24 Kesäkuu 2014

Miten NEXBTL eroaa biodieselistä?

Neste MY renewable diesel

NEXBTL on korkealuokkainen, uusiutuvista raaka-aineista valmistettu dieselpolttoaine, joka on selvästi parempaa polttoainetta kuin perinteinen biodiesel. Tässä keskeiset erot.

Nimitys.

NEXBTL (Next Generation Biomass to Liquid) on Neste Oilin kehittämä ja patentoima uusiutuva diesel, josta ei käytetä nimitystä biodiesel. Biodieselillä tarkoitetaan ns. perinteistä biopolttoainetta, joka eroaa kemialliselta koostumukseltaan niin fossiilisesta dieselistä kuin uusiutuvasta dieselistäkin. Biodiesel-nimitystä käytetään vain kasviöljystä valmistetusta esteristä (FAME, Fatty Acid Methyl Ester) ja uusiutuva diesel-nimitystä muun muassa NEXBTL-dieselistä.

Raaka-ainepohja.

NEXBTL-dieseliä voi valmistaa kaikista eloperäisistä biomassoista, kuten kasviöljyistä sekä erilaisista jätteistä ja tähteistä. Tällä hetkellä Neste Oil käyttää NEXBTL:n valmistukseen 12 erilaista raaka-ainetta. Suurin osa markkinoilla olevasta biodieselistä (FAME) valmistetaan rypsi-, rapsi- tai soijaöljystä.

Valmistusprosessi.

NEXBTL on vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO). Prosessissa raaka-aineista poistetaan ensin epäpuhtaudet, jonka jälkeen ne vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa. Näin erilaisista raaka-aineista saadaan kemialliselta koostumukseltaan fossiilista dieseliä vastaavaa hiilivetyä. Lopputuotteen laatu on aina sama riippumatta siitä, mitä raaka-ainetta valmistuksessa on käytetty. Perinteiset biodieselit valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai rasvoja ja biodieselin lopputuotteen ominaisuudet ovat raaka-aineesta riippuvaisia.

Sekoitettavuus.

Koska NEXBTL on kemialliselta koostumukseltaan fossiilisen dieselin kaltaista, sitä voidaan sekoittaa fossiiliseen dieseliin missä suhteessa tahansa. NEXBTL:n lisääminen fossiiliseen dieseliin parantaa seoksen laatua. FAME-biodieselin lisääminen taas huonontaa seoksen laatua. Biodieseliä saa käyttää maksimissaan 7 prosentin pitoisuutena, mutta uusiutuvan NEXBTL dieselin käytölle ei ole rajoitteita.

Biovelvoite.

Koska NEXBTL:ää voi käyttää sellaisenaan tai sekoittaa fossiiliseen dieseliin, se auttaa merkittävästi biovelvoitteen täyttämisessä. Koska FAME pitoisuus on rajoitettu enintään 7 prosenttiin, rajoittaa se biodieselin mahdollisuuksia biovelvoitteen täytössä.

Säilyvyys.

NEXBTL säilyy fossiilisen dieselin tapaan pitkään ilman että sen ominaisuudet merkittävästi muuttuvat. NEXBTL-diesel ei myöskään kerää vettä, joka biodieselin käytössä voi olla haasteena. Biodiesel olisikin syytä käyttää kuuden kuukauden sisällä valmistuksesta, jotta mahdolliset muutokset tuotelaadussa sekä riskit mikrobikasvustoista minimoitaisiin.

Moottorivalmistajien suositukset.

Uusiutuva diesel (NEXBTL) on autonvalmistajien uusimman ja tiukimman WWFC (Worldwide Fuel Charter) -luokituksen suositus biokomponentiksi. WWFC 5 -luokituksessa perinteisen biodieselin käyttöä ei sallita, mutta sen sijaan uusiutuvan diesel käyttöä suositellaan muun muassa sen korkean setaaniluvun vuoksi. Lisäksi luokituksessa määritellään tarkat raja-arvot ominaisuuksille, joilla on vaikutusta pakokaasujen muodostumiseen, hiukkassuodattimen kestoikään, moottorin pitkäaikaiskestävyyteen, moottorin suorituskykyyn ja kylmäkäytettävyyteen.

Kylmäominaisuudet.

NEXBTL:n valmistusprosessissa tuotteen kylmäominaisuudet voidaan säätää halutunlaisiksi. NEXBTL:n samepiste, joka kuvaa alinta varastointilämpötilaa, saadaan säädetyksi jopa -40 celsiusasteeseen. Biodieselin kylmäominaisuudet ovat hyvin rajalliset ja riippuvaisia käytetystä raaka-aineesta. Esimerkiksi rypsistä valmistetun biodieselin samepiste on noin -5 celsiusasttetta.

Setaaniluku.

Polttoaineen syttymisherkkyyttä kuvaava setaaniluku on NEXBTL:ssä erittäin korkea, yli 70. Tämä auttaa moottoria käynnistymään helpommin kylmässä ja laskee polttoaineen kulutusta etenkin kaupunkiajossa. Biodieseleiden setaaniluku on tyypillisesti enintään 50–60.

Puhtaus.

NEXBTL:ssä ei ole lainkaan rikkiä tai aromaatteja. Niinpä se palaa moottorissa erittäin puhtaasti. NEXBTL:n käyttö vähentää selvästi hiukkas-, hiilivety- ja typenoksidipäästöjä. Koska NEXBTL:n palaminen ei tuota käytännöllisesti katsoen lainkaan tuhkaa, hiukkasuodattimen elinikä pitenee. Myös moottoriöljyn ominaisuudet pysyvät pidempään parempina NEXBTL:n kemiallisen koostumuksen ansiosta. Biodieseliä käytettäessä typenoksidipäästöt lisääntyvät verrattuna fossiiliseen dieseliin ja moottoriöljyn sekä hiukkassuodattimen kestoikä voivat huonontua.

Lisätietoa

Advanced Biofuels and engine performance (video)

Uusiutuva NEXBTL-diesel