29 Heinäkuu 2010

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Pörssitiedote
Neste Oil Oyj
29.7.2010 klo 9.00                                

 

 

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010
- Porvoon jalostamon huoltoseisokin seurauksena vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (Q2/2009: 47 milj.)

 

Toinen neljännes lyhyesti
·         Vertailukelpoinen liikevoitto laski 5 miljoonaan euroon (Q2/2009: 47 milj.). Lasku johtui Porvoon jalostamon suunnitellusta kuuden viikon mittaisesta huoltoseisokista.
·         IFRS:n mukainen liikevoitto oli -63 miljoonaa euroa (Q2/2009: 118 milj.). Liikevoittoon vaikutti Neste Oilin Eläkesäätiön purkamisesta aiheutunut 58 miljoonan euron kustannus.
·         Kokonaisjalostusmarginaali oli 7,35 USD/bbl (Q2/2009: 7,87).
·         Operatiivinen rahavirta oli 243 miljoonaa euroa (Q2/2009: 223 milj.).
·         Investoinnit olivat 374 miljoonaa euroa (Q2/2009: 210 milj.).   

 

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
"Toteutimme Porvoon jalostamolla huhti-toukokuussa historiamme laajimman huoltoseisokin. Sillä oli luonnollisesti merkittävä negatiivinen vaikutus katsauskauden tulokseen. Uskon, että seisokki mahdollistaa Porvoon jalostamolle hyvän käyntivarmuuden seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Jalostusmarginaalimme paranee todennäköisesti nykyiseltä tasoltaan vuoden loppua kohden. Marginaalin vahvistumiseen vaikuttavat päätökseen saatu seisokki sekä odotettu talouskasvun jatkuminen, joka kasvattaa erityisesti dieselin kysyntää. Tästä on hyötyä Öljytuotteet-liiketoiminnallemme, jonka toinen vuosipuolisko on todennäköisesti ensimmäistä vahvempi. Positiivista vaikutusta laimentavat kuitenkin varsin täydet varastot monilla markkinoilla.

Investointimme Singaporessa ja Rotterdamissa etenevät suunnitelmien mukaisesti, ja valmistaudumme Singaporen laitoksen tuotannon käynnistymiseen viimeisellä neljänneksellä. On jännittävää tuoda markkinoille lisää korkealaatuista uusiutuvista raaka-aineista valmistettua dieseliä. Monet työntekijöistämme, itseni mukaan lukien, ovat käyttäneet autoissaan kesän alusta lähtien 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä ja todenneet itsekin polttoaineen pienemmät päästöt, erinomaisen suorituskyvyn sekä muut hyvät ominaisuudet."

 

Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5132

 

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi:

 

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 29.7.2010 kello 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta.

 

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään niin ikään tänään 29.7.2010 kello 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3140 8286 (osallistumiskoodi: 1946718). Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön internetsivujen kautta. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 4.8.2010 asti numerossa +44 (0)20 7111 1244 (koodi: 1946718#).

 


NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-KESÄKUU 2010
Neljännestulokset tilintarkastamattomia, vuositulokset tilintarkastettuja

 

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

 

 

AVAINLUVUT
Milj. euroa, ellei muuta mainittu

 

  4-6/10 4-6/09 1-3/10 1-6/10 1-6/09 2009
Liikevaihto 2 576 2 592 2 725 5 301 4 645 9 636
Liikevoitto ennen poistoja -1 174 155 154 324 569
Poistot ja arvonalentumiset 62 56 58 120 111 234
Liikevoitto -63 118 97 34 213 335
Vertailukelpoinen liikevoitto* 5 47 88 93 103 116
Tulos ennen veroja -70 109 88 18 190 296
Osakekohtainen tulos, euroa -0,20 0,35 0,25 0,05 0,58 0,86
Investoinnit 374 210 190 564 384 863
Liiketoiminnan rahavirta 243 223 374 617 240 177
       
  30.6.
2010
30.6.
2009
31.12.
2009
Oma pääoma 2 175 2 144 2 222
Korolliset nettovelat 1 926 1 409 1 918
Sijoitettu pääoma 4 159 3 660 4 257
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE), % 1,9 12,5 9,0
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE)**, %
2,1

8,8

2,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,4 13,9 10,2
Oma pääoma/osake, euroa 8,45 8,34 8,64
Rahavirta/osake, euroa 2,41 0,94 0,69
Omavaraisuusaste, % 36,1 41,3 39,1
Velan osuus kokonaispääomasta, % 47,0 39,7 46,3
Velkaantumisaste (gearing), % 88,6 65,7 86,3

 

 

* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot, omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään varastovoittoihin/-tappioihin.
** Kumulatiivinen 12 kk

 

 

Konsernin toisen neljänneksen tulos

 

Neste Oilin toisen neljänneksen 2010 liikevaihto oli 2 576 miljoonaa euroa (2 592 milj.). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (47 milj.). Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti suunniteltu kuuden viikon mittainen Porvoon jalostamon huoltoseisokki. Seisokin tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 65 miljoonaa euroa verrattuna huhtikuussa ilmoitettuun 50 miljoonan euron arvioon. Ero johtuu toukokuun vahvemmista marginaaleista ja muutamasta ylimääräisestä huoltopäivästä.

 

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -3 miljoonaa euroa (37 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -23 miljoonaa euroa (-6 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 13 miljoonaa euroa (14 milj.) ja Muut-segmentin 16 miljoonaa euroa (-2 milj.). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 20 miljoonaa euroa (9 milj.).

 

Konsernin toisen neljänneksen IFRS:n mukainen liikevoitto oli -63 miljoonaa euroa (118 milj.). Merkittävin negatiivinen vaikutus, 58 miljoonaa euroa, oli seurausta Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirtämisestä vakuutusyhtiöille. Lisäksi varastotappiot olivat 42 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -70 miljoonaa euroa (109 milj.), kauden voitto -50 miljoonaa euroa (89 milj.) ja osakekohtainen tulos -0,20 euroa (0,35).

 

 

Konsernin tammi-kesäkuun 2010 tulos

 

Neste Oilin tammi-kesäkuun 2010 liikevaihto oli 5 301 miljoonaa euroa (4 645 milj.). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 93 miljoonaa euroa (103 milj.) sisältäen helmikuussa saadun 47 miljoonan euron vakuutuskorvauksen ja Porvoon jalostamon huoltoseisokista aiheutuneen 65 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen huhti-toukokuussa.

 

Öljytuotteiden kuuden ensimmäisen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (101 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -40 miljoonaa euroa (-13 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 19 miljoonaa euroa (26 milj.) ja Muut-segmentin 59 miljoonaa euroa (-13 milj.). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 12 miljoonaa euroa (2 milj.).

 

IFRS:n mukainen tammi-kesäkuun liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa (213 milj.). Tulokseen vaikuttivat negatiivisesti Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirto ja varastotappiot, kun taas vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla kirjattiin 141 miljoonan euron varastovoitot. Voitto ennen veroja oli 18 miljoonaa euroa (190 milj.), katsauskauden tulos 14 miljoonaa euroa (150 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,58).

 

Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli kesäkuun lopussa 2,1 % (tilikaudella 2009: 2,5 %).

 

 

 
4-6/10 4-6/09 1-3/10 1-6/10 1-6/09 2009
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 5 47 88 93 103 116
- varastovoitot/-tappiot -42 65 16 -26 141 261
- avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset 27
6

-7
20 -31 -43
- omaisuuden myyntivoitot/-tappiot -53 0 0 -53 0 1
LIIKEVOITTO -63 118 97 34 213 335

 

 

 

Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli vahva 617 miljoonaa euroa (240 milj.). Syynä tähän olivat käyttöpääoman vapautuminen ja 85 miljoonan euron positiivinen rahavirtavaikutus, joka syntyi Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirrosta vakuutusyhtiöille.

 

Investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 564 miljoonaa euroa (384 milj.), josta 110 miljoonaa euroa liittyi Porvoon jalostamon huoltoseisokkiin. Öljytuotteiden osuus oli 212 miljoonaa euroa (94 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 278 miljoonaa euroa (273 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 15 miljoonaa euroa (10 milj.). Muut-segmentin investoinnit olivat 59 miljoonaa euroa (7 milj.), josta noin 51 miljoonaa liittyi yhtiön pääkonttorirakennuksen ostoon (ei rahavirtavaikutusta). Kauppa oli osa Neste Oilin Eläkesäätiön eläkevastuiden siirtoa vakuutusyhtiöille.

 

Konsernin korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 926 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 lopun 1 918 miljoonaan euroon. Nettorahoituskulut tammi-kesäkuussa olivat 16 miljoonaa euroa (23 milj.) Luottojen keskikorko kesäkuun lopussa oli 2,2 %, ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 3,6 vuotta.

 

Omavaraisuusaste oli 36,1 % (31.12.2009: 39,1 %), velan osuus kokonaispääomasta 47,0 % (31.12.2009: 46,3 %) ja velkaantumisaste 88,6 % (31.12.2009: 86,3 %).

 

Konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset olivat kesäkuun lopussa 1 196 miljoonaa euroa (31.12.2009: 1 407 milj.). Kesäkuun lopussa yhtiö laski liikkeelle 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, jonka viiden vuoden kiinteä korko on 4,875 %. Lainasta saatavat varat saatiin käyttöön heinäkuun alussa. Neste Oilin lainasopimuksissa ei ole rahoituskovenantteja.

 

Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12 kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta on Yhdysvaltain dollari.

 

 

Strategian toteuttaminen

 

Neste Oil jatkoi puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategiansa toteuttamista vuoden 2010 alkupuoliskolla. Yhtiön investointihankkeet liittyvät uusiin tuotantolaitoksiin, jotka lisäävät uusiutuvan dieselin ja korkealaatuisten perusöljyjen tuotantoa.

 

Strategiset hankkeet

 

Singaporen ja Rotterdamin laitosten rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan. Valmistuttuaan molemmat laitokset tuottavat 800 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Singaporen laitoksen rakennustöitä viimeistellään, ja laitoksen käyttöönotto on alkanut. Tuotannon suunnitellaan alkavan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rotterdamin laitoksen rakennustyöt etenevät hyvin, ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon lopulla. Singaporen laitoksen kustannukset ovat budjetin mukaiset 550 miljoonaa euroa, kun taas Rotterdamin laitoksen odotetaan alittavan 670 miljoonan euron alkuperäisen kustannusarvion.

 

Neste Oililla on 45 %:n osuus yhteisyrityksestä, joka rakentaa 400 000 tonnia perusöljyjä vuodessa tuottavaa tehdasta Bahrainiin. Hanke on edennyt aikataulun ja budjetin mukaisesti, ja laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla. Neste Oilin osuus investointikustannuksista on 130 miljoonaa euroa.

 

Muut

 

Neste Oil ilmoitti 30. kesäkuuta, että se on myynyt tytäryhtiönsä Neste Oil Portugal S.A.:n, joka omistaa ETBE-tehtaan Sinesissä. Ostaja on portugalilainen yhtiö Repsol Polimeros LDA. Yrityskaupalla oli pieni positiivinen vaikutus toisen neljänneksen IFRS:n mukaiseen liikevoittoon.

 

 

Markkinakatsaus

 

Raakaöljyn hinta kohosi huhtikuun alussa korkeimmalle tasolle sitten syksyn 2008. Hinnan nousuun vaikuttivat odotukset kiihtyvästä talouden elpymisestä ja kasvanut öljyn kysyntä. Brent Dated -raakaöljyn barrelihinta pysytteli lähellä 85 dollaria, kunnes euroalueen velkakriisiin puhkeamien ja osakkeiden myynti globaaleilla pääomamarkkinoilla toukokuussa käänsivät hinnan äkilliseen laskuun. Hinnat elpyivät osittain kesäkuussa, ja Brent Dated -raakaöljyn hinta nousi 70 dollarista 75 dollariin barrelilta neljänneksen loppua kohden. Hintaero raskaan ja kevyen raakaöljyn välillä kaventui touko-kesäkuussa johtuen vähentyneestä venäläisen raakaöljyn viennistä ja kasvaneesta runsasrikkisten raaka-aineiden kysynnästä.

 

Jalostusmarginaalit heikkenivät huhtikuussa huolimatta jalostamoiden huoltoseisokeista aiheutuneista tuotannon rajoituksista. Marginaalit toipuivat toukokuussa halvemman raakaöljyn sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kasvavan dieselin kysynnän seurauksena. 

 

Bensiinimarginaalit heikkenivät neljänneksen aikana huolimatta Yhdysvaltojen ajokauden alkamisesta. Korkeat raakaöljyn hinnat vetivät marginaaleja alaspäin huhtikuussa, vaikka supistuneesta tarjonnasta johtuen bensiinin hinnat olivatkin korkeimmillaan 18 kuukauteen. Marginaalit toipuivat hieman toukokuun alussa, mutta päätyivät matalalle tasolle johtuen bensiinimarkkinoiden laimeudesta, johon puolestaan vaikuttivat varastojen kasvu ja heikot hyödykemarkkinat.

 

Keskitislemarginaalit vahvistuivat kysynnän kasvun seurauksena korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009 alun. Huhtikuussa jalostamoiden huoltoseisokit rajoittivat tuotantoa ja hinnat pysyttelivät korkeina. Hinnat kääntyivät laskuun toukokuussa jalostamoiden käyttöasteiden noustessa, mutta raakaöljyn hinnanlasku paransi marginaaleja. Raskaan polttoöljyn marginaalit heikkenivät neljänneksen aikana johtuen Venäjän lisääntyneestä tuotannosta.

 

Eri bioraaka-aineiden välinen hintaero oli hyvin pieni toisella neljänneksellä johtuen pääosin säähän liittyvistä seikoista. Ero on sittemmin kasvanut palmuöljytuotannon lisääntymisen ansiosta. Korkealaatuisen uusiutuvan dieselin hintapreemio perinteiseen dieseliin verrattuna säilyi hyvänä.

Öljyn vähittäismyynnissä bensiinin kysyntä Suomessa ja Baltian markkinoilla oli matalalla tasolla. Dieselin ja muiden teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteiden kysyntä on jatkanut kasvuaan.

 

Kuljetusten hyvän kysynnän seurauksena öljyn merikuljetusten rahtitasoissa oli havaittavissa positiivista kehitystä toisella neljänneksellä. Raakaöljyn rahtitasojen odotetaan heikkenevän uudestaan, koska laivojen tarjonta on edelleen runsasta.

 

Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)

  4-6/10 4-6/09 1-3/10
1-6/10

1-6/09
2009 Heinäk. 10 Heinäk. 09
Neste Oilin viitejalostusmarginaali 5,23 3,63 4,20 4,65 4,33 3,14 3,63 2,26
Neste Oilin kokonaisjalostusmarg. 7,35 7,87 7,83 7,58 8,65 7,35 n.a. n.a.
Urals-Brent-hintaero -1,80 -0,94 -1,35 -1,58 -1,05 -0,81 -1,11 -0,43
NWE Bensiinimarginaali 11,11 12,84 11,75 11,43 9,62 9,26 8,7 10,7
NWE Dieselmarginaali 14,79 9,98 11,25 13,02 12,68 11,18 12,8 8,7
NWE Raskaan polttoöljyn marg. -10,46 -8,61 -6,91 -8,68 -8,69 -7,44 -10,3 -5,6
Brent dated -raakaöljy 78,31 58,79 76,24 77,27 51,60 61,51 75,23 64,06
USD/EUR-valuuttakurssi 1,27 1,36 1,38 1,33 1,33 1,39 1,27 1,41
USD/EUR-valuuttakurssi, suojattu 1,38 1,44 1,35 1,36 1,44 1,41 n.a. n.a.
Raakaöljyrahdit, WS-pistettä (TD7) 119 74 122 121 78 81 106 73

 

 

Tuotanto ja myynti

 

Neste Oilin kokonaistuotanto toisella neljänneksellä oli 2,2 miljoonaa tonnia (3,4 milj.), josta 0,1 miljoonaa tonnia (0,0 milj.) oli uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä. Tuotannon matala taso johtui kuuden viikon mittaisesta huoltoseisokista Porvoon jalostamolla huhti-toukokuussa. Seisokki oli jalostamon historian laajin. Sen arvioitu työmäärä oli lähes miljoona työtuntia, ja ulkopuolisten palvelutoimittajien osuus noin 2 500 työntekijää.

Neste Oilin tuotanto laitoksittain, (1 000 tonnia)

  4-6/10 4-6/09 1-3/10 1-6/10 1-6/09 2009
Porvoon jalostamo 1 499 2 725 2 899 4 399 5 577 11 520
Naantalin jalostamo 632 557 571 1 203 1 130 2 438
Beringenin polyalfaolefiinilaitos 8 8 8 16 15 35
Edmontonin iso-oktaanilaitos (Neste Oilin osuus) 60 60 48 108 126 256
NExBTL-laitokset 50 39 70 120 76 219

 

 

Toisella neljänneksellä Porvoon jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 51 % (79 %). Alhaiseen käyttöasteeseen vaikutti jalostamon huoltoseisokki. Naantalin jalostamon käyttöaste oli 86 % (84 %).

 

Venäläisen Russian Export Blend -raakaöljyn (REB) osuus kokonaissyötöstä toisella neljänneksellä oli 70 % (58 %). Kasvu johtui raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden vähäisemmästä käytöstä Porvoossa seisokin aikana. Jalostamoiden tuotantokustannukset olivat 5,6 dollaria barrelilta (5,5).

 

Rajallinen tuotanto vaikutti negatiivisesti myyntiin. Menetettyjä myyntimääriä korvattiin myymällä toisen neljänneksen aikana varastoituja tuotteita yhteensä liki 450 000 tonnia.

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)

                         
  4-6/10 % 4-6/09 % 1-3/10 % 1-6/10 % 1-6/09 % 2009 %
Moottoribens. 747 27 1294 35 1080 29 1827 28 2234 31 4218 30
Bens.kompon. 74 3 92 3 46 1 120 2 157 2 270 2
Diesel 1043 37 1181 32 1508 41 2551 40 2487 35 5228 37
Lentopolttoaine 83 3 137 4 139 4 223 3 286 4 613 4
Perusöljyt 76 3 73 2 76 2 153 2 130 2 257 2
Lämmitysöljy 134 5 131 4 267 7 401 6 354 5 631 4
Raskas polttoöljy 166 6 346 9 212 6 378 6 700 10 1300 9
Nestekaasu 51 2 83 2 92 2 143 2 142 2 220 2
NExBTL-diesel 72 2 43 1 41 1 112 2 74 1 209 1
Muut tuotteet 339 12 286 8 270 7 609 9 532 8 1232 9
YHTEENSÄ 2785 100 3666 100 3730 100 6517 100 7096 100 14178 100

 

 

Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)

                         
  4-6/10 % 4-6/09 % 1-3/10 % 1-6/10 % 1-6/09 % 2009 %
Suomi 1 628 59 1 854 51 2 017 54 3 645 56 3 714 53 7 580 53
Muut Pohjoismaat 568 20 512 14 575 15 1 143 18 1 048 15 2 210 16
Muu Eurooppa 402 14 610 16 923 25 1 326 20 1 168 16 2 488 18
Yhdysvallat ja Kanada 178 6 627 17 170 5 349 5 1 099 15 1 686 12
Muut maat 9 1 63 2 45 1 55 1 66 1 214 1
YHTEENSÄ 2 785 100 3 666 100 3 730 100 6 517 100 7 096 100 14 178 100

 

 

SEGMENTTIKATSAUKSET

 

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti ja Muut.

 

 

 

Öljytuotteet

 

  4-6/10 4-6/09 1-3/10 1-6/10 1-6/09 2009
Liikevaihto, MEUR 2 064 2 091 2 272 4 336 3 673 7 631
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR -3 37 58 55 101 105
Liikevoitto, MEUR -18 105 65 47 211 318
Kokonaisjalostusmarginaali, USD/bbl 7,35 7,87 7,83 7,58 8,65 7,35

 

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski -3 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson 37 miljoonaan euroon. Liikevoiton lasku johtui Porvoon jalostamon huoltoseisokista. Kokonaisjalostusmarginaali oli 7,35 dollaria barrelilta, joka oli lähellä edellisvuoden vastaavan jakson 7,87 dollaria barrelilta.

 

Perusöljyjä tuki parantunut kysyntä ja vahvistuneet marginaalit. Bensiinikomponentteihin vaikutti positiivisesti normaali kausivaihtelu. Öljyn merikuljetusten kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna korkeampien rahtitasojen ansiosta.

 

Öljytuotteiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto toisella neljänneksellä oli 4,0 % (7,9 %).

 

 

Uusiutuvat polttoaineet

  4-6/10 4-6/09 1-3/10 1-6/10 1-6/09 2009
Liikevaihto, MEUR 60 38 36 96 62 182
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR -23 -6 -17 -40 -13 -29
Liikevoitto, MEUR -19 -2 -15 -34 -12 -24

 

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen liikevoitto toisella neljänneksellä oli -23 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson -6 miljoonaan euroon. Lasku johtui Singaporen käynnistysvaiheen valmistelusta sekä Rotterdamissa organisaation suunnitelmien mukaisesta kasvamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin marginaaleihin kohdistui paineita toisella neljänneksellä johtuen bioraaka-aineiden pienistä hintaeroista. Korkealaatuisen uusiutuvan dieselin hintaero verrattuna perinteiseen biodieseliin säilyi hyvänä. Myyntimäärät kasvoivat Porvoon jalostamon huoltoseisokista huolimatta, koska tuotetta varastoitiin alkuvuonna.

 

Uusiutuvien polttoaineiden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto toisella neljänneksellä oli -7,4 % (-5,5 %).

 

Öljyn vähittäismyynti

 

  4-6/10 4-6/09 1-3/10 1-6/10 1-6/09 2009
Liikevaihto, MEUR 884 727 849 1 733 1 418 2 998
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 13 14 6 19 26 50
Liikevoitto, MEUR 14 13 6 20 25 50
Kokonaismyynti*, 1 000 m3 973 965 1 034 2 006 1 987 4 002
- bensiinin myynti asemilla, 1 000 m3 341 370 295 636 699 1 405
- dieselin myynti asemilla, 1 000 m3 347 326 332 679 646 1 331
- lämmitysöljy, 1 000 m3 143 145 221 363 359 714
- raskas polttoöljy, 1 000 m3 70 61 103 173 151 287

*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin

 

Öljyn vähittäismyynnin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjakson 14 miljoonaan euroon. Myyntimäärät olivat suunnilleen edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Bensiinin heikentynyttä myyntiä tasapainottivat dieselin kasvaneet myyntimäärät. Euroopan lentoliikenteen rajoitukset huhtikuussa vaikuttivat negatiivisesti lentopolttoaineen myyntiin.

 

Toukokuussa Neste Oil vahvisti kaupan, jolla Liettuassa sijaitsevat 22 miehittämätöntä polttoaineasemaa siirtyivät Neste Oilin omistukseen. Uusien asemien myötä Neste Oilin polttoaineasemien määrä Liettuassa kasvoi 59:ään ja markkinaosuus noin 15 prosenttiin.  

 

Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto toisella neljänneksellä oli 12,4 % (16,1 %).

 

 

 

Osakkeet, kaupankäynti ja omistus

 

Neste Oilin osakkeella käydään kauppaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Neljänneksen viimeinen noteeraus oli 11,95 euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan 13,77 euroa ja alimmillaan 11,13 euroa. Yhtiön markkina-arvo neljänneksen lopussa oli 3,1 miljardia euroa. Päivittäin vaihdettiin keskimäärin 1,1 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,4 % osakkeiden kokonaismäärästä.

 

Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kesäkuun lopussa oli 40 miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.


Suomen valtio omisti kesäkuun lopussa 50,1 % (50,1 %) osakkeista, ulkomaalaiset instituutiot 16,6 % (15,0 %), suomalaiset instituutiot 20,3 % (20,6 %) ja kotitaloudet 12,9 % (14,3 %).

 

 

Henkilöstö

 

Neste Oil työllisti tammi-kesäkuussa keskimäärin 5 093 (5 328) henkilöä, joista 1 457 (1 293) työskenteli Suomen ulkopuolella. Kesäkuun 2010 lopussa yhtiössä työskenteli 5 183 henkilöä (5 547), joista 1 469 (1 330) Suomen ulkopuolella.

 

 

 

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 

Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Kesäkuun lopussa TRIF-lukema oli 4,9 (2,8). Kuluvan vuoden tavoite on alle 3. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli kesäkuun lopussa 3,1 (2,0) tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Kuluvan vuoden tavoite on alle 1.

 

 

Porvoon jalostamon seisokin TRIF-lukema oli 13,3. Lukemaa ei voida pitää tyydyttävänä, vaikka se paranikin vuoden 2005 seisokista, jolloin TRIF oli 18,8. Noin 1 055 000 työtunnin ja 3 200-3 300 päivittäisen työntekijän seisokki oli yksi Euroopan laajimmista. Turvallisuuskoulutusta annettiin ennen seisokkia Suomessa ja urakoitsijoiden kotimaissa yhteensä 5 600 henkilölle. Lisäksi seisokin aikana tehtiin 5 000 turvallisuuteen liittyvää havainnointikierrosta. Koko konsernin turvallisuuskäytäntöjen kehittäminen on keskeinen tavoite myös vuoden 2010 toisella puoliskolla.

 

 

Varsinainen yhtiökokous

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta. Sen mukaisesti vuodelta 2009 maksettiin osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osingot maksettiin 27.4.2010.

 

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio sekä uutena jäsenenä Maija-Liisa Friman. Timo Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana. Yhtiökokous säilytti hallituksen palkkiot ennallaan.

 

Hallintoneuvoston jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän, ja hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Heidi Hautala (puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi ja Anne-Mari Virolainen sekä uutena jäsenenä Miapetra Kumpula-Natri. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Heidi Hautala, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia. Ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.


Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

 

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 11.1 §:ää muutettiin siten, että kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Oikeus nimitysvaliokunnan jäsenten nimittämiseen on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden äänimäärä yhtiön osakekannasta on suurin 1.11.2010. Hallituksen puheenjohtaja vastaa nimitysvaliokunnan koollekutsumisesta, ja nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta tekee esityksen hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta ennen seuraavaa yhtiökokousta.

 

 

Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit

 

Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat, ja vaihteluiden odotetaan jatkuvan. Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

 

Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmantalouden toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuotteiden ja erityisesti dieselin kysyntään.

 

Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuotantolaitoksissa muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.

 

Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin. Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon sekä rahavirtaan.

 

Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin kasvusuunnitelmiin.

 

EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen nopeuteen. Riskeihin kuuluu myös yhtiön uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin tuotannon kasvattamiseen tähtäävien investointien loppuunsaattamiseen liittyvät ongelmat tai viivästykset tai näistä investoinneista saatavien hyötyjen toteutumatta jääminen. Pidemmällä aikavälillä epäonnistuminen oman teknologian suojaamisessa ja kilpailevien uusiutuvien polttoainetekniikoiden tai hybridi- ja sähkömoottorien kehittäminen ja käyttöönotto voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön tulokseen.

 

 

Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi.

 

Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön vuoden 2009 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

 

 

Näkymät

 

Kuten yhtiö mainitsi helmikuussa ja huhtikuussa julkaistuissa näkymissään, markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana vuonna 2010. Näyttää kuitenkin siltä, että vuoden jälkimmäisellä puoliskolla dieselmarkkina olisi talouskasvun vauhdittaman kysynnän ansiosta parempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n heinäkuussa julkaistun ennusteen mukaan maailmanlaajuisen öljyn kysynnän arvioidaan kasvavan 2,1 % eli 1,8 miljoonaa barrelia päivässä vuonna 2010 edellisvuoteen verrattuna.

 

Jalostusmarginaalit ovat olleet heinäkuussa matalalla tasolla verrattuna toiseen neljännekseen. Keskitisleiden kasvavan kysynnän ja kausivaihtelun odotetaan kuitenkin tukevan jalostusmarginaaleja. Dieselin ja keskitisleiden marginaalien odotetaan olevan tuotteista vahvimpia, mutta korkeat varastotasot sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa rajoittavat todennäköisesti marginaalien vahvistumista. Bensiinimarginaalien näkymät ovat heikot vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuen kausiluontoisesta kysynnän heikkenemisestä ja täysistä varastoista. Raakaöljyjen hintaerojen suhteen Neste Oil odottaa Urals-raakaöljyn olevan loppuvuonna 1,0-2,0 dollaria barrelilta Brentiä halvempaa.

 

Porvoon jalostamon käyttöaste oli heinäkuussa hieman normaalia matalammalla tasolla. Matala käyttöaste johtui uusien katalyyttien testauksesta aiheutuneista teknisistä ongelmista, jotka on nyt selvitetty.

 

Kasvavan dieselin kysynnän ja seisokin jälkeisen jalostamoiden korkeamman käyttöasteen ansiosta Öljytuotteiden vuoden 2010 jälkimmäisen puoliskon odotetaan olevan ensimmäistä vahvempi.

 

 

Neste Oilin uusiutuvaa dieseliä valmistavan Singaporen laitoksen odotetaan käynnistyvän kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

 

Öljyn vähittäismyynnissä bensiinin kysynnän laskun odotetaan jatkuvan, kun taas dieselin kysyntää tukee jatkossakin kasvava myynti ammattiliikenteelle.

 

Neste Oilin kiinteiden kustannusten arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla.

 

Yhtiön vuoden 2010 rahavirtavaikutteisten investointien arvioidaan olevan noin 920 miljoonaa euroa (870 milj.), josta strategisten investointien osuus on 580 miljoonaa (670 milj.), ylläpitoinvestointien osuus 310 miljoonaa (160 milj.) ja tuottavuusinvestointien osuus 30 miljoonaa euroa (40 milj.).

 

 

Kolmannen neljänneksen 2010 tulosjulkistus

 

Neste Oil julkistaa kolmannen neljänneksen 2010 tuloksensa 29.10.2010 noin kello 9.00.

 

 

Espoo, 28. heinäkuuta 2010

 

Neste Oil Oyj
Hallitus

 

 

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut
pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset, likviditeetti ja
kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan", "odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan", "potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.

 

NESTE OIL -KONSERNI              
TAMMI-KESÄKUU 2010              
Tilintarkastamaton              
               
               
KONSERNIN TULOSLASKELMA              
milj. euroa              
  Liite            
    4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
               
Liikevaihto 3 2 576 2 592 5 301 4 645 9 636 10 292
Liiketoiminnan muut tuotot   11 7 64 14 29 79
Osuus osakkuusyritysten              
ja yhteisyritysten tuloksesta 3 20 9 12 2 20 30
Materiaalit ja palvelut   -2 349 -2 195 -4 734 -3 823 -8 167 -9 078
Henkilöstökulut   -145 -83 -226 -162 -301 -365
Poistot ja arvonalentumiset 3 -62 -56 -120 -111 -234 -243
Liiketoiminnan muut kulut   -114 -156 -263 -352 -648 -559
Liikevoitto   -63 118 34 213 335 156
               
Rahoitustuotot ja -kulut              
Rahoitustuotot   2 3 4 4 10 10
Rahoituskulut   -10 -8 -22 -25 -44 -41
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset   1 -4 2 -2 -5 -1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   -7 -9 -16 -23 -39 -32
               
Voitto ennen veroja   -70 109 18 190 296 124
Tuloverot   20 -20 -4 -40 -71 -35
Kauden voitto   -50 89 14 150 225 89
               
Kauden voiton jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille   -51 88 13 148 221 86
Määräysvallattomille omistajille   1 1 1 2 4 3
    -50 89 14 150 225 89
               
Tulos / osake laskettuna emoyhtiön              
osakkeenomistajille kuuluvan voiton perusteella              
laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake)   -0,20 0,35 0,05 0,58 0,86 0,33
               
               
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA              
milj. euroa              
    4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 Viim.
    2010 2009 2010 2009 2009 12kk
Kauden voitto   -50 89 14 150 225 89
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:              
Muuntoerot   18 2 44 -3 9 56
Rahavirran suojaukset              
kirjattu omaan pääomaan   -31 21 -44 -4 3 -37
siirretty tuloslaskelmaan   12 10 8 30 15 -7
Nettosijoitusten suojaukset   -1 0 -2 0 0 -2
Suojausrahastot osakkuus- ja yhteisyrityksissä   1 -2 1 -2 -2 1
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1 31 7 21 25 11
               
Kauden laaja tulos yhteensä   -51 120 21 171 250 100
               
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön osakkeenomistajille   -52 119 20 169 246 97
Määräysvallattomille omistajille   1 1 1 2 4 3
    -51 120 21 171 250 100
               
               

 

 

               
KONSERNIN TASE              
          30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa     Liite   2010 2009 2009
               
VARAT              
Pitkäaikaiset varat              
Aineettomat hyödykkeet     5   47 51 48
Aineelliset hyödykkeet     5   3 658 2 937 3 235
Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä       280 163 216
Pitkäaikaiset saamiset         5 2 3
Eläkesaamiset         1 108 111
Laskennalliset verosaamiset         26 14 11
Johdannaissopimukset     6   21 16 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat         4 1 1
Pitkäaikaiset varat yhteensä         4 042 3 292 3 628
               
Lyhytaikaiset varat              
Vaihto-omaisuus         1 064 752 1 148
Myyntisaamiset ja muut saamiset         828 916 757
Johdannaissopimukset     6   39 134 50
Rahat ja pankkisaamiset         58 107 117
Lyhytaikaiset varat yhteensä         1 989 1 909 2 072
               
Varat yhteensä         6 031 5 201 5 700
               
OMA PÄÄOMA              
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva              
oma pääoma              
Osakepääoma         40 40 40
Muu oma pääoma     2   2 123 2 094 2 170
Yhteensä         2 163 2 134 2 210
Määräysvallattomien omistajien osuus         12 10 12
Oma pääoma yhteensä         2 175 2 144 2 222
               
VELAT              
Pitkäaikaiset velat              
Korolliset velat         1 735 1 158 1 590
Laskennalliset verovelat         326 308 328
Varaukset         19 26 22
Eläkevelvoitteet         36 10 10
Johdannaissopimukset     6   20 31 15
Muut pitkäaikaiset velat         1 2 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä         2 137 1 535 1 965
               
Lyhytaikaiset velat              
Korolliset velat         249 358 445
Verovelat         4 9 5
Johdannaissopimukset     6   144 135 83
Ostovelat ja muut velat         1 322 1 020 980
Lyhytaikaiset velat yhteensä         1 719 1 522 1 513
               
Velat yhteensä         3 856 3 057 3 478
               
Oma pääoma ja velat yhteensä         6 031 5 201 5 700
               
               
               
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA          
               
    Emoyhtiön omistajille kuuluva      
  Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Määräys- Oma
  pää- rahas- arvon erot tili- vallat- pääoma
  oma to rahas-   kausien tomat yhteen-
      tot   voitto omistajat
milj. euroa              
Oma pääoma 1.1.2009 40 10 -7 -54 2 182 8 2 179
Maksettu osinko         -205   -205
Osakeperusteinen palkitseminen     -1       -1
Siirto kertyneistä voittovaroista   1     -1   0
Määräysvallattomien omistajien              
osuuden muutos           0 0
Kauden laaja tulos yhteensä     24 -3 148 2 171
Oma pääoma 30.6.2009 40 11 16 -57 2 124 10 2 144
               
               
  Osake- Vara- Käyvän Muunto- Edellisten Määräys- Oma
  pää- rahas- arvon erot tili- vallat- pääoma
  oma to rahas-   kausien tomat yhteen-
      tot   voitto omistajat
milj. euroa              
Oma pääoma 1.1.2010 40 11 9 -45 2 195 12 2 222
Maksettu osinko         -64 -1 -65
Osakeperusteinen palkitseminen         -3   -3
Siirto kertyneistä voittovaroista   2 -5   3   0
Määräysvallattomien omistajien              
osuuden muutos           0 0
Kauden laaja tulos yhteensä     -35 42 13 1 21
Oma pääoma 30.6.2010 40 13 -31 -3 2 144 12 2 175
               
               
               

 

 

               
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA            
      4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
milj. euroa     2010 2009 2010 2009 2009
Liiketoiminnan rahavirta              
Voitto ennen veroja     -70 109 18 190 296
Oikaisut, yhteensä     147 53 233 161 268
Käyttöpääoman muutos     150 92 337 -132 -450
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä     227 254 588 219 114
Rahoituskulut, netto     19 -23 33 -9 20
Maksetut verot     -3 -8 -4 30 43
Liiketoiminnan rahavirta     243 223 617 240 177
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin              
hyödykkeisiin     -349 -210 -522 -384 -816
Tytäryritysten hankinta     -8 - -8 - -
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta     -17 - -31 - -47
Muiden osakkeiden hankinta     - - -3 - 0
Tytäryritysten myynti     6 - 6 - -
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynnit   - 2 1 5 7
Muiden sijoitusten muutos     30 -5 22 -61 -29
Rahavirta ennen rahoitusta     -95 10 82 -200 -708
Lainojen nettomuutos ja muut rahoituserät     160 256 -80 457 975
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille     -64 -205 -64 -205 -205
Rahavarojen muutos,     1 61 -62 52 62
lisäys (+) / vähennys (-)              
               
               
               
TUNNUSLUVUT       30.6. 30.6. 31.12.  
        2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Sijoitettu pääoma, milj. euroa       4 159 3 660 4 257 4 159
Korollinen nettovelka, milj. euroa       1 926 1 409 1 918 -
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin            
sekä osakkeisiin, milj. euroa       564 384 863 1 043
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, ROACE %   - - 2,5 2,1
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, ROCE %     1,9 12,5 9,0 4,2
Oman pääoman tuotto,%       1,4 13,9 10,2 4,2
Oma pääoma/osake, euroa       8,45 8,34 8,64 -
Rahavirta/osake, euroa       2,41 0,94 0,69 2,17
Omavaraisuusaste, %       36,1 41,3 39,1 -
Velan osuus kokonaispääomasta, %       47,0 39,7 46,3 -
Velkaantumisaste (gearing), %       88,6 65,7 86,3 -
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin       255 913 686 255 903 686 255 903 960 255 908 919
Osakkeiden lukumäärä kauden              
lopussa       255 913 686 255 903 686 255 913 686 255 913 686
Henkilöstö keskimäärin       5 093 5 328 5 286 -
               
               
               
               
KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT            
               
               
1. LAADINTAPERIAATTEET              
               
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin vuositilinpäätöksen 2009 periaatteiden kanssa lukuunottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.
               
- IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Neste Oil soveltaa uudistettua standardia 1.1.2010 jälkeen tapahtuneisiin hankintoihin.
- IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös            
- IAS 39 (muutos), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät    
- IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa    
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille            
- Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin 2009.            
               
Yllä mainituilla muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Neste Oilin raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.  
               
2. OMAT OSAKKEET              
               
Tilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin osakkeina vuonna 2013. Suojaustransaktion juridisesta muodosta riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. Omien osakkeiden lukumäärä 30.6.2010 oli 490 000 kappaletta.
               
               
               

 

 

               
3. SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA              
               
Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä. Q2/2010 alkaen myös NSE Biofuels Oy:n tulos on raportoitu Muut-segmentissä, myös vertailukausien luvut on päivitetty.
               
LIIKEVAIHTO              
milj. euroa   4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   2 064 2 091 4 336 3 673 7 631 8 294
Uusiutuvat polttoaineet   60 38 96 62 182 216
Öljyn vähittäismyynti   884 727 1 733 1 418 2 998 3 313
Muut   45 41 94 83 164 175
Eliminoinnit   -477 -305 -958 -591 -1 339 -1 706
Yhteensä   2 576 2 592 5 301 4 645 9 636 10 292
               
LIIKEVOITTO              
milj. euroa   4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   -18 105 47 211 318 154
Uusiutuvat polttoaineet   -19 -2 -34 -12 -24 -46
Öljyn vähittäismyynti   14 13 20 25 50 45
Muut   -42 -2 1 -13 -7 7
Eliminoinnit   2 4 0 2 -2 -4
Yhteensä   -63 118 34 213 335 156
               
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO              
milj. euroa   4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   -3 37 55 101 105 59
Uusiutuvat polttoaineet   -23 -6 -40 -13 -29 -56
Öljyn vähittäismyynti   13 14 19 26 50 43
Muut   16 -2 59 -13 -8 64
Eliminoinnit   2 4 0 2 -2 -4
Yhteensä   5 47 93 103 116 106
               
POISTOT JA ARVONALENTUMISET              
milj. euroa   4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   47 43 89 87 178 180
Uusiutuvat polttoaineet   5 2 10 4 14 20
Öljyn vähittäismyynti   8 8 16 15 31 32
Muut   2 3 5 5 11 11
Yhteensä   62 56 120 111 234 243
               
INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN            
HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN              
milj. euroa   4-6/2010 4-6/2009 1-6/2010 1-6/2009 1-12/2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet   158 51 212 94 198 316
Uusiutuvat polttoaineet   149 150 278 273 619 624
Öljyn vähittäismyynti   13 6 15 10 29 34
Muut   54 3 59 7 17 69
Yhteensä   374 210 564 384 863 1 043
               
KOKONAISVARAT         30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Öljytuotteet         3 734 3 544 3 750
Uusiutuvat polttoaineet         1 389 713 1 065
Öljyn vähittäismyynti         562 527 545
Muut         371 296 296
Kohdistamattomat varat         174 295 234
Eliminoinnit         -199 -174 -190
Yhteensä         6 031 5 201 5 700

 

 

               
SIDOTTU PÄÄOMA         30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Öljytuotteet         2 617 2 602 2 943
Uusiutuvat polttoaineet         1 268 591 925
Öljyn vähittäismyynti         310 296 305
Muut         281 233 249
Eliminoinnit         1 5 1
Yhteensä         4 477 3 727 4 423
               
SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %       30.6. 30.6. 31.12.  
        2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet       3,4 16,4 12,0 5,7
Uusiutuvat polttoaineet       -6,3 -5,1 -3,9 -5,0
Öljyn vähittäismyynti       13,0 15,5 15,8 14,7
               
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %     30.6. 30.6. 31.12.  
        2010 2009 2009 Viim. 12 kk
Öljytuotteet       4,0 7,9 4,0 2,2
Uusiutuvat polttoaineet       -7,4 -5,5 -4,7 -6,1
Öljyn vähittäismyynti       12,4 16,1 15,8 14,1
               
SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN            
               
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN              
milj. euroa   4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
Öljytuotteet   2 064 2 272 1 987 1 971 2 091 1 582
Uusiutuvat polttoaineet   60 36 61 59 38 24
Öljyn vähittäismyynti   884 849 791 789 727 691
Muut   45 49 44 37 41 42
Eliminoinnit   -477 -481 -392 -356 -305 -286
Yhteensä   2 576 2 725 2 491 2 500 2 592 2 053
               
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN              
milj. euroa   4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
Öljytuotteet   -18 65 27 80 105 106
Uusiutuvat polttoaineet   -19 -15 -11 -1 -2 -10
Öljyn vähittäismyynti   14 6 6 19 13 12
Muut   -42 43 -11 17 -2 -11
Eliminoinnit   2 -2 -2 -2 4 -2
Yhteensä   -63 97 9 113 118 95
               
VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN            
milj. euroa   4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
Öljytuotteet   -3 58 -11 15 37 64
Uusiutuvat polttoaineet   -23 -17 -10 -6 -6 -7
Öljyn vähittäismyynti   13 6 5 19 14 12
Muut   16 43 -11 16 -2 -11
Eliminoinnit   2 -2 -2 -2 4 -2
Yhteensä   5 88 -29 42 47 56
               
               
POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN            
milj. euroa   4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
Öljytuotteet   47 42 48 43 43 44
Uusiutuvat polttoaineet   5 5 6 4 2 2
Öljyn vähittäismyynti   8 8 8 8 8 7
Muut   2 3 3 3 3 2
Yhteensä   62 58 65 58 56 55
               
INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN            
HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN NELJÄNNEKSITTÄIN          
milj. euroa   4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009 4-6/2009 1-3/2009
Öljytuotteet   158 54 59 45 51 43
Uusiutuvat polttoaineet   149 129 188 158 150 123
Öljyn vähittäismyynti   13 2 10 9 6 4
Muut   54 5 6 4 3 4
Yhteensä   374 190 263 216 210 174
               
               

 

 

               
4. YRITYSHANKINNAT              
               
Neste Oil -konserniin kuuluva UAB Neste Lietuva hankki 100 % liettualaisesta UAB Alexela Oilista, joka omistaa 22 miehittämätöntä polttoaineasemaa Liettuassa. Yrityskauppa saatiin päätökseen 28.5.2010. Uudet polttoaineasemat täydentävät Neste Oilin nykyistä 37 aseman verkostoa Liettuassa ja vahvistavat yhtiön asemaa maan polttoainemarkkinoilla.
               
Neste Oilin konsernituloslaskelmaan 1.1. - 30.6.2010 sisältyvä Alexela Oilin tulos on merkitykseltään vähäinen. Johto arvioi, että Alexelan vaikutus Neste Oil -konsernin liikevaihtoon tai kauden voittoon tuloslaskelmassa 1.1. - 30.6.2010 olisi ollut vähäinen, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2010.
               
               
               
UAB Alexela Oilin  varat ja velat              
            Käypä Kirjanpito-
milj. euroa           arvo arvo
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet           6 5
Lyhytaikaiset varat           3 3
Rahat ja pankkisaamiset           0 0
Varat yhteensä           9 8
               
Ostovelat ja muut velat           1 1
Velat yhteensä           1 1
Hankittu nettovarallisuus           8 7
               
Hankintahinta             8
Liikearvo             0
               
Rahana maksettu kauppahinta             8
UAB Alexela Oilin rahavarat             0
Rahavirtavaikutus             8
               
               
               
               
5. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN            
MUUTOS JA SITOUMUKSET              
               
AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS     30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa         3 283 2 726 2 726
Poistot ja arvonalentumiset         -120 -111 -234
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin       523 384 820
Vähennykset         -1 -5 -21
Hankitut tytäryritykset         6 0 0
Muuntoerot         14 -6 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa         3 705 2 988 3 283
               
SITOUMUKSET         30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen       331 539 431
Yhteensä         331 539 431
               
Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen sisältää 121 miljoonaa euroa energia- ja käyttöhyödykehankintasopimuksiin liittyviä tulevia sitoumuksia, jotka tullaan käsittelemään rahoitusleasingsopimuksina.
               

 

 

6. JOHDANNAISSOPIMUKSET              
    30.6.2010   30.6.2009   31.12.2009  
Korko- ja valuuttajohdannaiset              
sekä osaketermiinit              
    Nimellis- Käypä arvo, Nimellis- Käypä arvo, Nimellis- Käypä arvo,
milj. euroa   arvo netto arvo netto arvo netto
Koronvaihtosopimukset   577 0 474 -16 723 -13
Valuuttatermiinit   1 747 -102 1 611 28 1 759 -7
Valuuttaoptiot              
Ostetut   79 -3 121 -1 115 -1
Asetetut   69 -5 88 2 114 2
Osaketermiinit   - - 9 -5 9 -4
               
               
               
    Määrä Käypä arvo, Määrä Käypä arvo, Määrä Käypä arvo,
    milj. bbl netto milj. bbl netto milj. bbl netto
Öljy- ja rahtijohdannaiset     milj.   milj.   milj.
      euroa   euroa   euroa
Myyntisopimukset   17 4 35 -59 18 -32
Ostosopimukset   7 1 29 34 7 10
Ostetut optiot   2 -12 2 -9 1 -8
Asetetut optiot   2 13 2 8 1 8
               
Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi.
               
7. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT              
               
Osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt liiketoimet on eritelty alla olevissa taulukoissa.      
               
          1-6 1-6 1-12
Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa         2010 2009 2009
Tavaroiden ja palveluiden myynnit         35 21 70
Tavaroiden ja palveluiden ostot         22 21 48
Saamiset         32 10 23
Rahoitustuotot ja -kulut         0 0 0
Velat         6 4 2
               
               
8. VASTUUSITOUMUKSET              
          30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset              
Omasta puolesta sitoumuksiin annetut              
Kiinteistökiinnitykset         26 26 26
Pantit         2 2 2
Vastuusitoumukset ja muut vastuut         40 45 48
Yhteensä         68 73 76
Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut            
Takaukset         4 6 4
Vastuusitoumukset ja muut vastuut         4 2 2
Yhteensä         8 8 6
Muiden puolesta annetut              
Takaukset         14 19 18
Yhteensä         14 19 18
Yhteensä         90 100 100
               
          30.6. 30.6. 31.12.
milj. euroa         2010 2009 2009
Käyttöleasingvastuut              
Yhden vuoden kuluessa         72 98 82
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua         158 182 166
Yli viiden vuoden kuluttua         118 137 120
Yhteensä         348 417 368
               
Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. Tilikaudella 2008 leasingsitoumuksiin sisältyi vedynhankintasopimuksiin kuuluvia käyttöleasingvastuita. Tilikauden 2009 aikana saatujen uusien tietojen perusteella vedynhankintasopimukset on tulkittu vuokrasopimusten sijaan ota tai maksa -sopimuksina. Edellisellä tilikaudella raportoidut käyttöleasingvastuut on muutetttu vastaavasti.
               
Muut vastuusitoumukset              
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. 
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.          

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 

Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä, muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös liikevoittoon.

 

Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+ osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot - öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos. Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.

 

Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x (Kauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) + vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut (verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

 

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset verovelat - varaukset

 

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

 

Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset nettovelat + oma pääoma yhteensä)

 

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma yhteensä)

 

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

 

 

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin

 

Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä sisältäen osakaslainat, eläkesaamiset, vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset, velat, varaukset ja eläkevelvoitteet

 

 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

 

Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

 

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

 

Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana