29 Huhtikuu 2010

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2010

Pörssitiedote
Neste Oil Oyj

29.4.2010 klo 9.00

 

 

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2010

- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 88 miljoonaa euroa (Q1/2009: 56 milj.) sisältäen 47 miljoonan kertaluonteisen vakuutuskorvauksen

 

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

- Vertailukelpoinen liikevoitto 88 miljoonaa euroa (Q1/2009: 56 milj.) sisältäen 47 miljoonan euron kertaluonteisen vakuutuskorvauksen Porvoon jalostamolla huhtikuussa 2008 tapahtuneen tulipalon vahingoista

- IFRS:n mukainen liikevoitto oli 97 miljoonaa (Q1/2009: 95 milj.)

- Kokonaisjalostusmarginaali oli 7,83 USD/bbl (Q1/2009: 9,44)

- Operatiivinen rahavirta oli 374 miljoonaa euroa (Q1/2009: 17 milj.)

- Investoinnit olivat 190 miljoonaa euroa (Q1/2009: 174 milj.)  

- Porvoon jalostamon kuuden viikon huoltoseisokki alkoi maaliskuun lopussa

 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Jalostusmarginaalien nopea vahvistuminen viime vuoden lopun jälkeen yllätti meidät positiivisesti helmi-maaliskuussa. Marginaalien paraneminen näkyy yhtiön ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisessa liikevoitossa ja liiketoiminnan rahavirrassa. Marginaalit ovat sittemmin laskeneet jonkin verran maaliskuusta, jolloin alalla oli paljon suunniteltuja huoltoseisokkeja. Tuotevarastot ovat edelleen kohtuullisen täynnä ja uutta jalostuskapasiteettia on tulossa markkinoille, joten odotamme jalostusmarginaalien nousevan vain vähitellen. Kehittyneen kapasiteetin öljynjalostajat, kuten Neste Oil, hyötyvät leveämmästä raskaan ja kevyen raakaöljyn hintaerosta, mikä on seurausta öljyn hinnan kohoamisesta ja lisääntyneestä raskaamman raakaöljyn tuotannosta.


Porvoon jalostamolla käynnissä oleva historian laajin huoltoseisokki on sujunut alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Olen vakuuttunut siitä, että Porvoon jalostamo on suunnitelman mukaisesti normaalissa tuotannossa jälleen toukokuun puolessa välissä. Seuraava päätavoitteemme on Singaporen uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksen mekaanisen valmiuden saavuttaminen kesällä 2010 ja tuotannon aloittaminen vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä. Edistymisemme tähän mennessä antaa meille hyvät mahdollisuudet lunastaa lupauksemme vuonna 2010."

 

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11

Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490

Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5132

 

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään 29.4.2010 kello 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään torstaina 29.4.2010 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3140 8286, koodi 1670348.

Puhelinkonferenssia voi seurata suorana yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa seuraavan viikon ajan numerossa +44 (0)20 7111 1244, koodi: 1670348.

 

 

 

NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, 1 TAMMIKUU- 31 MAALISKUU 2010

Neljännestulokset tilintarkastamattomia, vuositulokset tilintarkastettuja

 

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen, ellei muuta ole mainittu.

 

 

AVAINLUVUT

Milj. euroa, ellei muuta mainittu

 

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009
Liikevaihto 2 725 2 053 2 491 9 636
Liikevoitto ennen poistoja 155 150 74 569
Poistot ja arvonalentumiset 58 55 65 234
Liikevoitto 97 95 9 335
Vertailukelpoinen liikevoitto* 88 56 -29 116
Tulos ennen veroja 88 81 4 296
Osakekohtainen tulos, euroa 0,25 0,24 -0,01 0,86
Investoinnit 190 174 263 863
Liiketoiminnan rahavirta 374 17 -225 177

 

 

       
  31.3
2010
31.3
2009
  31.12

2009
Oma pääoma 2 291 2 229   2 222
Korolliset nettovelat 1 753 1 217   1 918
Sijoitettu pääoma 4 100 3 491   4 257
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), % 9,6 11,7   9,0
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE)**, % 3,0 11,6   2,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,4 11,1   10,2
Oma pääoma/osake, euroa 8,91 8,67   8,64
Rahavirta/osake, euroa 1,46 0,07   0,69
Omavaraisuusaste, % 39,8 44,9   39,1
Velan osuus kokonaispääomasta, % 43,3 35,3   46,3
Velkaantumisaste (gearing), % 76,5 54,6   86,3

 

* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-tappioihin.

** Kumulatiivinen 12 kk

 

 

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2010 tulos

 

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2 725 miljoonaa euroa (2 053 milj.), joka oli liki 33 prosenttia vertailukautta korkeampi. Nousu johtui korkeammista öljyn hinnoista ja suuremmista myyntimääristä.

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 88 miljoonaa euroa (56 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä, sisältäen kertaluonteisen 47 miljoonan euron vakuutuskorvauksen, joka kirjattiin Muut-segmenttiin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi korkeamman jalostusmarginaalin johdosta merkittävästi edelliseen neljännekseen verrattuna. Saadusta vakuustuskorvauksesta huolimatta vertailukelpoinen liikevoitto jäi edellisen vuoden ensimmäistä neljännestä matalammaksi. Tämä johtui Uusiutuvien polttoaineiden odotuksia suuremmasta tappiosta sekä Öljytuotteiden ja Öljyn vähittäismyynnin heikentyneistä tuloksista. Konsernin kiinteät kustannukset olivat vertailukautta pienemmät.

 

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 58 miljoonaa euroa (64 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -18 miljoonaa euroa (-7 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 6 miljoonaa euroa (12 milj.) ja Muut-segmentin 44 miljoonaa euroa (-11 milj.). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli -8 miljoonaa euroa (-7 milj.).

 

Konsernin ensimmäisen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli 97 miljoonaa euroa (95 milj.) ja tulos ennen veroja 88 miljoonaa euroa (81 milj.). Tilikauden voitto oli 64 miljoonaa euroa (61 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,24).

 

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli maaliskuun lopussa 3,0 % (30.12.2009: 2,5 %).

 

 

 

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 88 56 -29 116
- varastovoitot/-tappiot 16 76 58 261
- avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset -7 -37 -20 -43
- omaisuuden myyntivoitot/-tappiot 0 0 0 1
LIIKEVOITTO 97 95 9 335

 

 

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli vahva 374 miljoonaa euroa (17 milj.). Tärkeimpiä syitä tähän olivat pienentynyt käyttöpääoma ja 47 miljoonan euron vakuutuskorvaus. Porvoon jalostamon huoltoseisokin aikana huhti-toukokuussa myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden varastointiin oli sitoutuneena noin 210 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa.

 

Investoinnit olivat 190 miljoonaa euroa (Q1/2009: 174 milj.). Öljytuotteiden osuus oli 54 miljoonaa (43 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 129 miljoonaa (123 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 2 miljoonaa (4 milj.) ja Muut-segmentin 5 miljoonaa (4 milj.).

 

Konsernin korolliset nettovelat olivat 1 753 miljoonaa euroa maaliskuun lopussa (31.12.2009: 1 918 milj.). Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 9 miljoonaa euroa (14 milj.). Luottojen keskikorko vuoden lopussa oli 2,4 % ja luottojen erääntymisaika 3,8 vuotta.

 

Maaliskuun lopun omavaraisuusaste oli 39,8 % (31.12.2009: 39,1 %), velan osuus kokonaispääomasta 43,3 % (31.12.2009: 46,3 %) ja velkaantumisaste 76,5 % (31.12.2009: 86,3 %).

 

Konsernin likviditeetti säilyi hyvänä. Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat maaliskuun lopussa 1 409 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 407 milj.). Yhtiön lainasopimuksissa ei ole kovenantteja.

 

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.

 

 

Strategian toteuttaminen

Neste Oil jatkaa puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista vuonna 2010.  Yhtiön nykyiset investointihankkeet liittyvät uusiin tuotantolaitoksiin, jotka lisäävät uusiutuvan dieselin ja korkealaatuisten perusöljyjen tuotantoa.  

 

Strategiset hankkeet

 

Singaporessa ja Rotterdamissa sijaitsevien 800 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa tuottavien laitosten rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan. Laitoksien valmiusasteet ovat yli 90 % ja 70 %. Singaporen laitos saavuttaa mekaanisen valmiuden kesällä 2010, ja tuotanto alkaa neljännellä neljänneksellä. Rotterdamin laitos saavuttaa mekaanisen valmiuden keväällä 2011 ja aloittaa tuotannon kesällä 2011. Singaporen laitoksen kustannukset ovat budjetin mukaiset 550 miljoonaa euroa, kun taas Rotterdamin odotetaan alittavan 670 miljoonan euron kustannusarvion.  

 

Neste Oililla on 45 % osuus yhteisyrityksestä, joka rakentaa 400 000 tonnia perusöljyjä vuodessa tuottavaa tehdasta Bahrainiin. Hanke on edennyt aikataulun ja budjetin mukaisesti. Mekaaninen valmius saavutetaan vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla. Neste Oilin osuus investointikustannuksista on 130 miljoonaa euroa.

 

 

Markkinakatsaus

 

Raakaöljyn hinta vaihteli ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa sijoittajien aktiivisuudesta, Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta, maailmantalouden kasvuennusteista ja geopoliittisista jännitteistä öljyntuottajamaissa. Brent Dated -raakaöljyn barrelihinta vaihteli 70 ja 80 dollarin välillä ja päätyi neljänneksen lopussa 80 dollariin barrelilta. Hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä oli leveimmillään sitten syksyn 2008. Leveneminen johtui raskaan polttoöljyn heikkenevistä marginaaleista, lisääntyneestä raskaamman raakaöljyn tuotannosta ja jalostamoiden huoltotöistä.

 

Jalostusmarginaalit nousivat merkittävästi vuoden 2009 lopun matalista tasoista. Nousu johtui pääasiassa korkeammista bensiinin hinnoista ja jalostamoiden huoltoseisokeista aiheutuneista tuotannon rajoituksista. Kohonneet bensiinimarginaalit heijastelivat korkeaa kysyntää Lähi-idässä, Länsi-Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Bensiinin vienti Yhdysvaltoihin pysyi vähäisenä.

 

Keskitislemarginaalit toipuivat maaliskuussa jalostamoiden huoltoajanjakson seurauksena. Vähäisemmän tuotannon lisäksi marginaaleja nosti vahva kysyntä Länsi-Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Keskitislevarastot laskivat merkittävästi ensimmäisellä neljänneksellä mutta olivat maaliskuun lopussa edelleen korkealla tasolla.

 

Raskaan polttoöljyn marginaalit pysyivät vakaina tammi-helmikuussa johtuen hyvästä kysynnästä Aasiassa mutta kääntyivät maaliskuussa laskuun. Lasku johtui korkeammista raakaöljyn hinnoista, kohonneesta raskaan polttoöljyn tuotannosta Venäjällä ja vähentyneestä viennistä Euroopasta Aasiaan.

 

Biopolttoainemarkkinoilla eri raaka-aineiden väliset hintaerot olivat historiallisen kapeita. Korkealaatuisen uusiutuvan dieselin hintapreemio perinteiseen biodieseliin verrattuna säilyi hyvänä.

 

Dieselin myynti erityisesti ammattiliikenteelle nousi Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla ensimmäisen neljänneksen aikana. Baltian markkinoilla marginaalit ja myyntivolyymit laskivat.

 

Raakaöljyn merikuljetusten rahtitasot olivat Pohjanmerellä edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vahvemmat johtuen kylmistä talviolosuhteista.

 

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009 Huhti 10 Huhti 09
Neste Oilin viitejalostusmarginaali 4,20 5,03 1,73 3,14 4,70 3,94
Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali 7,83 9,44 5,85 7,35 n.a. n.a.
Urals-Brent-hintaero -1,35 -1,17 -0,68 -0,81 -2,47 -1,71
NWE Bensiinimarginaali 11,75 6,39 7,73 9,26 11,2 9,26
NWE Dieselmarginaali 11,25 15,38 10,14 11,18 13,6 11,58
NWE Raskaan polttoöljyn marginaali -6,91 -8,77 -6,41 -7,44 -12,8 -8,64
Brent dated -raakaöljy 76,24 44,40 74,56 61,51 84,78 50,34
USD/EUR-valuuttakurssi 1,38 1,30 1,48 1,39 1,34 1,32
USD/EUR-valuuttakurssi, suojattu 1,35 1,45 1,33 1,41 n.a. n.a.
Raakaöljyrahdit, WS-pistettä (TD7) 122 83 97 81 112 71

 

 

Tuotanto ja myynti

 

Neste Oilin kokonaistuotanto oli ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia (3,5 milj.), mistä 0,1 miljoonaa tonnia (0,0 milj.) oli uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä.

 

Neste Oilin tuotanto laitoksittain, (1 000 tonnia)

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009
Porvoon jalostamo 2 899 2 852 3 004 11 520
Naantalin jalostamo 571 573 657 2,438
Beringenin polyalfaolefiinilaitos 10 8 10 35
Edmontonin iso-oktaanilaitos (Neste Oilin osuus) 48 67 60 256
         
NExBTL-laitokset 70 37 69 219

 

 

Ensimmäisellä neljänneksellä Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 91 % (92 %) ja Naantalin 85 % (82 %). Dieselin tuotantolinja 4:n suoritus parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Yksiköiden alasajo kuuden viikon huoltoseisokkia varten alkoi maaliskuun loppupuolella. Naantalin sataman syväväylä avattiin maaliskuussa. Syväväylän ansiosta Naantalin satama voi vastaanottaa 100 000 tonnin raakaöljytankkerin täydessä lastissaan.

 

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) osuus kokonaissyötöstä oli 66 % (63 %) ensimmäisellä neljänneksellä. Jalostamoiden tuotantokustannukset olivat 4,3 dollaria barrelilta (4,0). Lievä nousu edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa heikentyneestä Yhdysvaltain dollarin kurssista.


Neste Oilin myynti omasta tuotannosta nousi verrattuna sekä edelliseen neljännekseen että edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Nousu johtui kotimaan korkeasta dieselin kysynnästä ja lisääntyneestä bensiinin ja dieselin viennistä Eurooppaan. Dieselin osuus myynnistä oli edelleen noin 40 prosenttia. Bensiinin osuus nousi 30 prosenttiin. Edellisen neljänneksen matalampi taso johtui bensiinin varastoinnista.

 

Maaliskuun lopussa Neste Oilin contango-varastot olivat noin 480 000 tonnia, ja ne on tarkoitus myydä toisella neljänneksellä.

 

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)

  1-3/10 % 1-3/09 % 10-12/10 % 2009 %
Moottoribensiini 1 080 29 940 27 837 24 4 218 30
Bensiinikomponentit 46 1 64 2 51 1 270 2
Diesel 1 508 40 1 306 38 1 449 41 5 228 37
Lentopolttoaine 139 4 148 4 191 5 613 4
Perusöljyt 76 2 57 2 62 2 257 2
Lämmitysöljy 267 7 223 6 178 5 631 4
Raskas polttoöljy 212 6 354 10 291 8 1 300 9
Nestekaasu 92 3 59 2 51 1 220 2
NExBTL-diesel 41 1 31 1 66 2 209 1
Muut tuotteet 270 7 246 7 382 11 1 233 9
YHTEENSÄ 3 730 100 3 430 100 3 559 100 14 178 100

 

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

  1-3/10 % 1-3/09 % 10-12/09 % 2009 %
Suomi 2 017 54 1 860 54 2 034 57 7 580 53
Muut Pohjoismaat 575 15 537 16 581 16 2 210 16
Muu Eurooppa 923 25 558 16 629 18 2 488 18
Yhdysvallat ja Kanada 170 5 472 14 229 6 1 686 12
Muut maat 45 1 3 0 86 2 214 2
YHTEENSÄ 3 730 100 3 430 100 3 559 100 14 178 100

 

 

 

SEGMENTTIKATSAUKSET

 

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

 

 

Öljytuotteet

 

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009
Liikevaihto, MEUR 2 272 1 582 1 987 7 631
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 58 64 -11 105
Liikevoitto, MEUR 65 106 27 318
Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 7,83 9,44 5,85 7,35

 

Öljytuotteiden 58 miljoonan euron (63 milj.) vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa heikompi. Vertailukelpoisen liikevoiton pudotus johtui pääasiassa perusöljyliiketoiminnan heikommasta kannattavuudesta. Öljynjalostus teki vahvan tuloksen huolimatta matalammasta kokonaisjalostusmarginaalista, joka oli 7,83 dollaria barrelilta. Senkin heikkeneminen johtui osin matalista perusöljymarginaaleista. Kokonaisjalostusmarginaali oli 17 % matalampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla mutta 34 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. Kokonaisjalostusmarginaaliin vaikuttivat positiivisesti Urals- ja Brent-raakaöljyjen välinen hintaero ja korkeat bensiinimarginaalit erityisesti maaliskuussa. Ensimmäisen neljänneksen myyntimäärät olivat korkeat johtuen osin kasvaneesta talvilaatuisen dieselin kysynnästä kotimaan markkinoilla.

 

Öljynjalostuksen lisäksi rahtaustoiminta raportoi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa paremman tuloksen. Perusöljyt ja bensiinikomponentit kärsivät matalista marginaaleista, vaikkakin näiden tuotteiden kysyntä on kasvussa.

 

Öljytuotteiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä 8,2 % (10,0 %).

 

 

Uusiutuvat polttoaineet

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009
Liikevaihto, MEUR 36 24 61 182
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR -18 -7 -10 -30
Liikevoitto, MEUR -16 -10 -11 -25

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto oli -18 miljoonaa euroa (-7 milj.) ensimmäisellä neljänneksellä. Tuloksen lasku johtui matalammista marginaaleista sekä liiketoiminnan kasvun ja tutkimus- ja kehitystoiminnan aiheuttamista kustannuksista.

 

Osa ensimmäisen neljänneksen tuotannosta varastoitiin myytäväksi toisella neljänneksellä Porvoon jalostamon huoltoseisokin aikana.

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli -7,1 % (-6,6 %) ensimmäisellä neljänneksellä.  

 

Öljyn vähittäismyynti

 

  1-3/10 1-3/09 10-12/09 2009
Liikevaihto, MEUR 849 691 791 2 998
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 6 12 5 50
Liikevoitto, MEUR 6 12 6 50
Kokonaismyynti*, 1 000 m3 1 034 1 022 1 030 4 002
- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 295 329 333 1 405
- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 332 321 345 1 331
- lämmitysöljy, 1 000 m3 221 214 200 714
- raskas polttoöljy, 1 000 m3 103 89 78 287

*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

 

Myynnin pienentymisestä ja heikommista marginaaleista johtuen Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto puolittui edellisvuoden 12 miljoonasta eurosta 6 miljoonaan euroon. Marginaalipaine näkyi joka alueella ja erityisesti Luoteis-Venäjällä, jossa bensiinimarginaalit olivat vertailukaudella huipussaan.  

 

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 7,8 % (14,3 %) ensimmäisellä neljänneksellä.

 

 

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

 

Neste Oilin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Neljänneksen viimeinen noteeraus oli 12,91 euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan 13,29 euroa ja alimmillaan 10,45 euroa, ja neljänneksen painotettu keskiarvo oli 10,85. Yhtiön markkina-arvo neljänneksen lopussa oli 3,3 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,1 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,4 % osakkeiden kokonaismäärästä.

 

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli maaliskuun lopussa 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.

 

Suomen valtio omisti maaliskuun lopussa 50,1 % (50,1 %) osakkeista, ulkomaalaiset omistajat 15,9 % (17,4 %), suomalaiset instituutiot 20,2 % (20,4 %) ja kotitaloudet 13,8 % (12,0 %).

 

 

Henkilöstö

 

Neste Oil työllisti vuonna 2009 keskimäärin 5 056 (5 252) henkilöä, joista 1 445 (1 273) työskenteli Suomen ulkopuolella. Maaliskuun 2010 lopussa yhtiössä työskenteli 5 058 henkilöä (5 264), joista 1 473 (1 293) Suomen ulkopuolella.

 

 

 

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 

Neste Oilin tärkein työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Maaliskuun lopussa TRIF-lukema oli 3,1 (3,1). Kuluvan vuoden tavoite on alle 3.

 

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli maaliskuun lopussa 2,2 tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Tavoite on alle 1.

 

Neste Oil pääsi hopealuokkaan Sustainability Yearbook 2010 -julkaisussa, jossa arvioidaan Dow Jones Sustainability Indeksiin päässeet yritykset. Öljy- ja kaasualan yrityksiä arvioitiin 66 kappaletta, joista kaksi ylsi kultaluokkaan, viisi hopealle ja yksi pronssille.

 

The Global 100 -lista julkaistiin tammikuussa, ja Neste Oil valittiin sille neljäntenä vuonna peräkkäin. Lista on muodostettu maailman 100 vastuullisimmasta yrityksestä. Arviointi perustuu kansainväliseen 3 000 pörssilistatun yhtiön analyysiin. Vertailussa oli yrityksiä yhteensä 24 maasta ja kaikilta toimialoilta.

 

 

Varsinainen yhtiökokous

 

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin raportointikauden jälkeen 15.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta. Sen mukaan vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osingot maksettiin 27.4.2010.

 

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio sekä uutena jäsenenä Maija-Liisa Friman. Timo Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana. Yhtiökokous säilytti hallituksen palkkiot ennallaan.  

 

Hallintoneuvoston jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän, ja hallintoneuvoston jäseniksi tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala (puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi ja Anne-Mari Virolainen sekä uutena jäsenenä Miapetra Kumpula-Natri. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Heidi Hautala, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia. Ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.

 

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 11.1 §:ää muutettiin siten, että kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Oikeus nimitysvaliokunnan jäsenten nimittämiseen on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden äänimäärä yhtiön osakekannasta on suurin 1.11.2010. Hallituksen puheenjohtaja vastaa nimitysvaliokunnan koollekutsumisesta ja nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta tekee esityksen hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta ennen seuraavaa yhtiökokousta.

 

Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit

 

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihteluiden odotetaan jatkuvan. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

 

Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden odotetun toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuotteiden ja erityisesti dieselin kysyntään.

 

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuotantolaitoksissa muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

 

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.

 

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.

 

EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen nopeuteen sekä niiden tuotannossa käytettäviin raaka-aineisiin. Riskeihin kuuluu myös uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin tuotannon kasvattamiseen tähtäävien investointien loppuunsaattamiseen liittyvät ongelmat tai viivästykset tai näistä investoinneista saatavien odotettujen hyötyjen toteutumatta jääminen. Pidemmällä aikavälillä epäonnistuminen oman teknologian suojaamisessa ja kilpailevien uusiutuvien polttoainetekniikoiden tai hybridi- ja sähkömoottorien kehittäminen ja käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.

 

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.

 

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

 

 

Näkymät

 

Kuten yhtiö mainitsi tilinpäätöstiedotteensa näkymissä helmikuun alussa, markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2010. Markkinaolosuhteiden odotetaan vahvistuvan tasaisen hitaasti. Talouskasvun odotetaan olevan vahvinta Euroopan ulkopuolella, mikä Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan näkyy öljyn kysynnän 2 prosentin nousuna edellisvuoteen verrattuna.

 

Vaikka öljyn kysynnän ennustetaan olevan kaikkien aikojen ennätystasolla kuluvana vuonna, jalostusmarginaalien ennustetaan jäävän aikaisempia vuosia matalammille tasoille. Tämä johtuu korkeista keskitisleiden varastotasoista OECD-maissa ja uuden jalostuskapasiteetin valmistumisesta vuoden 2010 aikana. Jalostamoiden käyntiasteiden odotetaan olevan normaalia matalammalla, mikä kertoo mahdollisuudesta kasvattaa tuotantoa, mikäli marginaalit vahvistuvat.

 

Kuluvan vuoden alussa Urals- ja Brent-raakaöljyjen välinen hintaero kehittyi positiivisesti verrattuna vuoden 2009 loppuun. Neste Oil odottaa Urals-raakaöljyn olevan kuluvana vuonna keskimäärin 1,5-2,0 dollaria barrelilta Brentiä halvempaa.  

 

Dieselin ja keskitisleiden marginaalit ovat vahvistuneet alkuvuonna, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Kuten jo helmikuussa kerrottiin, dieselmarginaalien ei odoteta vahvistuvan merkittävästi ennen kuin korkeat varastot on purettu ja kysyntä parantunut. Bensiinimarginaalit olivat yllättävän vahvat ensimmäisellä neljänneksellä, mutta näkemys bensiinimarginaalien kehityksestä vuoden loppua kohti on heikompi.

 

Porvoon jalostamon suunnitellun huoltoseisokin negatiivisen vaikutuksen toisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa. Tämä on seurausta seisokin aikana menetetystä tuotannosta, jota voidaan korvata vain hieman myymällä varastoituja tuotteita. Varastosta myydään tuotteita yhteensä liki 500 000 tonnia eli lähes 3,5 miljoonaa barrelia. Huoltoseisokki on sujunut aikataulun ja budjetin mukaisesti, ja jalostamon odotetaan olevan normaalissa tuotannossa toukokuun puolivälissä. Jalostamon käynnistys huoltoseisokin jälkeen näkyy kohonneena käyttöpääomana toisella neljänneksellä.

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan pysyvän negatiivisena, kunnes myyntimäärät kasvavat merkittävästi. Tämän uskotaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisinä kuukausina, kun tuotannon Singaporen NExBTL-laitoksella on tarkoitus käynnistyä. Palmuöljyn ja rypsiöljyn hintaeron odotetaan levenevän jonkin verran kuluvan vuoden aikana.

 

Suomen vähittäismyyntimarkkinoilla dieselin kysynnän ennustetaan kasvavan ja bensiinin kysynnän laskevan. Nousussa on etenkin dieselin myynti ammattiliikenteelle. Talouden hitaan toipumisen johdosta kuluttajien kysynnän odotetaan olevan edellisvuotta heikompaa Itämeren alueella.

 

Yhtiön toisen neljänneksen liikevoittoon kirjataan 60-70 miljoonan euron kertaluonteinen kuluerä, joka liittyy Neste Oil Eläkesäätiön eläkevastuiden siirtämiseen vakuutusyhtiöille. Siirrolla on 80 miljoonan euron positiivinen rahavirtavaikutus, mistä noin 50 miljoonaa euroa suunnitellaan käytettävän yhtiön pääkonttorirakennuksen ostoon.  

 

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

 

Yhtiön vuoden 2010 käteisinvestointien arvioidaan olevan noin 920 miljoonaa euroa (870 milj.), josta strategisten investointien osuus on 580 miljoonaa (670 milj.), ylläpitoinvestointien osuus 310 miljoonaa (160 milj.) ja tuottavuusinvestointien osuus 30 miljoonaa (40 milj.). Investoinnit ovat korkeimmillaan toisella neljänneksellä johtuen tulevasta Singaporen uusiutuvan dieselin tuotantolaitoksen valmistumisesta ja Porvoon huoltoseisokista.

 

 

 

Toisen neljänneksen 2010 tulosjulkistus

 

Neste Oil julkistaa toisen neljänneksen 2010 tuloksensa 29.7.2010 noin kello 9.00.

 

 

Espoo, 28. huhtikuuta 2010

 

Neste Oil Oyj

Hallitus

 

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja

lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut

pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja

kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.

 

 

 

NESTE OIL -KONSERNI                
TAMMI-MAALISKUU 2010                
Tilintarkastamaton                
                 
                 
KONSERNIN TULOSLASKELMA          
milj. euroa                
    Liite            
          1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
                 
Liikevaihto   3     2 725 2 053 9 636 10 308
Liiketoiminnan muut tuotot         53 7 29 75
Osuus osakkuusyritysten              
ja yhteisyritysten tuloksesta   3     -8 -7 20 19
Materiaalit ja palvelut         -2 385 -1 628 -8 167 -8 924
Henkilöstökulut         -81 -79 -301 -303
Poistot ja arvonalentumiset   3     -58 -55 -234 -237
Liiketoiminnan muut kulut         -149 -196 -648 -601
Liikevoitto         97 95 335 337
                 
Rahoitustuotot ja -kulut            
Rahoitustuotot         2 1 10 11
Rahoituskulut         -12 -17 -44 -39
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset     1 2 -5 -6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä     -9 -14 -39 -34
                 
Voitto ennen veroja     88 81 296 303
Tuloverot         -24 -20 -71 -75
Kauden voitto         64 61 225 228
                 
Kauden voiton jakautuminen:                
Emoyhtiön osakkeenomistajille         64 60 221 225
Vähemmistölle         0 1 4 3
          64 61 225 228
                 
Tulos / osake laskettuna emoyhtiön                
osakkeenomistajille kuuluvan voiton perusteella              
laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake)       0,25 0,24 0,86 0,88
                 
                 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                
          1-3 1-3 1-12  
milj. euroa         2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Kauden voitto         64 61 225 228
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:                
Muuntoerot ja muut muutokset         26 -5 9 40
Rahavirran suojaukset                
kirjattu omaan pääomaan         -13 -25 3 15
siirretty tuloslaskelmaan         -4 20 15 -9
Nettosijoitusten suojaukset         -1 0 0 -1
Suojausrahastot osakkuus- ja yhteisyrityksissä       - - -2 -2
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen       8 -10 25 43
                 
Kauden laaja tulos yhteensä         72 51 250 271
                 
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:                
Emoyhtiön osakkeenomistajille         72 50 246 268
Vähemmistölle         0 1 4 3
          72 51 250 271
                 
                 

 

                 
KONSERNIN TASE                
            31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa   Liite       2010 2009 2009
                 
VARAT                
Pitkäaikaiset varat                
Aineettomat hyödykkeet   4       47 51 48
Aineelliset hyödykkeet   4       3 363 2 779 3 235
Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä         232 153 216
Pitkäaikaiset saamiset           4 1 3
Eläkesaamiset           110 104 111
Laskennalliset verosaamiset           9 12 11
Johdannaissopimukset   5       17 10 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat           4 2 1
Pitkäaikaiset varat yhteensä           3 786 3 112 3 628
                 
Lyhytaikaiset varat                
Vaihto-omaisuus           1 110 905 1 148
Myyntisaamiset ja muut saamiset           789 799 757
Johdannaissopimukset 5       33 118 50
Rahat ja pankkisaamiset         56 46 117
Lyhytaikaiset varat yhteensä           1 988 1 868 2 072
                 
Varat yhteensä           5 774 4 980 5 700
                 
OMA PÄÄOMA                
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva            
oma pääoma                
Osakepääoma           40 40 40
Muu oma pääoma   2       2 239 2 180 2 170
Yhteensä           2 279 2 220 2 210
Vähemmistöosuus           12 9 12
Oma pääoma yhteensä           2 291 2 229 2 222
                 
VELAT                
Pitkäaikaiset velat                
Korolliset velat           1 502 974 1 590
Laskennalliset verovelat           321 290 328
Varaukset           20 25 22
Eläkevelvoitteet           10 11 10
Johdannaissopimukset   5       23 27 15
Muut pitkäaikaiset velat           1 3 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä           1 877 1 330 1 965
                 
Lyhytaikaiset velat                
Korolliset velat           307 289 445
Verovelat           22 5 5
Johdannaissopimukset   5       119 159 83
Ostovelat ja muut velat           1 158 968 980
Lyhytaikaiset velat yhteensä           1 606 1 421 1 513
                 
Velat yhteensä           3 483 2 751 3 478
                 
Oma pääoma ja velat yhteensä           5 774 4 980 5 700
                 
                 
                 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                 
      Emoyhtiön omistajille kuuluva  
    Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Vähem- Oma
    pää- rahas- arvon erot tili- mistö- pääoma
    oma to rahas-   kausien osuus yhteen-
        tot   voitto  
milj. euroa                
Oma pääoma 1.1.2009   40 10 -7 -54 2 182 8 2 179
Osakeperusteinen palkitseminen       -1       -1
Siirto kertyneistä voittovaroista     1     -1   0
Vähemmistöosuuden muutos             0 0
Kauden laaja tulos yhteensä       -5 -5 60 1 51
Oma pääoma                
31.3.2009   40 11 -13 -59 2 241 9 2 229
                 
    Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Vähem- Oma
    pää- rahas- arvon erot tili- mistö- pääoma
    oma to rahas-   kausien osuus yhteen-
        tot   voitto  
milj. euroa                
Oma pääoma 1.1.2010   40 11 9 -45 2 195 12 2 222
Osakeperusteinen palkitseminen           -3   -3
Siirto kertyneistä voittovaroista     2 -5   3   0
Vähemmistöosuuden muutos             0 0
Kauden laaja tulos yhteensä       -17 25 64 0 72
Oma pääoma                
31.3.2010   40 13 -13 -20 2 259 12 2 291
                 
                 

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        
            1-3 1-3 1-12
milj. euroa           /2010 /2009 /2009
Liiketoiminnan rahavirta                
Voitto ennen veroja           88 81 296
Oikaisut, yhteensä           86 108 268
Käyttöpääoman muutos           187 -224 -450
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä           361 -35 114
Rahoituskulut, netto           14 14 20
Maksetut verot           -1 38 43
Liiketoiminnan rahavirta           374 17 177
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin         -173 -174 -816
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta           -14 - -47
Muiden osakkeiden hankinta           -3 - -
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit         1 3 7
Muiden sijoitusten muutos           -8 -56 -29
Rahavirta ennen rahoitusta           177 -210 -708
Lainojen nettomuutos ja muut rahoituserät           -240 201 975
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille           - - -205
Rahavarojen muutos,           -63 -9 62
lisäys (+) / vähennys (-)                
                 
                 
                 
TUNNUSLUVUT                
          31.3. 31.3. 31.12.  
          2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Sijoitettu pääoma, milj. euroa         4 100 3 491 4 257 4 100
Korollinen nettovelka, milj. euroa         1 753 1 217 1 918 -
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä osakkeisiin, milj. euroa   190 174 863 879
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, ROACE %   - - 2,5 3,0
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, ROCE %       9,6 11,7 9,0 9,0
Oman pääoman tuotto,%         11,4 11,1 10,2 10,1
Oma pääoma/osake, euroa         8,91 8,67 8,64 -
Rahavirta/osake, euroa         1,46 0,07 0,69 2,09
Omavaraisuusaste, %         39,8 44,9 39,1 -
Velan osuus kokonaispääomasta, %         43,3 35,3 46,3 -
Velkaantumisaste (gearing), %         76,5 54,6 86,3 -
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin         255 913 686 255 903 686 255 903 960 255 906 426
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa         255 913 686 255 903 686 255 913 686 255 913 686
Henkilöstö keskimäärin         5 056 5 252 5 286 -
                 
                 
                 
KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT  
                 
                 
1. LAADINTAPERIAATTEET        
                 
Konsernin tilinpäätöskatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2009 periaatteiden kanssa.
                 
Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2010 tilinpäätöksessä, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa:
- Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2009.              
- Muutos IFRIC 2 Osakeperusteiset  maksut -standardiin: Käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet.  
                 
2. OMAT OSAKKEET                
                 
Tilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon uuden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuonna 2013.  Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. Omien osakkeiden lukumäärä 31.3.2010 oli 490 000 kappaletta.
                 
                 
                 
                 

 

                 
3. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA                
                 
Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä
Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta
ja keskitetyistä palveluyksiköistä.                
   
LIIKEVAIHTO                
milj. euroa         1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         2 272 1 582 7 631 8 321
Uusiutuvat polttoaineet         36 24 182 194
Öljyn vähittäismyynti         849 691 2 998 3 156
Muut         49 42 164 171
Eliminoinnit         -481 -286 -1 339 -1 534
Yhteensä         2 725 2 053 9 636 10 308
                 
LIIKEVOITTO                
milj. euroa         1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         65 106 318 277
Uusiutuvat polttoaineet         -16 -10 -25 -31
Öljyn vähittäismyynti         6 12 50 44
Muut         44 -11 -6 49
Eliminoinnit         -2 -2 -2 -2
Yhteensä         97 95 335 337
                 
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO                
milj. euroa         1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         58 64 105 99
Uusiutuvat polttoaineet         -18 -7 -30 -41
Öljyn vähittäismyynti         6 12 50 44
Muut         44 -11 -7 48
Eliminoinnit         -2 -2 -2 -2
Yhteensä         88 56 116 148
                 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET                
milj. euroa         1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         42 44 178 176
Uusiutuvat polttoaineet         5 2 14 17
Öljyn vähittäismyynti         8 7 31 32
Muut         3 2 11 12
Yhteensä         58 55 234 237
                 
INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN              
HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN                
milj. euroa         1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         54 43 198 209
Uusiutuvat polttoaineet         129 123 625 631
Öljyn vähittäismyynti         2 4 29 27
Muut         5 4 11 12
Yhteensä         190 174 863 879
                 
KOKONAISVARAT           31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa           2010 2009 2009
Öljytuotteet           3 730 3 565 3 750
Uusiutuvat polttoaineet           1 212 549 1 080
Öljyn vähittäismyynti           572 537 545
Muut           312 274 281
Kohdistamattomat varat           172 222 234
Eliminoinnit           -224 -167 -190
Yhteensä           5 774 4 980 5 700
                 

 

 

SIDOTTU PÄÄOMA           31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa           2010 2009 2009
Öljytuotteet           2 748 2 660 2 943
Uusiutuvat polttoaineet           1 081 462 940
Öljyn vähittäismyynti           307 321 305
Muut           244 207 234
Eliminoinnit           -4 3 1
Yhteensä           4 376 3 653 4 423
                 
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %         31.3. 31.3. 31.12.  
          2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         9,1 16,6 12,0 10,2
Uusiutuvat polttoaineet         -6,3 -9,5 -4,0 -4,0
Öljyn vähittäismyynti         7,8 14,3 15,8 14,3
                 
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %     31.3. 31.3. 31.12.  
          2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet         8,2 10,0 4,0 3,7
Uusiutuvat polttoaineet         -7,1 -6,6 -4,8 -5,3
Öljyn vähittäismyynti         7,8 14,3 15,8 14,3
                 
SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN
                 
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
milj. euroa                
        1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
        /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet       2 272 1 987 1 971 2 091 1 582
Uusiutuvat polttoaineet       36 61 59 38 24
Öljyn vähittäismyynti       849 791 789 727 691
Muut       49 44 37 41 42
Eliminoinnit       -481 -392 -356 -305 -286
Yhteensä       2 725 2 491 2 500 2 592 2 053
                 
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
milj. euroa                
        1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
        /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet       65 27 80 105 106
Uusiutuvat polttoaineet       -16 -11 -1 -3 -10
Öljyn vähittäismyynti       6 6 19 13 12
Muut       44 -11 17 -1 -11
Eliminoinnit       -2 -2 -2 4 -2
Yhteensä       97 9 113 118 95
                 
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN            
milj. euroa                
        1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
        /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet       58 -11 15 37 64
Uusiutuvat polttoaineet       -18 -10 -6 -7 -7
Öljyn vähittäismyynti       6 5 19 14 12
Muut       44 -11 16 -1 -11
Eliminoinnit       -2 -2 -2 4 -2
Yhteensä       88 -29 42 47 56
                 
                 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN
milj. euroa                
        1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
        /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet       42 48 43 43 44
Uusiutuvat polttoaineet       5 6 4 2 2
Öljyn vähittäismyynti       8 8 8 8 7
Muut       3 3 3 3 2
Yhteensä       58 65 58 56 55
                 
INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN
HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN NELJÄNNEKSITTÄIN      
milj. euroa                
        1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
        /2010 /2009 /2009 /2009 /2009
Öljytuotteet       54 59 45 51 43
Uusiutuvat polttoaineet       129 191 161 150 123
Öljyn vähittäismyynti       2 10 9 6 4
Muut       5 3 1 3 4
Yhteensä       190 263 216 210 174
                 
                 

 

                 
4. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN              
MUUTOS JA SITOUMUKSET                
                 
                 
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS       31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa           2010 2009 2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa           3 283 2 726 2 726
Poistot ja arvonalentumiset           -58 -55 -234
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin         173 174 820
Vähennykset           0 -3 -21
Muuntoerot           12 -12 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa           3 410 2 830 3 283
                 
SITOUMUKSET           31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa           2010 2009 2009
Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen         439 570 431
Yhteensä           439 570 431
                 
Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen sisältää 111 miljoonaa euroa energia- ja käyttöhyödykehankintasopimuksiin liittyviä tulevia sitoumuksia, jotka tullaan käsittelemään rahoitusleasingsopimuksina.
                 
5. JOHDANNAISSOPIMUKSET 31.3.   31.3.   31.12.  
      2010   2009   2009  
Korko- ja valuuttajohdannaiset                
sekä osaketermiinit                
      Nimellis- Käypä arvo, Nimellis- Käypä arvo, Nimellis- Käypä arvo,
milj. euroa     arvo netto arvo netto arvo netto
Koronvaihtosopimukset     725 -6 477 -18 723 -13
Valuuttatermiinit     2 005 -49 1 379 0 1 759 -7
Valuuttaoptiot                
Ostetut     110 -4 230 -5 115 -1
Asetetut     102 -2 178 -10 114 2
Osaketermiinit     0 0 9 -5 9 -4
                 
                 
      Määrä Käypä arvo, Määrä Käypä arvo, Määrä Käypä arvo,
      milj. bbl netto milj. bbl netto milj. bbl netto
Öljy- ja rahtijohdannaiset       milj.   milj.   milj.
        euroa   euroa   euroa
Myyntisopimukset     39 -42 42 27 18 -32
Ostosopimukset     15 11 31 -48 7 10
Ostetut optiot     2 -10 2 -9 1 -8
Asetetut optiot     2 10 2 9 1 8
                 
Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.
                 
                 

 

 

6. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                
                 
Osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevissa taulukoissa.        
            1-3 1-3 1-12
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa         /2010 /2009 /2009
Tavaroiden ja palveluiden myynnit           6 4 70
Tavaroiden ja palveluiden ostot           10 8 48
Saamiset           24 6 23
Rahoitustuotot ja -kulut           0 0 0
Velat           6 1 2
                 
                 
7. VASTUUSITOUMUKSET                
            31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa           2010 2009 2009
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset                
Omasta puolesta sitoumuksiin annetut                
Kiinteistökiinnitykset           26 26 26
Pantit           2 2 2
Vastuusitoumukset ja muut vastuut           45 41 48
Yhteensä           73 69 76
Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut              
Takaukset           3 6 4
Vastuusitoumukset ja muut vastuut           2 1 2
Yhteensä           5 7 6
Muiden puolesta annetut                
Takaukset           19 12 18
Yhteensä           19 12 18
Yhteensä           97 88 100
                 
            31.3. 31.3. 31.12.
milj. euroa           2010 2009 2009
Käyttöleasingvastuut                
Yhden vuoden kuluessa           79 112 82
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         157 199 166
Yli viiden vuoden kuluttua           120 156 120
Yhteensä           356 467 368
                 
Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Tilikaudella 2008 leasingsitoumuksiin sisältyi vedynhankintasopimuksiin kuuluvia käyttöleasingvastuita. Tilikauden 2009 aikana saatujen uusien tietojen perusteella vedynhankintasopimukset on tulkittu vuokrasopimusten sijaan ota tai maksa -sopimuksina. Edellisellä tilikaudella raportoidut käyttöleasingvastuut on muutetttu vastaavasti.
                 
Muut vastuusitoumukset                
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa.    
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.          

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 

Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.

 

Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

 

Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset

 

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

 

Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)

 

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)

 

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

 

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

 

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

 

Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana