nousu kavensi vähittäismyynnin marginaaleja Itämeren alueella. Uusien asemien avaaminen Suomen ulkopuolella kasvatti kiinteitä kustannuksia.
 
Maaliskuun lopussa Neste Oililla oli Suomessa 898 (895) asemaa ja Itämeren alueella 271 (241) asemaa.
 
Öljyn vähittäismyynnin kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli maaliskuun lopussa 16,3 prosenttia.
 
 
Shipping
 
 
Shippingin liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 7 miljoonaa euroa (23 milj.) ja vertailukelpoinen liikevoitto 9 miljoonaa euroa (21 milj.).
 
Lisääntynyt tankkerikapasiteetti on edelleen kiristänyt rahtihintoja. Muita negatiivisia tekijöitä olivat laivapolttoaineen kohonnut hinta sekä leudon talven seurauksena Itämeren alueella tänä vuonna saamatta jääneet jäälisät. Laivaston käyttöaste pysyi erittäin korkeana 97 prosentissa (95 %).
 
Shippingin kumulatiivinen 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 5,3 prosenttia.
 
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
 
Ensimmäisellä neljänneksellä käytiin kauppaa yhteensä 108 376 984 Neste Oilin osakkeella eli noin 2,4 miljardilla eurolla. Osakkeen korkein noteeraus oli 24,90 euroa ja alin 19,14 euroa. Neljänneksen päätöskurssi oli 22,14 euroa ja yhtiön markkina-arvo kauden lopussa 5,7 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,7 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,7 prosenttia yhtiön osakkeista.
 
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli maaliskuun lopussa 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista lainkaan omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole oikeutta ostaa takaisin yhtiön osakkeita eikä laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
 
Maaliskuun 2008 lopussa Suomen valtio omisti Neste Oilin osakkeista 50,1 prosenttia, ulkomaalaiset omistajat 26,2 prosenttia, suomalaiset instituutiot 16,3 prosenttia ja suomalaiset kotitaloudet 7,4 prosenttia.
 
 
Yhtiökokous
 
Neste Oilin varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2008 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2007. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2007 maksettiin osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingot maksettiin 28.3.2008. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 8, ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Timo Peltola (puheenjohtaja), Mikael von Frenckell (varapuheenjohtaja), Michiel A.M. Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Antti Tanskanen ja Maarit Toivanen-Koivisto. Markku Tapio valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen jäsenien toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Henkilöiden tarkempi esittely on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 8, ja hallintoneuvoston jäseniksi valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Heidi Hautala (puheenjohtaja), Hannes Manninen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Mikael Forss, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi, Jutta Urpilainen ja Anne-Mari Virolainen. Hautala, Forss, Mustajärvi ja Urpilainen valittiin uudelle toimikaudelle. Uusia jäseniä ovat Manninen, Ahonen, Heinonen ja Virolainen. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Mikael Forss, joka on johtaja Kansaneläkelaitoksessa.
 
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiökokous päätti Suomen valtion esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Nimitysvaliokunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.
 
Henkilöstö
 
Neste Oilin henkilöstömäärä oli ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 4 912 (4 594). Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli 5 114 työntekijää (maaliskuussa 2007 4 657). Rinteknon osto toi yhtiöön yli 200 uutta työntekijää.
 
 
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
 
Neste Oilin uusi työturvallisuuden mittari TRIF oli maaliskuun lopussa 5,0 (5,7).  Mittari kertoo oman henkilöstön ja yhtiölle työskentelevien aliurakoitsijoiden kirjattujen tapaturmien kokonaismäärän miljoonaa työtuntia kohden. Tavoitetaso koko vuodelle 2008 on alle 5. 
 
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi Neste Oil Oyj:n sen toiminnassa tapahtuneesta tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta 500 000 euron yhteisösakkoon. Tuomitsemisen perusteena olevat tapahtumat ajoittuivat joulukuuhun 2001, jolloin Naantalin jalostamolla öljyn siirron yhteydessä arviolta 300 kuutiometriä öljyä pääsi valumaan maahan. Aiemmin Turun hovioikeus ja Turun seudun käräjäoikeus olivat hylänneet syyttäjän vaatimuksen yhtiön tuomitsemisesta yhteisösakkoon.
 
Strategian toteuttaminen
 
Neste Oil jatkaa puhtaamman liikenteen strategiansa toteuttamista vuonna 2008 ja kartoittaa edelleen mahdollisuuksia lisäinvestointeihin uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselin kansainvälisen tuotannon kasvattamiseksi. Yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia rakentaa dieselin tuotantoa lisäävää uutta jatkojalostuskapasiteettia Porvoon ja Naantalin jalostamoille. Lupaavia kasvumahdollisuuksia on myös perusöljyjen tuotannossa ja Öljyn vähittäismyynnin Itämeren toiminnoissa.
 
NExBTL - uusiutuva polttoaine
 
Neste Oilin kasvustrategian kulmakivenä on yhtiön oma, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön perustuva NExBTL-teknologia, jonka avulla tuotetaan huippulaatuista uusiutuvista raaka-aineista valmistettavaa dieseliä. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava NExBTL-diesel on selvästi parempaa kuin muut markkinoilla olevat biodieselit (FAME) ja nykyiset raakaöljypohjaiset dieselit. NExBTL-dieseliä voidaan valmistaa lähes mistä tahansa kasviöljystä tai eläinrasvasta.
 
Neste Oil rakentaa parhaillaan Porvooseen toista NExBTL-laitosta, jonka on määrä valmistua vuonna 2009. Sen investointikustannusten arvioidaan olevan yli 100 miljoonaa euroa. Laitoksen kapasiteetti on sama kuin ensimmäisen eli 170 000 tonnia vuodessa. Maaliskuussa alkoivat myös Singaporen NExBTL-laitoksen rakennustyöt. Sen kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa ja investointikustannus noin 550 miljoonaa euroa. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2010 loppuun mennessä. Yhdessä itävaltalaisen öljy-yhtiön OMV:n kanssa Itävaltaan rakennettavan NExBTL-laitoksen pitkään kestänyt ympäristövaikutusten arviointi on edelleen viranomaisvalmistelussa.
 
Julkinen keskustelu biopolttoaineiden raaka-ainetuotannon vastuullisuudesta on jatkunut. Neste Oil pitää tärkeänä koko arvoketjun vastuullisuutta. Yhtiö ei hyväksy sellaisia biopolttoaineiden raaka-aineita, jotka hankitaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeiltä alueilta, kuten koskemattomista metsistä, tai alueilta, jotka sitovat erityisen runsaasti hiiltä, kuten tropiikin suoalueet.
 
Yhtiö jatkaa aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötään uusiutuvien polttoaineiden alueella tavoitteenaan löytää ja ottaa käyttöön mahdollisimman pian uusia ruuaksi kelpaamattomia raaka-aineita, kuten hakkuutähteitä ja ruuaksi kelpaamattomia kasviöljyjä. Neste Oilin ja Stora Enson yhteinen hanke hakkuutähteiden kaasutus- ja kaasunpuhdistusteknologian kehittämiseksi etenee suunnitelmien mukaan. Koelaitoksen rakentaminen Stora Enson varkauden tehtaalle alkoi maaliskuussa, ja Foster Wheeler valittiin kaasutus- ja testauslaitteiden toimittajaksi. Laitoksen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2009. VTT:llä, joka on hankkeen pääasiallinen tutkimus- ja testauskumppani, tehdään parhaillaan laboratoriotestejä.  
 
Muuta
 
Neste Oilin tytäryhtiö, Neste Jacobs, osti suunnittelutoimisto Rinteknon helmikuussa. Yrityskaupan jälkeen Neste Jacobs on Pohjoismaiden johtava kemianteollisuuden ja biotekniikan suunnittelupalveluiden tarjoaja.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Porvoon jalostamolle viime kesänä valmistuneen dieselin tuotantolinja 4:n mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntynyt erimielisyys on saatettu välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Neste Oilin vaatimukset YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:tä kohtaan ovat noin 36 miljoonaa euroa, ja ne koostuvat pääosin urakan viivästykseen perustuvista vahingoista. YIT on esittänyt Neste Oilia kohtaan vastavaatimuksia noin 25 miljoonan euron edestä. Osapuolet kiistävät toistensa vaatimukset.
 
Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:llä sattui tulipalo 4.4.2008. Tulipalo syttyi lämmönvaihtimen vuodon seurauksena ja kesti noin 50 minuuttia vaurioittaen muun muassa kaapelointeja ja tislauskolonnin alustarakenteita. Palo viivästyttää linjan huoltoseisokkia toukokuun lopulle saakka.
 
 
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
 
Öljymarkkinat ovat edelleen hyvin vaihtelevat. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan.
 
Loppuvuoden 2008 suurimmat epävarmuustekijät liittyvät raakaöljyn korkeaan hintaan ja USA:n talouden taantumiseen. Nämä tekijät vaikuttavat todennäköisesti öljytuotteiden ja erityisesti bensiinin kysyntään. Myös äkilliset, suunnittelemattomat katkokset yhtiön tuotantolaitoksilla muodostavat lyhyen aikavälin riskin. 
 
Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.
 
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.
 
Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta on saatavissa yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Hidastuneen talouskasvun seurauksena Kansainvälinen energiajärjestö IEA laski huhtikuussa maailmanlaajuisia öljytuotteiden kysyntäennusteita. Kehittyneiden jalostamoiden jalostusmarginaalien odotetaan säilyvän hyvinä.
 
Bensiinin marginaalit ovat olleet vuoden 2007 tasoa matalammalla. Yhdysvalloissa varastot ovat pienentyneet viimeksi kuluneiden kuuden viikon ajan, mikä saattaa vaikuttaa positiivisesti bensiinimarkkinoihin. Siitä huolimatta bensiinille tyypillinen kausiluontoinen kysynnän kasvu saattaa jäädä heikommaksi kuin parin viime vuoden aikana.
 
Dieselin kasvava kysyntä liikenteen polttoaineena sekä aikaisempaa kireämmät dieselin markkinat pitävät todennäköisesti dieselin marginaalit vahvoina.
 
Porvoon jalostamon uuden diesellinjan läpi toukokuun kestävällä seisokilla arvioidaan olevan 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus konsernin toisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Lisäksi Porvoossa on huhtikuussa ollut suunniteltuja huoltoseisokkeja muissa yksiköissä.
 
Perusöljyjen kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana ja marginaalien parantuvan.
 
Heikko Yhdysvaltain dollari vaikuttaa edelleen selvästi negatiivisesti yhtiön vuoden 2008 tulokseen.
 
Riippuen lopullisista investointipäätöksistä konsernin investointien arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa vuonna 2008.
 
 
Vuoden 2008 toisen neljänneksen tuloksen julkistamispäivä
 
Neste Oil julkistaa vuoden 2008 toisen neljänneksen tuloksensa 31.7.2008 noin klo 9.
 
 
Espoossa 23.4.2008
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut pääomakustannukset, tulevan kassavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää.  Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", "ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
 
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin, yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.
 
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos
 
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla, verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
 
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset
 
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
 
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)
 
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)
 
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
 
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
 
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat, varaukset ja eläkevelvoitteet
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
 
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
 
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
 
Kassavirta / osake = Liiketoiminnan nettokassavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana