22 Maaliskuu 2007

KORJAUS: NESTE OILIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Eilen julkaistussa tiedotteessa Neste Oil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä oli virheellinen osingonmaksupäivä. Oikea osingonmaksupäivä on tiistai 3.4.2007. Ohessa tiedote korjattuna.
 
 
Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2006.
 
Osinko 0,90 euroa osakkeelta
 
Yhtiökokous myös hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2007. Osingot maksetaan tiistaina 3.4.2007.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti Neste Oilin hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 8 ja siihen valittiin uudelleen Timo Peltola puheenjohtajaksi, Mikael von Frenckell varapuheenjohtajaksi sekä Ainomaija Haarla, Nina Linander, Pekka Timonen ja Maarit Toivanen-Koivisto jäseniksi. Niin ikään nimitysvaliokunnan ehdotuksesta uusina jäseninä valittiin Antti Tanskanen ja Michael A.M. Boersma. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön Internet-sivuilta www.nesteoil.fi. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Hallituksen palkkiot säilyivät esitetysti ennallaan ja ovat:
 
- puheenjohtaja           55 000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja    42 000 euroa/vuosi
- jäsenet                      30 000 euroa/vuosi
 
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
 
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
 
Yhtiökokous hylkäsi osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotuksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 8 ja siihen valittiin uudelle toimikaudelle Klaus Hellberg puheenjohtajaksi, Markku Laukkanen varapuheenjohtajaksi ja Mikael Forss, Heidi Hautala, Satu Lähteenmäki, Markus Mustajärvi ja Jutta Urpilainen jäseniksi. Uudeksi jäseneksi valittiin Marjo Matikainen-Kallström.
 
Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, joten ne ovat:
 
- puheenjohtaja           1 000 euroa/kk
- varapuheenjohtaja    600 euroa/kk
- jäsenet                      500 euroa/kk
 
Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron kokouspalkkio.
 
Tilintarkastajan valinta
 
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio laskun mukaan.
 
Yhtiöjärjestyksen muutokset
 
Yhtiökokous päätti muuttaa Neste Oil Oyj:n yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:
 
1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § ja osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistettiin.
 
2. Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutettiin siten, että pykälässä todetaan osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan.
 
3. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n 4 momenttia muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain säännöksiä siten, että hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
 
4. Yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:ää muutettiin siten, että toiminimenkirjoitusoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain terminologiaa yhtiön edustamisoikeudesta.
 
5. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 2 momentin 1. ja 3. kohtia muutettiin siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta. Saman momentin 4. ja 5. kohtia muutettiin siten, että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen, sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
 
6. Osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 15 § poistettiin.
 
Täydellinen yhtiöjärjestys on nähtävillä Neste Oilin Internetsivuilla www.nesteoil.fi.
 
Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta
 
Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset laskettaisiin yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2007 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä lukuunottamatta osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta. Jauhiaisen ehdotus hylättiin äänestyksellä, jossa sitä kannatti 1,68 % ja sitä vastusti 98,32 % annetuista äänistä.
 
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.
 
 
Neste Oil Oyj
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja ne tuottavat vuosittain noin 14 miljoonaa tonnia öljytuotteita. Neste Oilin liikevaihto vuonna 2006 oli 12,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.