5 Elokuu 2014

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Neste Oil Oyj
Osavuosikatsaus
5.8.2014 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi alkoivat vaikuttaa haastavassa markkinatilanteessa.

Toinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa (Q2/2013: 88 milj.)
  • Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,35 dollaria barrelilta (Q2/2013: 8,82 USD/bbl)
  • Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali oli 214 dollaria tonnilta (Q2/2013: 346 USD/tonni)
  • Uusiutuvien tuotteiden lisämarginaali oli 155 dollaria tonnilta (Q2/2013: 88 USD/tonni)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 219 miljoonaa euroa (Q2/2013: 312 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 140 miljoonaa euroa (1-6/2013: 223 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 10,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2013: 11,8 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 36,1 % (31.12.2013: 30,0 %)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 0,31 euroa (1-6/2013: 0,56 euroa)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vaikka markkinatilanne on pysynyt haastavana, Neste Oil on pystynyt onnistuneesti kompensoimaan Öljytuotteiden ja Uusiutuvien tuotteiden matalia viitemarginaaleja omilla toimillaan. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 88 miljoonaa euroa.

Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali oli alimmillaan toukokuussa, kun dieselin tuontimäärät Eurooppaan jatkuivat korkeina. Viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 4,2 dollaria barrelilta, kun se vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli 5,7 dollaria barrelilta. Öljytuotteiden tulokseen vaikutti myös Porvoon tuotantolinja 4:n suunnittelematon 40 päivän huoltoseisokki. Lisämarginaalimme oli kuitenkin kohtuullinen, keskimäärin 4,1 dollaria barrelilta, minkä ansiosta Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli 30 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden markkinatilanne on parantunut hiukan, mutta Yhdysvaltain vuoden 2014 biopolttoainelainsäädäntöön liittyvät päätökset ovat edelleen avoinna. Pohjois-Amerikan osuus kokonaismyyntimäärästä oli toisella neljänneksellä noin kolmannes. Euroopan liiketoimintamme kannattavuuteen vaikutti FAME-biodieselin ja palmuöljyn välinen pieni hintaero. Myyntimäärä, 566 000 tonnia, ja uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä tuottavien jalostamojemme käyttöasteet olivat edelleen korkeat. Kasvatimme jätteiden ja tähteiden osuutta entisestään 66 prosenttiin uusiutuvien raaka-aineiden kokonaissyötöstä. Uusiutuvien tuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 31 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013 toisella neljänneksellä oli 33 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin vakaa kehitys jatkui, ja marginaalit olivat kohtuulliset kaikilla markkinoilla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa eli hieman vähemmän kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä, jolloin se oli 22 miljoonaa euroa.

Odotamme konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan aiemmin ilmoitetun tulosohjauksemme 450 miljoonaa euroa +/- 10 % mukainen. Koska tämänhetkisten odotusten mukaan Neste Oilin viitejalostusmarginaali on vuonna 2014 keskimäärin 3,5 dollaria barrelilta aiemmin arvioidun 4,0 dollarin sijaan, koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittomme on todennäköisesti lähempänä ohjausvälin alalaitaa. Jatkamme sekä muuttuviin että kiinteisiin kustannuksiimme kohdistuvia tehostamishankkeita, joiden tavoitteena on parantaa vertailukelpoista liikevoittoa vähintään 50 miljoonalla eurolla vuonna 2014, mikä auttaa ohjauksemme mukaisen tulostason saavuttamisessa."

Konsernin toisen neljänneksen 2014 tulos

Neste Oilin toisen neljänneksen liikevaihto oli 4 248 miljoonaa euroa (3 970 milj.). Kasvu oli pääasiassa seurausta Öljytuotteiden ja Uusiutuvien tuotteiden myynnin kasvusta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 85 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2013 vastaavan ajanjakson 88 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti viitejalostusmarginaalit, jotka olivat matalammat kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä, sekä Porvoon jalostamon suunnittelematon 40-päiväinen huoltoseisokki. Segmentin kokonaistulosta vahvisti vakaa lisämarginaali. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden matalamman viitemarginaalin vaikutusta kompensoivat pitkälti myyntimäärien kasvu sekä lisämarginaalia nostaneet toimenpiteet myynnin ja raaka-ainevalikoiman optimoinnissa. Öljyn vähittäismyynnin tulos pysyi vahvana, ja sen vertailukelpoinen liikevoitto oli käytännössä sama kuin vuoden 2013 vastaavalla jaksolla huolimatta valuuttakurssien negatiivisesta vaikutuksesta. Muut-segmentin tulos parani hieman vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa (30 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 31 miljoonaa euroa (33 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 20 miljoonaa euroa (22 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (-1 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (112 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 2 miljoonaa euroa (-26 milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -18 miljoonaa euroa (7 milj.). Tulos ennen veroja oli 47 miljoonaa euroa (96 milj.), kauden voitto 38 miljoonaa euroa (90 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,35).

Konsernin tammi-kesäkuun 2014 tulos

Neste Oilin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 7 902 miljoonaa euroa (8 228 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääosin Öljytuotteiden myyntimäärien pienenemisestä ensimmäisellä neljänneksellä ja Puolan vähittäismyyntiliiketoiminnasta luopumisesta. Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 140 miljoonaa euroa (223 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton pienenemisen suurimpana syynä olivat sekä Öljytuotteiden että Uusiutuvien tuotteiden alhaisemmat viitemarginaalit, joilla oli yhteensä 173 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien kasvun ja korkeampien lisämarginaalien positiivisen vaikutuksen ansiosta vertailukelpoinen liikevoitto oli 83 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2013 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana.

Öljytuotteiden kuuden kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 66 miljoonaa euroa (141 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 46 miljoonaa euroa (59 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 35 miljoonaa euroa (33 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-13 milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 124 miljoonaa euroa (198 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 1 miljoona euroa (61 milj.) ja omaisuuden luovutustappiot, jotka olivat 2 miljoonaa euroa (voitot 43 milj.). Tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa (161 milj.), kauden voitto 69 miljoonaa euroa (137 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,27 euroa (0,53).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä vuonna 2014, mutta uusi jalostuskapasiteetti Aasiassa ja Lähi-idässä ylittää tämän kasvun. Tämän kehityksen seurauksena keskitisletuonnin Eurooppaan odotetaan pysyvän suurena Lähi-idästä ja Yhdysvalloista. Bensiinimarginaalien odotetaan seuraavan normaalia kausivaihtelua, joka tukee viitemarginaalia kesän ajokauden aikana.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Tämän vuoksi hintaerojen odotetaan kasvavan tämänhetkiseltä kapealta tasolta vuoden 2014 aikana sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet vaikuttavat todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Avoinna olevia päätöksiä ovat muun muassa biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja Blender's Tax Credit -verohelpotuksen (BTC) mahdollinen uusiminen, jotka molemmat vaikuttavat Yhdysvaltojen markkinoihin. Verohelpotuksen uusimista vuosille 2014 ja 2015 on ehdotettu Yhdysvaltain kongressissa, mutta asia ei todennäköisesti etene ennen marraskuussa olevia vaaleja. Uusimisella olisi positiivinen vaikutus Neste Oilin tulokseen. Se ei sisälly nykyiseen tulosohjaukseen.

Singaporen NEXBTL-jalostamolla on suunniteltu toteutettavaksi noin kahdeksan viikkoa kestävä seisokki vuoden 2014 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä.

Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan aiemmin ilmoitetun tulosohjauksen 450 miljoonaa euroa +/- 10 % mukainen. Koska tämänhetkisten odotusten mukaan Neste Oilin viitejalostusmarginaali on vuonna 2014 keskimäärin 3,5 dollaria barrelilta aiemmin arvioidun 4,0 dollarin sijaan, koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto on todennäköisesti lähempänä ohjausvälin alalaitaa. Neste Oil jatkaa sekä muuttuviin että kiinteisiin kustannuksiin kohdistuvia tehostamishankkeita, joiden tavoitteena on parantaa konsernin vertailukelpoista liikevoittoa vähintään 50 miljoonalla eurolla vuonna 2014, mikä auttaa ohjauksemme mukaisen tulostason saavuttamisessa.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus toisen neljänneksen tuloksesta järjestetään tänään 5.8.2014 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 5.8.2014 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0) 9 6937 9543, Eurooppa: +44 (0) 20 3427 1908, Yhdysvallat: +1 212 444 0895, osallistumiskoodi 8887105. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 12.8.2014 asti numerossa +358 (0) 9 2310 1650, Suomi, +44 (0) 20 3427 0598, Eurooppa, ja +1 347 366 9565, Yhdysvallat (osallistumiskoodi 8887105#).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin. Yhtiö on myös päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle useana vuonna peräkkäin. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi