25 Huhtikuu 2014

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Neste Oil Oyj
Osavuosikatsaus
25.4.2014 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Tyydyttävä tulos heikossa markkinatilanteessa. Koko vuoden tulosohjausta muutettu.

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (Q1/2013: 135 milj.)
· Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,44 dollaria barrelilta (Q1/2013: 11,54 USD/bbl)
· Uusiutuvien polttoaineiden viitemarginaali oli 206 dollaria tonnilta (Q1/2013: 365 USD/tonni)
· Uusiutuvien polttoaineiden lisämarginaali oli 146 dollaria tonnilta (Q1/2013: 66 USD/tonni)
· Liiketoiminnan rahavirta oli -178 miljoonaa euroa (Q1/2013: -105 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 10,7 % (2013: 11,8 %)
· Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 34,2 % (31.12.2013: 30,0 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi alkoi heikossa markkinatilanteessa, mutta Neste Oilin hyvä operatiivinen toiminta jatkui, minkä ansiosta Öljytuotteiden ja Uusiutuvien polttoaineiden lisämarginaalit olivat kohtuulliset. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 135 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy liikevoiton laskulle oli viitejalostusmarginaalien noin 45 prosentin heikkeneminen sekä Öljytuotteissa että Uusiutuvissa polttoaineissa.

Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali oli kausivaihtelun vuoksi matala ensimmäisellä neljänneksellä, ja öljytuotteiden kysyntä Euroopassa pysyi heikkona ja tuontimäärät olivat edelleen suuria. Keskimääräinen viitejalostusmarginaali oli 3,3 dollaria barrelilta, kun se vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 6,3 dollaria barrelilta, joka oli poikkeuksellisen vahva marginaali alkuvuodelle. Öljytuotteiden tulokseen vaikutti myös Porvoon tuotantolinja 4:n suunniteltu viiden viikon mittainen huoltoseisokki. Seisokista huolimatta lisämarginaalimme oli keskimäärin 5,1 dollaria barrelilta. Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 111 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien polttoaineiden markkinatilanne oli vaikea erityisesti Yhdysvalloissa, missä biopolttoainelainsäädäntöön liittyvät epävarmuudet vaikuttivat negatiivisesti hintoihin ja kysyntään. Myyntimääriä kohdennettiin tämän mukaisesti, ja vientiä Pohjois-Amerikkaan pienennettiin 27 prosenttiin. Euroopan liiketoimintamme kannattavuuteen vaikutti palmu- ja rypsiöljyn välinen poikkeuksellisen pieni hintaero. Uusiutuvan NEXBTL-dieselin jalostamomme kävivät korkeilla käyttöasteilla erityisesti Singaporessa ja Rotterdamissa. Kasvatimme jätteiden ja tähteiden osuutta 62 prosenttiin uusiutuvien raaka-aineiden kokonaissyötöstä, mikä oli tärkeää palmuöljyn hinnan noustessa. Uusiutuvien polttoaineiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 26 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin vakaa kehitys jatkui marginaalien ollessa hyvät kaikilla markkinoilla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa eli 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin se oli 11 miljoonaa euroa.

Jalostusmarginaalit ja uusiutuvien polttoaineiden marginaalit olivat odotettua heikommat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olemme päivittäneet vuoden 2014 tulosohjaustamme, ja odotamme konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 450 miljoonaa euroa +/- 10 prosenttia. Aiemmin odotimme konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 500 miljoonan euron tasolla. Oletamme, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on tänä vuonna keskimäärin 4,0 dollaria barrelilta, kun aiemmin arvioimme sen olevan 4,5 dollaria barrelilta. Jatkamme toimenpiteitä, joilla varmistamme hyvän kannattavuuden vuonna 2014."

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2014 tulos

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 654 miljoonaa euroa (4 258 milj.). Lasku oli seurausta Öljytuotteiden myyntimäärien pienenemisestä, mihin vaikutti Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n suunniteltu huoltoseisokki, sekä Puolan vähittäismyyntitoiminnan myynnistä. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (135 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat selvästi matalammat kuin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, sekä Porvoon jalostamon suunniteltu huoltoseisokki. Uusiutuvien polttoaineiden tulos oli heikompi johtuen selvästi epäsuotuisammasta markkinatilanteesta erityisesti Yhdysvalloissa sekä korkeammista palmuöljyn hinnoista.  Öljyn vähittäismyynnin vakaa kehitys jatkui ja tulos oli parempi kuin vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikutti positiivisesti kiinteiden kustannusten pieneneminen, mikä oli seurausta luopumisesta ydintoimintoihin kuulumattomista liiketoiminnoista Puolassa ja Ruotsissa. Muut-segmentin tappio oli hieman pienempi kuin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa (111 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 15 miljoonaa euroa (26 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 15 miljoonaa euroa (11 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-12 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (86 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 3 miljoonaa euroa (-35 milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -5 miljoonaa euroa (-14 milj.). Tulos ennen veroja oli 38 miljoonaa euroa (65 milj.), kauden voitto 31 miljoonaa euroa (47 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,18).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2014, mutta vuoden 2013 tapaan uusi jalostuskapasiteetti Aasiassa ja Lähi-idässä ylittää tämän kasvun. Tämän kehityksen seurauksena öljytuotetuonnin Eurooppaan odotetaan pysyvän suurena Lähi-idästä ja Yhdysvalloista. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja bensiinimarginaalien odotetaan paranevan kausivaihtelun mukaisesti keväällä ja kesällä.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Näin ollen hintaerojen odotetaan kasvavan tämänhetkiseltä kapealta tasolta vuoden 2014 aikana sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet vaikuttavat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Odotettavissa olevia päätöksiä ovat muun muassa biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja Blender's Tax Credit -verohelpotuksen mahdollinen uusiminen, jotka molemmat vaikuttavat Yhdysvaltojen markkinoihin. BTC-verohelpotuksen uusiminen vuosille 2014 ja 2015 on edennyt Yhdysvaltojen kongressissa, ja sillä olisi yhtiön tulokseen positiivinen vaikutus.

Singaporen NEXBTL-jalostamolla on suunniteltu toteutettavan noin kahdeksan viikkoa kestävä seisokki vuoden 2014 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 300-350 miljoonaa euroa.

Jalostusmarginaalit ja uusiutuvien polttoaineiden marginaalit olivat odotettua heikommat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Neste Oil on päivittänyt vuoden 2014 tulosohjaustaan ja odottaa konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 450 miljoonaa euroa +/- 10 prosenttia. Aiemmin konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin olevan 500 miljoonan euron tasolla. Neste Oilin viitejalostusmarginaalin oletetaan olevan tänä vuonna keskimäärin 4,0 dollaria barrelilta, kun aiemmin sen arvioitiin olevan keskimäärin 4,5 dollaria barrelilta. Kapeiden raaka-aineiden hintaerojen odotetaan heikentävän Uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta niiden odotetaan levenevän sen jälkeen. Neste Oil jatkaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan hyvä kannattavuus vuonna 2014.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 25.4.2014 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 25.4.2014 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 6937 9590 (osallistumiskoodi 5706118). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 2.5.2014 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650 (osallistumiskoodi 5706118#).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi