15 Helmikuu 2006

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neste Oil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2006 klo 11.00 alkaen Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa osoitteessa Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 10.00.
 
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
 
Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
 
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmäärän vahvistamista yhteensä kahdeksaksi ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Ainomaija Haarla, Kari Jordan, Juha Laaksonen, Nina Linander, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Timo Peltola jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell varapuheenjohtajana sekä että hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan.
 
Tilintarkastajan valintaa koskeva ehdotus
 
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on suostunut tehtävään. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 27.3.2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan maanantaina 3.4.2006.
 
2. Suomen valtion ehdotus yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamiseksi
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö, joka edustaa Suomen valtiota osakkeenomistajana, ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittaisiin hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja ilmoittaisi viimeistään 31.10.2006 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
 
Jäljennökset yhtiön tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä 1.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 8, 02150 ESPOO. Mainitusta päivästä alkaen asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
 
Neste Oilin painettu vuosikertomus vuodelta 2005 julkaistaan 13.3.2006 alkavalla viikolla ja on siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi
 
OIKEUS OSALLISTUA YHTIÖKOKOUKSEEN
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska täsmäytyspäivä on sunnuntai, osakasluettelo tuotetaan edeltävän arkipäivän eli perjantain 10.3.2006 tilanteesta.
 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti yhtiön edellä mainittuun osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tilapäistä merkintää varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2006 klo 16.00 joko
- kirjeitse osoitteella Neste Oil Oyj, Suvi Åkerblom, PL 95, 00095 NESTE OIL tai
- faksilla numeroon 010 458 9596 tai
- yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi noudattaen siellä annettuja ohjeita tai
- puhelimella numeroon 010 458 9595.
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 15.3.2006 klo 16.00.
 
 
VALTAKIRJAT
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 15.3.2006 klo 16.00.
 
OHJEITA KOKOUSOSALLISTUJILLE
 
Kaapelitehtaalle pääsee metrolla (Ruoholahden asema), linja 8:n raitiovaunuilla sekä useilla Ruoholahden kautta kulkevilla Espoon ja Helsingin bussilinjoilla. Omilla autoilla saapuvia osakkeenomistajia pyydetään pysäköimään läheisen Kauppakeskus Ruoholahden pysäköintihalliin. Kauppakeskuksesta on kuljetus Kaapelitehtaalle klo 10 alkaen. Kokousvirkailijoilta on saatavissa lipukkeita kokouspysäköinnin maksamiseksi.
 
 
Espoossa 14. päivänä helmikuuta 2006
 
Neste Oil Oyj
Hallitus
 
 
 
Neste Oil Oyj on Pohjois-Euroopan johtava öljynjalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 500 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.