4 Helmikuu 2016

Ennätyssuuri koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ja vahva rahavirta - osingonjakoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Neste Oyj
Tilinpäätöstiedote
4.2.2016 klo 9.00

Ennätyssuuri koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ja vahva rahavirta - osingonjakoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Vuosi 2015 lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 925 miljoonaa euroa (2014: 583 milj.)
· IFRS:n mukainen liikevoitto oli 699 miljoonaa euroa (2014: 150 milj.)
· Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,79 dollaria barrelilta (2014: 9,83 USD/bbl)
· Porvoon jalostamon suurseisokki toteutettiin toisella neljänneksellä
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 299 dollaria tonnilta (2014: 278 USD/tonni)
· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 480 miljoonaa euroa (2014: -59 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,3 % (2014: 10,1 %)
· Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 29,4 % (31.12.2014: 37,9 %)
· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,84 euroa (2014: 1,60 euroa)
· Hallitus esittää osingoksi 1,00 euroa osakkeelta (2014: 0,65) eli yhteensä 256 miljoonaa euroa (2014: 166 milj.)

Neljäs neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa (Q4/2014: 256 milj.)
· Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 91 miljoonaa euroa (Q4/2014: 110 milj.)
· Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 231 miljoonaa euroa (Q4/2014: 142 milj.)
· Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (Q4/2014: 8 milj.)
· Rahavirta ennen rahoituseriä oli 300 miljoonaa euroa (Q4/2014: 237 milj.)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen tulos vuonna 2015 oli erinomainen Porvoon jalostamon kaikkien aikojen suurimmasta seisokista huolimatta. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 925 miljoonaa euroa (583 milj.), lähes 60 % enemmän kuin edellisvuonna. Olen erittäin tyytyväinen, että kaikki liiketoiminta-alueet pystyivät parantamaan tulostaan. Raakaöljyn hinta jatkoi laskuaan vuonna 2015, mikä vähensi liikevaihtoamme, mutta marginaalit pysyivät hyvinä. Rahavirtamme oli vahva. Yksi vuoden 2015 keskeisimmistä saavutuksista oli, että keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottomme verojen jälkeen ylitti pitkän aikavälin 15 prosentin tavoitetason.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 439 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2014 oli 285 miljoonaa euroa. Vuoden kuluessa jalostusmarginaaleja tuki erityisen vahva bensiinimarkkina, jonka taustalla oli pääasiassa kysynnän kasvu matalien öljyn hintojen seurauksena. Nesteen viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 7,7 dollaria barrelilta vuonna 2015, yli 60 % korkeampi kuin vuonna 2014. Porvoon jalostamon suunnitellulla suurseisokilla, joka saatiin onnistuneesti päätökseen kesäkuussa, oli 130 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Suotuisa Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi vaikutti positiivisesti tulokseen. 

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 402 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2014 oli 239 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden keskimääräinen viitemarginaali oli alle vuoden 2014 tason, mutta pystyimme kasvattamaan lisämarginaaliamme. Dollarin vahvistumisella oli positiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen tulokseen. Myyntimäärä saavutti uuden ennätyksen, 2,267 miljoonaa tonnia, mikä oli 8 % edellisvuotta enemmän. Myynnistä hieman suurempi osuus, 31 prosenttia, meni Pohjois-Amerikan markkinoille vuonna 2015. Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA) on päättänyt kasvavista biomassapohjaisen dieselin velvoitteista vuosille 2016 ja 2017, ja Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotus hyväksyttiin takautuvasti vuodelle 2015 ja ennakkoon vuodelle 2016. BTC-verohelpotuksen vaikutus liikevoittoon oli vuonna 2015 selvästi suurempi kuin vuonna 2014. Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta kasvatettiin onnistuneesti keskimäärin 68 prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista vuonna 2015.

Öljyn vähittäismyynnissä pystyimme lisäämään tulosta kasvattamalla myyntimääriä ja parantamalla yksikkökatteita. Segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa, joka oli kaikkien aikojen suurin ja selkeä parannus vuodesta 2014.

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä tarjonnan ja kysynnän tasapaino vaikuttavat öljy- ja uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Raakaöljyn matalan hinnan odotetaan edelleen tukevan tuotteiden kysyntää. Neste arvioi suhteellisen hyvien bensiinimarginaalien jatkavan Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin tukemista. Porvoon jalostamomme odotetaan käyvän korkealla käyttöasteella, eikä suunnitteilla ole merkittäviä huoltoseisokkeja. Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua seisokkia huhti-toukokuussa. Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta."

Konsernin neljännen neljänneksen 2015 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 2 759 miljoonaa euroa eli pienempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla (3 552 milj.). Lasku oli pääasiassa seurausta öljyn hinnan laskusta johtuneesta myyntihintojen alenemisesta, jolla oli 1,5 miljardin euron vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna. Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin muutoksella oli 0,3 miljardin euron ja myyntimäärien kasvulla 0,3 miljardin euron positiivinen vaikutus edellisvuoteen verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 256 miljoonaan euroon. Öljytuotteiden tulokseen vaikutti positiivisesti suotuisa Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi ja negatiivisesti alempi lisämarginaali ja suuremmat poistot vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Uusiutuvien tuotteiden tulos parani merkittävästi suuremman myyntimäärän, Yhdysvaltain Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotuksen ja suotuisan Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin vuoksi. Öljyn vähittäismyynnin tulos oli selvästi parempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat positiivisesti suuremmat myyntimäärät ja pienemmät kiinteät kustannukset. Muut-segmentin tulos parani merkittävästi vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna pääasiassa Nynasin tuloksen parantumisen vuoksi.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 91 miljoonaa euroa (110 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 231 miljoonaa euroa (142 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 17 miljoonaa euroa (8 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (-2 milj.), josta tulos osakkuus- ja yhteisyrityksistä oli 22 miljoonaa euroa (1 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 245 miljoonaa euroa (-25 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 91 miljoonaa euroa (322 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 7 miljoonaa euroa (49 milj.), sekä yhteensä -22 miljoonan euron (-8 milj.) kertaluonteiset erät. Kertaluonteiset erät sisältävät 17 miljoonan euron seuraamusmaksun, jonka Suomen tulli määräsi Nesteen maksamaan biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen alittamisesta vuonna 2011. Neste kiistää Tullin näkemyksen ja on valittanut päätöksestä. Neste pitää seuraamusmaksua perusteettomana. Tulos ennen veroja oli 219 miljoonaa euroa (-30 milj.), kauden voitto 209 miljoonaa euroa (-21 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,81 euroa (-0,08).

Konsernin vuoden 2015 tulos

Nesteen liikevaihto oli 11 131 miljoonaa euroa (15 011 milj.) vuonna 2015. Liikevaihdon pieneneminen johtui öljyn hinnan laskun aiheuttamasta yleisestä myyntihintojen alenemisesta, jolla oli 5,0 miljardin euron negatiivinen vaikutus, ja pääasiassa Porvoon jalostamon suunnitellun seisokin aiheuttamasta myyntimäärien laskusta, jolla oli 0,6 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin muutoksella oli 1,6 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna. Konsernin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 925 miljoonaa euroa eli lähes 60 % suurempi kuin vuonna 2014 (583 milj.). Öljytuotteiden vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti korkeammat viitemarginaalit ja suotuisa Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi, joiden vaikutus oli suurempi kuin Porvoon jalostamon suunnitellun suurseisokin ja alemman lisämarginaalin negatiivinen vaikutus. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi pääasiassa suurempien myyntimäärien, korkeamman lisämarginaalin ja suotuisan Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin seurauksena. Myös Öljyn vähittäismyynnin tulos oli selvästi korkeampi kuin vuonna 2014 suurempien myyntimäärien ja yksikkökatteiden seurauksena. Muut-segmentin tulos parani merkittävästi vuoteen 2014 verrattuna, mikä johtui pääasiassa Nynasin tuloksesta. Konsernin kiinteät kustannukset olivat 668 miljoonaa euroa (654 milj.). Kasvu johtui pääasiassa suuremmista henkilöstökustannuksista ja ERP-järjestelmän käyttöönoton kustannuksista.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 439 miljoonaa euroa (285 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 402 miljoonaa euroa (239 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 84 miljoonaa euroa (68 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (-7 milj.), josta Nynas-osakkuusyhtiön osuus oli 29 miljoonaa euroa (11 milj.).

Konsernin koko vuoden IFRS:n mukainen liikevoitto oli 699 miljoonaa euroa (150 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastotappiot, jotka olivat 263 miljoonaa euroa (492 milj.), avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -15 miljoonaa euroa (74 milj.), sekä yhteensä 52 miljoonan euron (-16 milj.) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa Porvoon sähköverkon myyntivoittoon. Tulos ennen veroja oli 634 miljoonaa euroa (78 milj.) ja kauden voitto oli 560 miljoonaa euroa (60 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,84 euroa (1,60) ja osakekohtainen tulos 2,18 euroa (0,22). Konsernin efektiivinen verokanta oli 12 % (23 %). Efektiivisen verokannan lasku edellisvuoteen verrattuna johtui kalenterivuoden aikana kirjatuista verottomista eristä, kuten Kilpilahden Sähkönsiirto Oy:n osakkeiden myyntituotoista, ja Nesteen tuloksen jakautumisesta eri tavalla toimintamaittain.  

Näkymät vuodelle 2016

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn, uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan.

Raakaöljyn matalan hinnan odotetaan edelleen tukevan tuotteiden kysyntää. Raakaöljyn tarjonnan odotetaan kasvavan, kun talouspakotteet Irania vastaan poistetaan ja Euroopan markkinoille tulee enemmän keskiraskasta raakaöljyä vuonna 2016. Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvuennusteita vuodelle 2016 on nostettu 1,2-1,4 miljoonaan barreliin päivässä, sillä erityisesti bensiinin kysynnän odotetaan jatkavan hyvää kasvuaan. Jalostuskapasiteetin odotetun kasvun valossa globaali tarjonnan ja kysynnän suhde vaikuttaa olevan kohtuullisesti tasapainossa.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Markkinoiden vaihteluiden odotetaan jatkuvan raaka-aineiden hintojen osalta, millä on vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin kannattavuuteen.

Vuonna 2016 Nesteen efektiivisen USD/EUR-valuuttakurssin odotetaan pysyvän lähellä nykyistä markkinakurssia, investointien aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa ja konsernin efektiivisen verokannan odotetaan olevan keskimäärin noin 20 %.

Neste arvioi suhteellisen hyvien bensiinimarginaalien jatkavan Öljytuotteiden viitejalostusmarginaalin tukemista. Porvoon jalostamon odotetaan käyvän korkealla käyttöasteella, eikä suunnitteilla ole merkittäviä huoltoseisokkeja.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 keskimääräisellä tasolla. Uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamon suunniteltua seitsemän viikon seisokkia huhti-toukokuussa 2016.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Kuten kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa 23.10.2015 ilmoitettiin, Neste on alan käytännön mukaisesti lopettanut numeerisen tulosohjauksen antamisen.

Osingonjakoehdotus

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoina vähintään yhden kolmasosan vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 1 411 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Neste Oyj jakaa vuodelta 2015 osinkoa 1,00 euroa (0,65) osaketta kohti eli ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 256 miljoonaa euroa (166 milj.).

Esitetty osinko vastaa 3,6 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 27,63 euroa vuoden 2015 lopussa), ja se on 35 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2015.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2015 tuloksesta järjestetään tänään 4.2.2016 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivujen kautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 4.2.2016 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 6937 9543, Eurooppa: +44 (0)20 3427 1900, Yhdysvallat: +1 646 254 3363, osallistumiskoodi 8657440. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 11.2.2016 asti numerossa (0)9 2310 1650 Suomessa, +44 (0)20 3427 0598 Euroopassa ja +1 347 366 9565 Yhdysvalloissa (osallistumiskoodi 8657440).

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi