9 Helmikuu 2007

NESTE OILIN HALLITUKSEN EHDOTUKSIA VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Neste Oil Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2007 kello 14 Helsingin Messukeskuksen Kongressisiivessä pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Neste Oil maksaisi tilivuodelta 2006 osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 231 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Anna-Maija Simola, KHT. Lisäksi hallitus ehdottaa muutoksia yhtiöjärjestykseen.
 
Hallitus ehdottaa yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettavaksi seuraavasti:
 
1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.
 
2. Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä
    annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.
 
3. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 4 momenttia muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain säännöksiä siten, että
    hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa
    varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
 
4. Yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitusoikeuden sijasta käytetään uuden
    osakeyhtiölain terminologiaa yhtiön edustamisoikeudesta.
 
5. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 2 momentin 1. ja 3 kohtia muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään
    tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus sekä hallintoneuvoston lausunto
    tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta; ja 4. ja 5. kohtia muutetaan siten, että
    yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen
    vahvistamisen, sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
 
6. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 15 § poistetaan, koska arvopaperimarkkinalakiin
    sisältyy vastaava pakottava sääntely.
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.