29 Lokakuu 2010

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Pörssitiedote
Neste Oil Oyj
29.10.2010 klo 9.00

 

 

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010  
- Jalostusmarginaalit ja liikevoitto paranivat kolmannella neljänneksellä

 

Kolmas neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 57 miljoonaa euroa (Q3/2009: 42 milj.)  

  • IFRS:n mukainen liikevoitto oli 143 miljoonaa euroa (Q3/2009: 113 milj.) 

  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 7,48 USD/bbl (Q3/2009: 5,97 USD/bbl) 

  • Operatiivinen rahavirta oli 5 miljoonaa euroa (Q3/2009:162 milj.) 

  • Investoinnit olivat 190 miljoonaa euroa (Q3/2009: 216 milj.) 

  • Singaporen uusiutuvan dieselin laitoksen käyttöönotto on edistynyt hyvin, ja tuotanto käynnistyy aikataulun mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä.  

 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Kuten ennustimme heinäkuussa, Öljytuotteet teki varsin hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Keskittymisemme dieseliin tuo meille etua, sillä dieselmarginaalit olivat heinä-syyskuussa paremmat kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Positiivista tuloskehitystä tukivat myös jalostamoiden hyvä toiminta ja perusöljyliiketoiminnan vahva suoritus verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2009. Olen myös tyytyväinen Öljyn vähittäismyynnin parantuneeseen kannattavuuteen, joka osoittaa, että olemme onnistuneet pyrkimyksissämme parantaa kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden parantamiseen liittyvät ohjelmat on viety läpi koko yhtiössä, ja tuloksien odotetaan olevan linjassa viimevuotisen arviomme kanssa.

 

Ensimmäinen suuri uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksemme Singaporessa käynnistyy lähitulevaisuudessa, mikä on yhtiölle merkittävä strateginen virstanpylväs. Aiomme nostaa laitoksen käyttöastetta vaiheittain."

 

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5132

 

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 29.10.2010 kello 11.30 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta.

 

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään niin ikään tänään 29.10.2010 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3140 8286 (osallistumiskoodi: 2472238). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 5.11.2010 asti numerossa +44 (0)20 7111 1244 (koodi: 2472238#).

 

 

NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI-SYYSKUU 2010
Neljännestulokset tilintarkastamattomia, vuositulokset tilintarkastettuja
Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

 

 

AVAINLUVUT

 

Milj. euroa, ellei muuta mainittu

  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
Liikevaihto 3 065 2 500 2 576 8 366 7 145 9 636
Liikevoitto ennen poistoja 207 171 -1 361 495 569
Poistot ja arvonalentumiset 64 58 62 184 169 234
Liikevoitto 143 113 -63 177 326 335
Vertailukelpoinen liikevoitto* 57 42 5 150 145 116
Tulos ennen veroja 136 102 -70 154 292 296
Osakekohtainen tulos, euroa 0,42 0,29 -0,20 0,48 0,87 0,86
Investoinnit 190 216 374 754 600 863
Liiketoiminnan rahavirta 5 162 243 622 402 177
       
  30.9.
2010
30.9.
2009
31.12.
2009
Oma pääoma 2 333 2 231 2 222
Korolliset nettovelat 2 117 1 414 1 918
Sijoitettu pääoma 4 505 3 714 4 257
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), % 5,7 12,6 9,0
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE)**, % 2,6 5,1 2,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 13,6 10,2
Oma pääoma/osake, euroa 9,07 8,68 8,64
Rahavirta/osake, euroa 2,43 1,57 0,69
Omavaraisuusaste, % 37,6 41,8 39,1
Velan osuus kokonaispääomasta, % 47,6 38,8 46,3
Velkaantumisaste (gearing), % 90,7 63,4 86,3

 

* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-tappioihin.
** Kumulatiivinen 12 kk

 

Konsernin kolmannen neljänneksen tulos

 

Neste Oilin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 065 miljoonaa euroa (2 500 milj.). Jalostusmarginaali parani verrattuna vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen, minkä ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto nousi 57 miljoonaan euroon (42 milj.). Lisäksi Öljytuotteet- ja Öljyn vähittäismyynti -liiketoiminnat onnistuivat parantamaan vertailukelpoista liikevoittoaan suhteessa vuoteen 2009. Uusiutuvien polttoaineiden ja Muut-segmentin tulokset olivat sen sijaan heikommat.  

 

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 45 miljoonaa euroa (15 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -12 miljoonaa euroa (-6 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (16 milj.), josta osakkuus- ja yhteisyritysten tulos oli 4 miljoonaa euroa (19 milj.). Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti pääasiassa Nynas AB:n aikaisempaa pienemmät myyntimäärät.

 

Konsernin kolmannen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 143 miljoonaa euroa (113 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti varastovoitot, jotka olivat 86 miljoonaa euroa (62 milj.). Tulos ennen veroja oli 136 miljoonaa euroa (102 milj.), kauden voitto 110 miljoonaa euroa (74 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,29).

 

 

Konsernin tammi-syyskuun 2010 tulos

 

Neste Oilin tammi-syyskuun 2010 liikevaihto oli 8 366 miljoonaa euroa (7 145 milj.). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 150 miljoonaa euroa (145 milj.) sisältäen helmikuussa saadun 47 miljoonan euron vakuutuskorvauksen ja Porvoon jalostamon huhti-toukokuun huoltoseisokista aiheutuneen 65 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen.

 

Öljytuotteiden tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 100 miljoonaa euroa (116 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -52 miljoonaa euroa (-19 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 42 miljoonaa euroa (45 milj.) ja Muut-segmentin 61 miljoonaa euroa (3 milj.). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 16 miljoonaa euroa (21 milj.).

 

IFRS:n mukainen tammi-syyskuun liikevoitto oli 177 miljoonaa euroa (326 milj.). Tulokseen vaikutti negatiivisesti Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirto vakuutusyhtiöille. Varastovoitot olivat 60 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavan ajanjakson 203 miljoonaan euroon. Voitto ennen veroja oli 154 miljoonaa euroa (292 milj.), katsauskauden tulos 124 miljoonaa euroa (224 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,48 euroa (0,87).

 

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. ROACE-luku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 2,6 % (tilikaudella 2009: 2,5 %).

 

 

 
7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 57 42 5 150 145 116
- varastovoitot/-tappiot 86 62 -42 60 203 261
- avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset -2
8
27 18 -23 -43
- omaisuuden myyntivoitot/-tappiot 2 1 -53 -51 1 1
LIIKEVOITTO 143 113 -63 177 326 335

 

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli vahva 622 miljoonaa euroa (402 milj.). Tämä oli seurausta käyttöpääoman vapautumisesta ja 85 miljoonan euron positiivisesta rahavirtavaikutuksesta, joka syntyi Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirrosta vakuutusyhtiöille.

 

Investoinnit tammi-syyskuussa olivat 754 miljoonaa euroa (600 milj.), josta 110 miljoonaa euroa liittyi Porvoon jalostamon huoltoseisokkiin. Öljytuotteiden osuus investoinneista oli 235 miljoonaa euroa (139 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 435 miljoonaa euroa (431 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 23 miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin investoinnit olivat 61 miljoonaa euroa (11 milj.), josta 51 miljoonaa liittyi yhtiön pääkonttorirakennuksen ostoon (ei rahavirtavaikutusta). Kauppa oli osa Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirtoa vakuutusyhtiöille.

 

Konsernin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 2 177 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 lopun 1 918 miljoonaan euroon. Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 23 miljoonaa euroa (34 milj.). Luottojen keskikorko syyskuun lopussa oli 2,8 %, ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,6 vuotta.

 

Omavaraisuusaste oli 37,6 % (31.12.2009: 39,1 %), velan osuus kokonaispääomasta 47,6 % (31.12.2009: 46,3 %) ja velkaantumisaste 90,7 % (31.12.2009: 86,3 %).

 

Konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat syyskuun lopussa 1 400 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 407 milj.). Kesäkuun lopussa yhtiö laski liikkeelle 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jonka viiden vuoden kiinteä korko on 4,875 %. Lainaan liittyvät varat saatiin käyttöön heinäkuun alussa. Neste Oilin lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

 

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.

 

Strategian toteuttaminen

 

Neste Oil jatkoi puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista vuoden 2010 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Yhtiön investointihankkeet liittyvät uusiin tuotantolaitoksiin, jotka lisäävät uusiutuvan dieselin ja korkealaatuisten perusöljyjen tuotantoa.

 

Strategiset hankkeet

 

Investoinnit uusiutuvan dieselin laitoksiin Singaporessa ja Rotterdamissa ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Molempien laitosten vuosittainen tuotantokapasiteetti on 800 000 tonnia. Singaporen laitoksen käyttöönotto on edistynyt ongelmitta, ja tuotannon odotetaan käynnistyvän kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös Rotterdamin hanke on edennyt hyvin, ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon lopulla. Singaporen laitoksen kustannukset ovat budjetin mukaiset 550 miljoonaa euroa, kun taas Rotterdamin laitoksen odotetaan alittavan 670 miljoonan euron alkuperäisen kustannusarvion.

 

Neste Oililla on 45 %:n osuus yhteisyrityksestä, joka rakentaa 400 000 tonnia perusöljyjä vuodessa tuottavaa tehdasta Bahrainiin. Hanke on edennyt aikataulun ja budjetin mukaisesti, ja laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla. Neste Oilin osuus investointikustannuksista on 130 miljoonaa euroa.

 

Markkinakatsaus

 

Raakaöljyn hinta nousi elokuun alkuun saakka rahoitusmarkkinoiden vahvan kehityksen ja tuotantohäiriöiden seurauksena. Hinta kuitenkin kääntyi laskuun johtuen lisääntyneestä tuotannosta, maailmanlaajuisesti täysistä öljyvarastoista ja maailmantalouden hidastuneesta elpymisestä. Brent Dated -raakaöljyn barrelihinta liikkui kuluneella neljänneksellä 70 ja 85 Yhdysvaltain dollarin välillä. Hinnat alkoivat nousta elokuussa, kun kysyntä kasvoi ja Yhdysvaltain dollari heikkeni. Kolmannen neljänneksen lopussa Brent Dated -raakaöljyn barrelihinta oli 80 dollaria. Hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä kasvoi heinäkuussa johtuen pienemmistä tuotantomääristä Pohjanmerellä, jossa suoritettiin huoltoseisokkeja. Tämän jälkeen hintaero kuitenkin kaventui ja oli syyskuussa vain marginaalinen.

 

Jalostusmarginaalit laskivat heinäkuussa erityisesti Luoteis-Euroopassa, jossa jalostamot kasvattivat tuotantoaan huoltokatkosten jälkeen, eikä lisääntyneille tuotantomäärille ollut kysyntää. Marginaalit nousivat elokuussa, kun keskitislemarginaalit paranivat pienempien tuotantomäärien seurauksena. Marginaalit kuitenkin laskivat jälleen syyskuun lopussa, kun tuotteiden hinnat eivät kallistuneet samaa tahtia raakaöljyn hinnannousun kanssa.

 

Bensiinimarginaalit laskivat neljänneksen aikana. Lasku johtui tyypillisestä kausivaihtelusta, kun ajokausi loppui ja neljänneksen lopussa alkoi siirtyminen talvilaatuun. Varastotasot olivat historiallisesti suhteellisen korkeat Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopan varastotasot olivat normaalit.

 

Keskitislemarginaalit vahvistuivat koko neljänneksen ajan. Neljänneksen alussa dieselmarkkina hyötyi contango-varastoinnin lisääntymisestä. Syyskuussa keskitisleiden hintoja nosti talvea varten tehtävä ennakkovarastointi ja huoltotöistä aiheutuneet pienemmät tuotantomäärät, mikä vahvisti marginaaleja korkeasta raakaöljyn hinnasta huolimatta.

 

Vähärikkisten polttoöljyjen marginaalit paranivat heinäkuussa kasvaneen voimalakäytön tuloksena. Elokuussa marginaalit heikkenivät jälleen lisääntyneen tuotannon seurauksena.

 

Eri bioraaka-aineiden välinen hintaero kasvoi jonkin verran, ja hinnat nousivat kolmannella neljänneksellä. Biopolttoaineisiin liittyvän lainsäädännön viimeistely on edennyt hieman odotettua hitaammin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

 

Suomessa öljyn vähittäismyyntimarkkinoilla nähtiin kasvua sekä raskaassa että kevyessä liikenteessä. Raskas liikenne kasvoi heinä-elokuussa voimakkaasti 6-7 % ja kevyt liikenne 2-3 %.  Virossa ja Liettuassa markkinat hyötyivät talouden elpymisestä. Myyntimäärät kasvoivat myös Venäjän luoteisosissa.

 

Öljykuljetusten rahtitasot olivat vakaat, mutta heikot kolmannella neljänneksellä.  

 

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)

  7-9/10 7-9/09 4-6/10
1-9/10

1-9/09
2009 Lokak.
10
Lokak.
 09
Neste Oilin viitejalostus-
marginaali
3,52 2,20 5,23 4,26 3,62 3,14 5,11 2,50
Neste Oilin kokonaisjalostus-
marginaali
7,48 5,97 7,35 7,55 7,80 7,35 n.a. n.a.
Urals-Brent-hintaero -0,92 -0,46 -1,80 -1,36 -0,85 -0,81 -1,27 -0,44
NWE Bensiinimarginaali 7,60 10,09 11,11 10,15 9,77 9,26 8,8 8,36
NWE Dieselmarginaali 13,77 9,24 14,79 13,27 11,53 11,18 16,7 11,63
NWE Raskaan polttoöljyn
marginaali
-10,35 -5,95 -10,46 -9,24 -7,78 -7,44 11,9 -6,39
Brent dated -raakaöljy 76,86 68,27 78,31 77,14 57,15 61,51 82,73 72,75
USD/EUR-valuuttakurssi 1,29 1,43 1,27 1,32 1,52 1,39 1,39 1,48
USD/EUR-valuuttakurssi,
suojattu
1,39 1,40 1,38 1,37 1,43 1,41 n.a. n.a.
Raakaöljyrahdit,
WS-pistettä (TD7)
99 70 119 113 191 81 102 77

 

Tuotanto ja myynti

 

Neste Oilin kokonaistuotanto kolmannella neljänneksellä oli 3,8 miljoonaa tonnia (3,7 milj.), josta 0,1 miljoonaa tonnia (0,1 milj.) oli uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä.

 

Neste Oilin tuotanto laitoksittain (1 000 tonnia)

  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
Porvoon jalostamo 2 999 2 939 1 499 7 397 8 516 11 520
Naantalin jalostamo 619 651 632 1 822 1 781 2 438
Beringenin polyalfaolefiinilaitos 11 10 8 33 26 35
Edmontonin iso-oktaanilaitos (Neste Oilin osuus) 54 70 60 162 197 256
NExBTL-laitokset 99 74 50 218 149 219

 

Kolmannella neljänneksellä Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 90 % (84 %). Naantalin jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 84 % (91 %), mikä johtui elokuussa tapahtuneesta pienestä tulipalosta. Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) osuus kokonaissyötöstä kolmannella neljänneksellä oli 67 % (64 %). Jalostamoiden tuotantokustannukset olivat 3,2 dollaria barrelilta (3,8).  

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)

 

 
                       
  7-9/10 % 7-9/09 % 4-6/10 % 1-9/10 % 1-9/09 % 2009 %
Moottori-
bensiini
1 069 29 1 146 32 747 27 2 896 28 3 380 32 4 218 30
Bensiini-
komponentit
66 2 62 2 74 3 186 2 219 2 270 2
Diesel 1 393 37 1 292 37 1 043 37 3 944 38 3 779 36 5 228 37
Lento-
polttoaine
205 5 136 4 83 3 428 4 422 4 613 4
Perusöljyt 78 2 66 2 76 3 231 2 195 2 257 2
Lämmitysöljy 131 4 99 3 134 5 532 5 453 4 631 4
Raskas
polttoöljy
289 8 308 9 166 6 667 7 1 008 9 1 300 9
Nestekaasu 35 1 27 1 51 2 177 2 169 2 220 2
NExBTL-diesel 102 3 68 2 72 2 211 2 143 1 209 1
Muut tuotteet 370 9 318 8 339 12 979 10 850 8 1 232 9
YHTEENSÄ 3 739 100 3 522 100 2 785 100 10 251 100 10 619 100 14 178 100

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

                         
  7-9/10 % 7-9/09 % 4-6/10 % 1-9/10 % 1-9/09 % 2009 %
Suomi 1 962 52 1 831 52 1 628 59 5 607 55 5 546 53 7 580 53
Muut Pohjoismaat 735 20 580 16 568 20 1 878 18 1 627 15 2 210 16
Muu Eurooppa 625 17 692 20 402 14 1 951 19 1 860 17 2 488 18
Yhdysvallat ja Kanada 366 10 357 10 178 6 714 7 1 457 14 1 686 12
Muut maat 52 1 62 2 9 1 101 1 130 1 214 1
YHTEENSÄ 3 739 100 3 522 100 2 785 100 10 251 100 10 619 100 14 178 100

 

 

SEGMENTTIKATSAUKSET

 

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin: Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

 

Öljytuotteet

 

  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
Liikevaihto, MEUR 2 491 1 971 2 064 6 827 5 644 7 631
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 45 15 -3 100 116 105
Liikevoitto, MEUR 116 80 -18 163 291 318
Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 7,48 5,97 7,35 7,55 8,65 7,35

 

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 45 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 vastaavan jakson 15 miljoonaan euroon. Liikevoiton kasvu johtui vahvemmista jalostusmarginaaleista ja perusöljyliiketoiminnan paremmasta tuloksesta. Kolmannen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaali oli 7,48 dollaria barrelilta, mikä oli selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavan jakson 5,97 dollarin marginaali. Kokonaisjalostusmarginaalia vahvistivat erityisesti vuotta aikaisempaa korkeammat dieselmarginaalit.

 

Perusöljyjä tukivat kysynnän ja marginaalien vahvistuminen, kun taas bensiinikomponenttien liiketoiminta pysyi vakaana. Öljyn merikuljetusten kannattavuus parani hieman, vaikka rahtitasot olivat matalat.  

 

Öljytuotteiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kolmannella neljänneksellä oli 4,9 % (6,0 %).

 

 

Uusiutuvat polttoaineet

  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
Liikevaihto, MEUR 120 59 60 216 121 182
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR -12 -6 -23 -52 -19 -29
Liikevoitto, MEUR 2 -1 -19 -32 -13 -24

 

Uusiutuvien polttoaineiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -12 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavan jakson -6 miljoonaan euroon. Lasku johtui kustannuksista, jotka liittyvät lisääntyneeseen toimintaan Singaporen NExBTL-laitoksella, joka on käynnistymässä neljännellä neljänneksellä. Myös Rotterdamin NExBTL-laitoksella oli toimintaa suunniteltua enemmän. Kustannukset olivat edellistä neljännestä matalammat, koska joitakin kustannuksia on lykätty seuraavalle neljännekselle. Uusiutuvien polttoaineiden marginaalit olivat kolmannella neljänneksellä heikommat kuin vuotta aikaisemmin johtuen bioraaka-aineiden pienemmistä hintaeroista. Korkealaatuisen uusiutuvan dieselin hintaero verrattuna perinteiseen biodieseliin säilyi hyvänä.  

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kolmannella neljänneksellä oli -5,9 % (-4,7 %).  

 

Öljyn vähittäismyynti

 

  7-9/10 7-9/09 4-6/10 1-9/10 1-9/09 2009
Liikevaihto, MEUR 917 789 884 2 650 2 207 2 998
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 23 19 13 42 45 50
Liikevoitto, MEUR 24 19 14 44 44 50
Kokonaismyynti*, 1 000 m3 1 023 986 973 3 029 2 973 4 002
- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 362 374 341 998 1 073 1 405
- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 365 340 347 1 044 986 1 331
- lämmitysöljy, 1 000 m3 156 156 143 520 514 714
- raskas polttoöljy, 1 000 m3 69 57 70 242 208 287

* sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

 

Öljyn vähittäismyynnin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden vastaavan jakson 19 miljoonaan euroon. Tulosta tukivat pääasiassa kasvanut dieselin kysyntä Suomessa ja Venäjällä sekä Baltian alueen taloustilanteen vahvistuminen.  

 

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto kolmannella neljänneksellä oli 18,1 % (18,8 %).

 

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

 

Neste Oilin osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Kolmannen neljänneksen viimeinen noteeraus oli 11,46 euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan 12,60 euroa ja alimmillaan 10,62 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli syyskuun 2010 lopussa 2,9 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 856 000 osaketta, mikä vastaa 0,3 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

 

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma syyskuun lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

 

Suomen valtio omisti syyskuun lopussa 50,1 % (50,1 %) osakkeista, ulkomaiset instituutiot 16,8 % (17,0 %), suomalaiset instituutiot 19,6 % (18,5 %) ja suomalaiset kotitaloudet 13,4 % (14,4 %).

 

Henkilöstö

 

Neste Oil työllisti tammi-syyskuussa keskimäärin 5 078 (5 336) henkilöä, joista 1 452 (1 311) työskenteli Suomen ulkopuolella. Syyskuun lopussa yhtiössä työskenteli 4 921 (5 205) henkilöä, joista 1 437 (1 371) Suomen ulkopuolella.

 

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 

Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Syyskuun lopussa TRIF-lukema oli 4,3 (2,8). Kuluvan vuoden tavoite on alle 3. LWIF oli syyskuun lopussa 2,9 (2,0). Kuluvan vuoden tavoite on alle 1.

 

Turvallisuuslukemat yhtiön uusiutuvan dieselin hankkeissa Singaporessa ja Rotterdamissa ovat pysyneet hyvinä. Syyskuun lopussa projektin alusta alkaen laskettu TRIF oli Singaporessa 0,95 ja LWIF 0,22. Projektin puitteissa on työskennelty yli 11 miljoonaa tuntia ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Rotterdamin hankkeen TRIF oli syyskuun lopussa 2,8 ja LWIF 2,5. Rotterdamin projektissa on työskennelty noin 1,5 miljoonaa tuntia ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Näiden projektien turvallisuuslukemat eivät sisälly Neste Oilin turvallisuuslukuihin.

 

Neste Oil on keskittynyt viime aikoina ennakoivien turvallisuuskäytäntöjen laajaan hyödyntämiseen yhtiössä. Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa entisestään yhtiön turvallisuuskulttuuria. Tänä vuonna on toteutettu yhteensä 16 300 (sekä Porvoon seisokin yhteydessä 5 000) turvallisuuteen liittyvää havainnointikierrosta. Turvallisuussuoritus parani kolmannella neljänneksellä, jolloin TRIF oli 2,8 ja LWIF 2,5.

 

Parhaiden turvallisuuskäytäntöjen määrätietoinen toteuttaminen jatkuu koko yhtiössä loppuvuoden 2010.

 

Neste Oil on jättänyt EU-komission rekisteröitäväksi uusiutuvan energian direktiivin (RED) mukaisen vapaaehtoisen todentamismenetelmän (voluntary scheme). Järjestelmällä todennetaan, että Neste Oilin valmistama uusiutuva diesel täyttää EU:n vaatimukset.

 

Neste Oil valittiin syyskuussa jälleen Dow Jones Sustainability World -kestävän kehityksen indeksiin neljäntenä vuonna peräkkäin. DJSI World -indeksi on maailman tunnetuin kestävän kehityksen indeksi, ja siihen kuuluu 318 yritystä. Indeksiin valitaan toimialansa parhaat kestävään kehitykseen sitoutuneet yritykset. Indeksiin pääsevien yhtiöiden on osoitettava vastuullisuustyössään jatkuvaa kehitystä. Neste Oil on lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen, valittu Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin ja päässyt neljästi peräkkäin vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi yritykseksi.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 

Neste Oil ja Stora Enso ilmoittivat 11. lokakuuta, että niiden yhteisyritys NSE Biofuels Oy käynnistää kaupallisen laitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin Porvoossa ja Imatralla. Yhteisyritys näkee paikkakunnat mahdollisina vaihtoehtoisina sijaintipaikkakuntina puubiomassasta korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä tuottavalle biojalostamolle, jonka kapasiteetti olisi noin 200 000 tonnia vuodessa.

 

Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit

 

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihteluiden odotetaan jatkuvan. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

 

Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuotteiden ja erityisesti dieselin kysyntään.

 

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuotantolaitoksissa muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

 

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.

 

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.

 

EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen nopeuteen. Riskeihin kuuluu myös yhtiön uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin tuotannon kasvattamiseen tähtäävien investointien loppuunsaattamiseen liittyvät ongelmat tai viivästykset tai näistä investoinneista saatavien hyötyjen toteutumatta jääminen. Pidemmällä aikavälillä epäonnistuminen oman teknologian suojaamisessa ja kilpailevien uusiutuvien polttoainetekniikoiden tai hybridi- ja sähkömoottorien kehittäminen ja käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.

 

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.

 

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

 

Näkymät

 

Öljymarkkinoilla ei ole tapahtunut suuria muutoksia sitten heinäkuun, jolloin yhtiö julkaisi edellisen kerran näkymänsä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on nostanut arvioitaan vuosien 2010 ja 2011 maailmanlaajuisesta öljyn kysynnästä, mutta korkeiden varastotasojen vuoksi tämän ei odoteta johtavan äkilliseen tai merkittävään jalostusmarginaalien vahvistumiseen.

 

Neste Oil odottaa hyötyvänsä loppuvuonna 2010 hieman vahvemmasta dieselmarkkinasta, mihin vaikuttavat öljynjalostajien lukuisat seisokit ja muut väliaikaiset tuotannon keskeytykset neljännen neljänneksen alkupuolella sekä kasvanut dieselin kysyntä. Bensiinimarginaalien suhteen näkymät ovat pehmeämmät, mikä johtuu pääosin kausivaihtelusta. Raakaöljyjen hintaerojen suhteen Neste Oil odottaa Urals-raakaöljyn olevan loppuvuonna 1,0 dollaria barrelilta Brentiä halvempaa. Tässä toimintaympäristössä Neste Oilin viitejalostusmarginaalin odotetaan nousevan neljännellä neljänneksellä hieman kolmannen neljänneksen tasolta.

 

Neste Oilin Singaporen uusiutuvaa dieseliä valmistavan laitoksen odotetaan käynnistyvän neljännellä neljänneksellä. Laitoksen käyttöasteen nostaminen tapahtuu vaiheittain, ja logistisista syistä tuotteiden toimitus asiakkaille tapahtuu viiveellä. Kun tähän lisätään laitoksen täydet kustannukset ja poistot, on Uusiutuvien polttoaineiden tulos edelleen tappiollinen vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. EU:n jäsenmaiden tulisi viedä EU:n Uusiutuvan energian direktiivi (RED) kansalliseen lainsäädäntöön 5. joulukuuta mennessä. Direktiivin täytäntöönpano jäsenmaissa on parhaillaan käynnissä.  

 

Öljyn vähittäismyynnissä hintakilpailun odotetaan tiukkenevan niin Suomessa kuin muillakin markkinoilla vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

 

Konsernin vuoden 2010 kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

 

Yhtiön vuoden 2010 rahavirtavaikutteisten investointien arvioidaan olevan noin 920 miljoonaa euroa (870 milj.), josta strategisten investointien osuus on 580 miljoonaa (670 milj.), ylläpitoinvestointien osuus 310 miljoonaa (160 milj.) ja tuottavuusinvestointien osuus 30 miljoonaa euroa (40 milj.).
Espoo, 28. lokakuuta 2010

 

Neste Oil Oyj
Hallitus

 

 

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut
pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja
kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.

 

 

 

NESTE OIL -KONSERNI              
TAMMI-SYYSKUU 2010              
Tilintarkastamaton              
               
               
KONSERNIN TULOSLASKELMA              
milj. euroa              
  Liite            
    7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
               
Liikevaihto 3 3 065 2 500 8 366 7 145 9 636 10 857
Liiketoiminnan muut tuotot   7 9 71 23 29 77
Osuus osakkuusyritysten              
ja yhteisyritysten tuloksesta 3 4 19 16 21 20 15
Materiaalit ja palvelut   -2 677 -2 164 -7 411 -5 987 -8 167 -9 591
Henkilöstökulut   -69 -59 -295 -221 -301 -375
Poistot ja arvonalentumiset 3 -64 -58 -184 -169 -234 -249
Liiketoiminnan muut kulut   -123 -134 -386 -486 -648 -548
Liikevoitto   143 113 177 326 335 186
               
Rahoitustuotot ja -kulut              
Rahoitustuotot   4 2 8 6 10 12
Rahoituskulut   -11 -11 -33 -36 -44 -41
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset   0 -2 2 -4 -5 1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -7 -11 -23 -34 -39 -28
               
Voitto ennen veroja   136 102 154 292 296 158
Tuloverot   -26 -28 -30 -68 -71 -33
Kauden voitto   110 74 124 224 225 125
               
Kauden voiton jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille   109 74 122 222 221 121
Määräysvallattomille omistajille   1 0 2 2 4 4
    110 74 124 224 225 125
               
Tulos / osake laskettuna emoyhtiön              
osakkeenomistajille kuuluvan voiton perusteella              
laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake)   0,42 0,29 0,48 0,87 0,86 0,47
               
               
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA              
milj. euroa              
    7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 Viim.
    2010 2009 2010 2009 2009 12kk
Kauden voitto   110 74 124 224 225 125
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:              
Muuntoerot   -12 9 32 6 9 35
Rahavirran suojaukset              
kirjattu omaan pääomaan   50 9 6 5 3 4
siirretty tuloslaskelmaan   12 -4 20 26 15 9
Nettosijoitusten suojaukset   -1 0 -3 0 0 -3
Suojausrahastot osakkuus- ja yhteisyrityksissä   0 0 1 -2 -2 1
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 49 14 56 35 25 46
               
Kauden laaja tulos yhteensä   159 88 180 259 250 171
               
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille   158 85 178 254 246 170
Määräysvallattomille omistajille   1 0 2 2 4 4
    159 85 180 256 250 174
               
               

 

 

               
KONSERNIN TASE              
          30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa     Liite   2010 2009 2009
               
VARAT              
Pitkäaikaiset varat              
Aineettomat hyödykkeet     5   46 49 48
Aineelliset hyödykkeet     5   3 764 3 069 3 235
Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä       296 202 216
Pitkäaikaiset saamiset         7 3 3
Eläkesaamiset         0 111 111
Laskennalliset verosaamiset         18 12 11
Johdannaissopimukset     6   32 10 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat         3 2 1
Pitkäaikaiset varat yhteensä         4 166 3 458 3 628
               
Lyhytaikaiset varat              
Vaihto-omaisuus         1 125 932 1 148
Myyntisaamiset ja muut saamiset         796 769 757
Johdannaissopimukset     6   82 115 50
Rahat ja pankkisaamiset         55 69 117
Lyhytaikaiset varat yhteensä         2 058 1 885 2 072
               
Varat yhteensä         6 224 5 343 5 700
               
OMA PÄÄOMA              
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva              
oma pääoma              
Osakepääoma         40 40 40
Muu oma pääoma     2   2 281 2 181 2 170
Yhteensä         2 321 2 221 2 210
Määräysvallattomien omistajien osuus         12 10 12
Oma pääoma yhteensä         2 333 2 231 2 222
               
VELAT              
Pitkäaikaiset velat              
Korolliset velat         1 869 1 213 1 590
Laskennalliset verovelat         346 325 328
Varaukset         17 26 22
Eläkevelvoitteet         37 10 10
Johdannaissopimukset     6   19 27 15
Muut pitkäaikaiset velat         1 0 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä         2 289 1 601 1 965
               
Lyhytaikaiset velat              
Korolliset velat         303 270 445
Verovelat         19 14 5
Johdannaissopimukset     6   38 84 83
Ostovelat ja muut velat         1 242 1 143 980
Lyhytaikaiset velat yhteensä         1 602 1 511 1 513
               
Velat yhteensä         3 891 3 112 3 478
               
Oma pääoma ja velat yhteensä         6 224 5 343 5 700
               
               
               
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA          
               
    Emoyhtiön omistajille kuuluva      
  Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Määräys- Oma
  pää- rahas- arvon erot tili- vallat- pääoma
  oma to rahas-   kausien tomat yhteen-
      tot   voitto omistajat
milj. euroa              
Oma pääoma 1.1.2009 40 10 -7 -54 2 182 8 2 179
Maksettu osinko         -205   -205
Osakeperusteinen palkitseminen     -2       -2
Siirto kertyneistä voittovaroista   1     -1   0
Määräysvallattomien omistajien              
osuuden muutos           0 0
Kauden laaja tulos yhteensä     29 6 222 2 259
Oma pääoma 30.9.2009 40 11 20 -48 2 198 10 2 231
               
               
  Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Määräys- Oma
  pää- rahas- arvon erot tili- vallat- pääoma
  oma to rahas-   kausien tomat yhteen-
      tot   voitto omistajat
milj. euroa              
Oma pääoma 1.1.2010 40 11 9 -45 2 195 12 2 222
Maksettu osinko         -64 -2 -66
Osakeperusteinen palkitseminen         -3   -3
Siirto kertyneistä voittovaroista   1 -5   4   0
Määräysvallattomien omistajien              
osuuden muutos           0 0
Kauden laaja tulos yhteensä   1 27 28 122 2 180
Oma pääoma 30.9.2010 40 13 31 -17 2 254 12 2 333
               
               
               

 

 

               
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA            
      7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
milj. euroa     2010 2009 2010 2009 2009
Liiketoiminnan rahavirta              
Voitto ennen veroja     136 102 154 292 296
Oikaisut, yhteensä     73 26 306 187 268
Käyttöpääoman muutos     -104 27 233 -105 -450
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä     105 155 693 374 114
Rahoituskulut, netto     -95 0 -62 -9 20
Maksetut verot     -5 7 -9 37 43
Liiketoiminnan rahavirta     5 162 622 402 177
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin              
hyödykkeisiin     -177 -184 -699 -568 -816
Tytäryritysten hankinta     0 - -8 - -
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta     -13 -32 -44 -32 -47
Muiden osakkeiden hankinta     0 - -3 - 0
Tytäryritysten myynti     - 0 6 0 -
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit   2 1 3 6 7
Muiden sijoitusten muutos     -5 48 17 -13 -29
Rahavirta ennen rahoitusta     -188 -5 -106 -205 -708
Lainojen nettomuutos ja muut rahoituserät     187 -33 109 424 975
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille     - 0 -64 -205 -205
Osingonjako määräysvallattomille omistajille     - - -2 - -
Rahavarojen muutos,     -1 -38 -63 14 62
lisäys (+) / vähennys (-)              
               
               
               
TUNNUSLUVUT       30.9. 30.9. 31.12.  
        2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Sijoitettu pääoma, milj. euroa       4 505 3 714 4 257 4 505
Korollinen nettovelka, milj. euroa       2 117 1 414 1 918 -
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin            
sekä osakkeisiin, milj. euroa       754 600 863 1 017
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, ROACE %   - - 2,5 2,6
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, ROCE %     5,7 12,6 9,0 4,8
Oman pääoman tuotto,%       7,2 13,6 10,2 5,4
Oma pääoma/osake, euroa       9,07 8,68 8,64 -
Rahavirta/osake, euroa       2,43 1,57 0,69 1,55
Omavaraisuusaste, %       37,6 41,8 39,1 -
Velan osuus kokonaispääomasta, %       47,6 38,8 46,3 -
Velkaantumisaste (gearing), %       90,7 63,4 86,3 -
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin       255 913 686 255 903 686 255 903 960 255 911 439
Osakkeiden lukumäärä kauden              
lopussa       255 913 686 255 903 686 255 913 686 255 913 686
Henkilöstö keskimäärin       5 078 5 336 5 286 -
               
               
               
               
KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT            
               
               
1. LAADINTAPERIAATTEET              
               
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2009 periaatteiden kanssa lukuunottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.
               
- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Neste Oil soveltaa uudistettua standardia 1.1.2010 jälkeen tapahtuneisiin hankintoihin.
- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös            
- IAS 39 (muutos), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät    
- IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa    
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille            
- Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2009.            
               
Yllä mainituilla muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Neste Oilin raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.  
               
2. OMAT OSAKKEET              
               
Tilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuonna 2013. Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. Omien osakkeiden lukumäärä 30.9.2010 oli 490 000 kappaletta.
               
               
               

 

 

               
3. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA              
               
Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä. Q2/2010 alkaen myös NSE Biofuels Oy:n tulos on raportoitu Muut-segmentissä, myös vertailukausien luvut on päivitetty.
               
LIIKEVAIHTO              
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   2 491 1 971 6 827 5 644 7 631 8 814
Uusiutuvat polttoaineet   120 59 216 121 182 277
Öljyn vähittäismyynti   917 789 2 650 2 207 2 998 3 441
Muut   38 37 132 120 164 176
Eliminoinnit   -501 -356 -1 459 -947 -1 339 -1 851
Yhteensä   3 065 2 500 8 366 7 145 9 636 10 857
               
LIIKEVOITTO              
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   116 80 163 291 318 190
Uusiutuvat polttoaineet   2 -1 -32 -13 -24 -43
Öljyn vähittäismyynti   24 19 44 44 50 50
Muut   2 17 3 4 -7 -8
Eliminoinnit   -1 -2 -1 0 -2 -3
Yhteensä   143 113 177 326 335 186
               
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO              
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   45 15 100 116 105 89
Uusiutuvat polttoaineet   -12 -6 -52 -19 -29 -62
Öljyn vähittäismyynti   23 19 42 45 50 47
Muut   2 16 61 3 -8 50
Eliminoinnit   -1 -2 -1 0 -2 -3
Yhteensä   57 42 150 145 116 121
               
POISTOT JA ARVONALENTUMISET              
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   48 43 137 130 178 185
Uusiutuvat polttoaineet   5 4 15 8 14 21
Öljyn vähittäismyynti   8 8 24 23 31 32
Muut   3 3 8 8 11 11
Yhteensä   64 58 184 169 234 249
               
INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN            
HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN              
milj. euroa   7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   23 45 235 139 198 294
Uusiutuvat polttoaineet   157 158 435 431 619 623
Öljyn vähittäismyynti   8 9 23 19 29 33
Muut   2 4 61 11 17 67
Yhteensä   190 216 754 600 863 1 017
               
KOKONAISVARAT         30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Öljytuotteet         3 699 3 597 3 750
Uusiutuvat polttoaineet         1 575 869 1 065
Öljyn vähittäismyynti         572 544 545
Muut         380 301 296
Kohdistamattomat varat         220 207 234
Eliminoinnit         -222 -175 -190
Yhteensä         6 224 5 343 5 700

 

               
SIDOTTU PÄÄOMA         30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Öljytuotteet         2610 2573 2943
Uusiutuvat polttoaineet         1468 752 925
Öljyn vähittäismyynti         316 308 305
Muut         299 249 249
Eliminoinnit         -2 4 1
Yhteensä         4691 3886 4423
               
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %       30.9. 30.9. 31.12.  
        2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet       8,0 15,1 12,0 7,0
Uusiutuvat polttoaineet       -3,6 -3,2 -3,9 -3,9
Öljyn vähittäismyynti       19,0 18,4 15,8 16,2
               
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %     30.9. 30.9. 31.12.  
        2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet       4,9 6,0 4,0 3,3
Uusiutuvat polttoaineet       -5,9 -4,7 -4,7 -5,7
Öljyn vähittäismyynti       18,1 18,8 15,8 15,2
               
SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN            
               
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN              
  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet 2491 2064 2272 1987 1971 2091 1582
Uusiutuvat polttoaineet 120 60 36 61 59 38 24
Öljyn vähittäismyynti 917 884 849 791 789 727 691
Muut 38 45 49 44 37 41 42
Eliminoinnit -501 -477 -481 -392 -356 -305 -286
Yhteensä 3065 2576 2725 2491 2500 2592 2053
               
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN              
  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet 116 -18 65 27 80 105 106
Uusiutuvat polttoaineet 2 -19 -15 -11 -1 -2 -10
Öljyn vähittäismyynti 24 14 6 6 19 13 12
Muut 2 -42 43 -11 17 -2 -11
Eliminoinnit -1 2 -2 -2 -2 4 -2
Yhteensä 143 -63 97 9 113 118 95
               
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN            
  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet 45 -3 58 -11 15 37 64
Uusiutuvat polttoaineet -12 -23 -17 -10 -6 -6 -7
Öljyn vähittäismyynti 23 13 6 5 19 14 12
Muut 2 16 43 -11 16 -2 -11
Eliminoinnit -1 2 -2 -2 -2 4 -2
Yhteensä 57 5 88 -29 42 47 56
               
               
POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN            
  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet 48 47 42 48 43 43 44
Uusiutuvat polttoaineet 5 5 5 6 4 2 2
Öljyn vähittäismyynti 8 8 8 8 8 8 7
Muut 3 2 3 3 3 3 2
Yhteensä 64 62 58 65 58 56 55
               
INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN            
HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN NELJÄNNEKSITTÄIN          
  7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
milj. euroa /2010 /2010 /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet 23 158 54 59 45 51 43
Uusiutuvat polttoaineet 157 149 129 188 158 150 123
Öljyn vähittäismyynti 8 13 2 10 9 6 4
Muut 2 54 5 6 4 3 4
Yhteensä 190 374 190 263 216 210 174
               
               

 

 

               
4. YRITYSHANKINNAT              
               
Neste Oil -konserniin kuuluva UAB Neste Lietuva hankki 100 % liettualaisesta UAB Alexela Oilista, nykyiseltä nimeltään UAB Automatines Degalines, joka omistaa 22 miehittämätöntä polttoaineasemaa Liettuassa. Yrityskauppa saatiin päätökseen 28.5.2010. Uudet polttoaineasemat täydentävät Neste Oilin nykyistä 37 aseman verkostoa Liettuassa ja vahvistavat yhtiön asemaa maan polttoainemarkkinoilla.
               
Neste Oilin konsernituloslaskelmaan 1.1. - 30.9.2010 sisältyvä Alexela Oilin tulos on merkitykseltään vähäinen. Johto arvioi, että Alexelan vaikutus Neste Oil -konsernin liikevaihtoon tai kauden voittoon tuloslaskelmassa 1.1. - 30.9.2010 olisi ollut vähäinen, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2010.
               
               
               
UAB Alexela Oilin varat ja velat              
            Käypä Kirjanpito-
milj. euroa           arvo arvo
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet           7 5
Lyhytaikaiset varat           3 3
Rahat ja pankkisaamiset           0 0
Varat yhteensä           10 8
               
Ostovelat ja muut velat           2 1
Velat yhteensä           2 1
Hankittu nettovarallisuus           8 7
               
Hankintahinta             8
Liikearvo             0
               
Rahana maksettu kauppahinta             8
UAB Alexela Oilin rahavarat             0
Rahavirtavaikutus             8
               
               
               
               
5. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN            
MUUTOS JA SITOUMUKSET              
               
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS     30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa         3 283 2 726 2 726
Poistot ja arvonalentumiset         -184 -169 -234
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin       699 568 820
Vähennykset         -1 -5 -21
Hankitut tytäryritykset         6 -2 0
Muuntoerot         7 0 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa         3 810 3 118 3 283
               
SITOUMUKSET         30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen       184 591 431
Yhteensä         184 591 431
               
Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen sisältää 78 miljoonaa euroa energia- ja käyttöhyödykehankintasopimuksiin liittyviä tulevia sitoumuksia, jotka tullaan käsittelemään rahoitusleasingsopimuksina.
               

 

 

6. JOHDANNAISSOPIMUKSET              
    30.9.2010   30.9.2009   31.12.2009  
Korko- ja valuuttajohdannaiset              
sekä osaketermiinit              
    Nimellis- Käypä arvo, Nimellis- Käypä arvo, Nimellis- Käypä arvo,
milj. euroa   arvo netto arvo netto arvo netto
Koronvaihtosopimukset   723 8 723 -17 723 -13
Valuuttatermiinit   1 612 50 1 345 44 1 759 -7
Valuuttaoptiot              
Ostetut   63 -1 59 2 115 -1
Asetetut   55 1 51 2 114 2
Osaketermiinit   0 0 9 -4 9 -4
               
               
               
    Määrä Käypä arvo, Määrä Käypä arvo, Määrä Käypä arvo,
    milj. bbl netto milj. bbl netto milj. bbl netto
Hyödykejohdannaiset     milj.   milj.   milj.
      euroa   euroa   euroa
Myyntisopimukset   15 -6 27 -5 18 -32
Ostosopimukset   8 3 21 -8 7 10
Ostetut optiot   2 -11 2 -8 1 -8
Asetetut optiot   2 11 2 8 1 8
               
Hyödykejohdannaiset sisältävät öljy-, rahti- ja palmuöljyjohdannaisia.          
Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.
               
7. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT              
               
Osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevissa taulukoissa.      
               
          1-9 1-9 1-12
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa         2010 2009 2009
Tavaroiden ja palveluiden myynnit         75 53 70
Tavaroiden ja palveluiden ostot         43 37 48
Saamiset         31 13 23
Rahoitustuotot ja -kulut         0 0 0
Velat         1 9 2
               
               
8. VASTUUSITOUMUKSET              
          30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset              
Omasta puolesta sitoumuksiin annetut              
Kiinteistökiinnitykset         26 26 26
Pantit         2 3 2
Vastuusitoumukset ja muut vastuut         40 47 48
Yhteensä         68 76 76
Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut            
Takaukset         4 4 4
Vastuusitoumukset ja muut vastuut         1 2 2
Yhteensä         5 6 6
Muiden puolesta annetut              
Takaukset         14 18 18
Yhteensä         14 18 18
Yhteensä         87 100 100
               
          30.9. 30.9. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Käyttöleasingvastuut              
Yhden vuoden kuluessa         60 88 82
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         141 172 166
Yli viiden vuoden kuluttua         110 124 120
Yhteensä         311 384 368
               
Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Tilikaudella 2008 leasingsitoumuksiin sisältyi vedynhankintasopimuksiin kuuluvia käyttöleasingvastuita. Tilikauden 2009 aikana saatujen uusien tietojen perusteella vedynhankintasopimukset on tulkittu vuokrasopimusten sijaan ota tai maksa -sopimuksina. Edellisellä tilikaudella raportoidut käyttöleasingvastuut on muutetttu vastaavasti.
               
Muut vastuusitoumukset              
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa.  
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.          

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 

Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.

 

Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

 

Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset

 

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

 

Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)

 

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)

 

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

 

 

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

 

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

 

Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana